இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினெட்டாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...         முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
இலக்கியம்

தொல்காப்பியரின் அகிம்சைக் கோட்பாடு

கு. வளர்மதி


இன்றைய சூழலில் உலகெங்கும் வன்முறை நிகழ்வுகளே நிறைந்துள்ளன. வன்முறைக்கு மாற்று ‘அகிம்சை நெறி’ ஆகும். இந்நெறிப்படி ஒழுகினால் அமைதி பிறக்கும். வாழ்க்கைப் பொருளை எடுத்தியம்பும் தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரத்தின் ‘புறத்திணையியல், களவியல், கற்பியல், பொருளியல்’ ஆகிய நான்கு இயல்களில் அகிம்சைக் கோட்பாட்டினைக் காண முடிகிறது.

அகிம்சை - விளக்கம்

இன்றைய சமுதாயம் மாறி அன்பின் அடிப்படையில் அமைய வேண்டும். மனிதன் சமாதானமாக வாழ காந்தியடிகள் காட்டிய வழிமுறையே ‘அகிம்சை’ ஆகும். இந்தியாவில் பிறந்த சமயங்களும், புகுந்த சமயங்களும் அகிம்சைக் கோட்பாட்டை வளர்ப்பதிலும், நடைமுறைப்படுத்துவதிலும் அக்கறை காட்டியுள்ளன. இந்தியா மட்டுமின்றி உலகப் பெரியோர் பலரும் அகிம்சை பற்றிய ஆய்வுகளைச் செய்து முடிவுகளை வெளியிட்டனர். இன்று உலகம் தழுவிய நெறியாக இது வளர்ந்துள்ளது.

இந்தியக் காடுகளில் வாழ்ந்த முனிவர்கள் அல்லது ரிஷிகள் ‘கொல்லாமை’ அறம் பூண்டு தவம் செய்தனர். இவர்களைப் பாராட்டும் காந்திஜி, இம்சையின் இடையில் இருந்து அகிம்சைக் கோட்பாட்டைக் கண்டு கூறிய ரிஷிகள் நியூட்டனை விடப் பெரிய மேதைகள், வெலிங்டனை விடச் சிறந்த வீரர்கள் ஆவர். அவர்கள், சோர்ந்து கிடந்த உலகம் உய்வதற்கு வன்முறை வழியன்று, அகிம்சையே வழியென்று போதித்தார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார்.

சமயங்கள் போதிக்கும் அகிம்சை

ஒழுக்கம், பெருந்தன்மை, நேர்மை, அகிம்சை, சத்தியம் ஆகியனவே ஒருவனின் தூய வாழ்விற்கு அமைகின்ற வழிகள் என்று உபநிஷத்துகள் அகிம்சைக் கோட்பாட்டினைக் கூறுகின்றன. மனுதர்மம் அகிம்சைக் கோட்பாட்டை உயர்வாகப் போற்றியுள்ளது. கருணை, கொடை, பெருந்தன்மை ஆகிய அகிம்சை ஒழுக்கங்களுக்குச் சான்றாக வாழ்ந்தவர், சிபிச்சக்கரவர்த்தி.

சமயங்கள் பலவும் அகிம்சைக் கோட்பாட்டைப் போதிக்கின்றன. இதே அகிம்சைக் கோட்பாட்டைத் தொல்காப்பியரும் போதித்துள்ளார்.அகிம்சைப் பாத்திரம் - தோழி

தொல்காப்பியர் ‘தோழி’ என்ற பாத்திரத்தின் வழி அகிம்சைக் கோட்பாட்டை வழங்கியுள்ளார்.

“புலத்தலும் ஊடலும் ஆகிய இடத்தும்
சொலத் தகு கிளவி தோழிக்குரிய” (கற்பு.1103)

இந்தக் கற்பியல் நூற்பாவில் இல்லறவாழ்வு சிதையக் கூடாது என்ற தோழியின் அகிம்சை செயல்பாட்டினைக் காணமுடிகிறது. தலைவன் புலந்தும், ஊடியும் சிறு மனவேறுபாடுகளைக் காட்டுமிடத்தும் தோழி கூற்று நிகழும். அப்போது தலைவனிடம் சொல்லத்தக்கவற்றை மட்டுமே அவள் சொல்லுதற்கு உரியர் என்று இங்கு அசிம்சைப் பாத்திரமாகத் ‘தோழி’ தென்படுகிறாள்.

“எளித்தல் ஏத்தல் வேட்கை உரைத்தல்
கூறுதல் உசாஅதல் ஏதீடு தலைப்பாடு
உண்மை செப்பும் கிளவியொடு தொகைஇ
அவ்எழு வகைய என்மனார் புலவர்” (பொருள்.1152)

ஏழுவகையாகத் தோழி, தாயாரிடம் அறத்தோடு நிற்பாள் என்ற செய்தி இங்குக் கூறப்பட்டுள்ளது. இங்குக் களவினைக் கற்பாக மாற்ற தோழி, ‘அறத்தோடு நிற்றல்’ என்ற அகிம்சைச் செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

“இரந்து குறையற்ற கிழவனைத் தோழி
நிரம்ப நீக்கி நிறுத்த லன்றியும்
வாய்மை கூறலும் பொய்தலைப் பெய்தலும்
நல்வகை யுடைய நயத்திற் கூறியும்
பல்வகை யானும் படைக்கவும் பெறுமே” (பொருள்.1182)

இங்குக் களவினை நீட்டிக்காது தடுக்கத் தோழி, தலைவனிடம் நல்ல நெறிப்படி வழிகாட்டும் நயமான இனிய சொற்களைப் பேசுகிறாள் என்ற இடத்தில் அகிம்சைக் கோட்பாடு உள்ளது.

வாயுறை வாழ்த்து, செவியறிவுறூஉ

பாடாண் திணையின் உட்துறைகளான ‘வாயுறை வாழ்த்து, செவியறிவுறூஉ’ ஆகிய துறைகள், அகிம்சைக் கோட்பாட்டிற்குத் தக்க சான்றுகளாகும்.

“... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
வாயுறை வாழ்த்து, செவியறிவுறூஉம்” (புறம்.1036)

அறிவுரை கூறும் வாயுறை வாழ்த்து, மருந்து போல் அரசரைத் திருத்தி நல்வழிப்படுத்தப் பாடப்படும் ‘செவியறிவுறூஉ’ ஆகிய துறைகளில் சிக்கலுக்கான தீர்வு அமைதியான முறையில் காணப்படுதலால் அகிம்சைக் கோட்பாடு இடம் பெற்றுள்ளது என்று கூற முடியும்.

செலவழுங்குவித்தல்

தலைவனது பிரிவைத் தாங்க இயலாத தலைவி, அவனைப் பிரிந்து செல்ல வேண்டாம் என தடுத்தலே ‘செலவழுங்குவித்தல்’ எனப்படும்.

“தோழி உள்ளுறுத்த வாயில் புகுப்பினும்
ஆவயின் நிகழும் என்மனார் புலவர்” (கற்பு.1095)

தலைவி, தலைவனைச் செலவழுங்குமாறு கூற வேண்டித் தோழி முதலிய வாயில்களை அனுப்பும் போதும், இடைச்சுரத்து (இறைச்சி) வைத்துப் பேசும் கூற்றுக்கள் நிகழும். இவ்வாறு இறைச்சிப் பொருட்களால் தலைவனது செலவை அகிம்சை முறையில் அழுங்குவித்தலை இங்குப் பார்க்க முடிகிறது.ஊடல் தணிவித்தல்

கற்புக்காலத்தில் தலைவன், தலைவியின் ஊடலைத் தணிவிக்கும் பாலமாகத் ‘தோழி’ செயல்படுகிறாள். ஊடலை நீக்கி, இல்லறத்தை நல்லறமாக்குகிறாள்.

“... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
அடங்கா ஒழுக்கத்து அவன்வயின் அழிந்தோளை
அடங்க காட்டுதற் பொருளின் கண்ணும்,
பிழைத்து வந்திருந்த கிழவனை நெருங்கி
இழைத்தாங்கு ஆக்கிக் கொடுத்தற் கண்ணும்,
வணங்கியல் மொழியான் வணங்கற் கண்ணும்,
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
உறுதகை இல்லாப் புலவியுள் மூழ்கிய
கிழவோள்பால் நின்று கெடுத்தற் கண்ணும்,
உணர்ப்புவயின் வாரா ஊடல் உற்றோள்வயின்
உணர்த்தல் வேண்டிய கிழவோன்பால் நின்று
தான் வெகுண்டாக்கிய தகுதிக் கண்ணும்,
அருமைக் காலத்துப் பெருமை காட்டிய
எண்மைக் காலத்து இரக்கத் தாலும்” (கற்பு.1096)

கற்புக்காலத்தில் நிகழும் இத்தோழி கூற்றில் அகிம்சைக் கோட்பாட்டைக் காண முடிகிறது. இதில், பெரியோர் ஒழுக்கம் சிறந்ததெனச் சொல்லி, தலைவியைப் பெறக்கூடிய தகைமை இல்லாத தலைவனது பிழையைச் சுட்டிக் காட்டுதல், அவ்விடத்தில் பொருந்துதற்கரிய ஊடலில் மூழ்கிய தலைவி பக்கம் நின்று அவள் சார்பாகப் பேசுவது போல் பேசி, ஊடலைத் தீர்க்குமாறு வேண்டிய தலைவன் பக்கம் நின்று, அவனையும் வெகுண்டு பேசி ஒற்றுமைப்படுத்திய தகுதியுடைமை, களவு அரிய காலமாதலால் அப்போது பெருமை பேசியவள், கற்புக்காலமாம் இந்த எளிய காலத்து தலைவனிடம் இரக்கத்துடன் பேசுதல் என்று தோழி அகிம்சையானப் பேச்சு வார்த்தையின் மூலம் பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காணுதலைக் காணமுடிகிறது. இங்கு, தொல்காப்பியர் அகிம்சைக் கோட்பாட்டைத் தோழி வாயிலாக எடுத்துரைத்துள்ளார்.

உணர்த்தல்

தலைவி ஊடும்போது தலைவன் அதைத் தீர்க்க முயலுதலே ‘உணர்த்தல்’ எனப்படும். அவ்வுணர்ப்பை ஏற்காது தலைவி எல்லை கடந்து ஊடினால், தலைவன் ஊடத் தொடங்க நேரும். ஆனால், முதலில் தலைவன் தவறை உணர்ந்து ‘உணர்த்தல்’ என்ற அகிம்சையாக்கச் செயலிலேயே ஈடுபடுகின்றான்.

“உணர்ப்பு வரை இறப்பினும் செய்குறி பிழைப்பினும்
புலத்தலும் ஊடலும் கிழவோற் குரிய” (கற்பு.1102)

இங்கு, ‘உணர்ப்பு’ என்ற வார்த்தை தலைவி ஊடும்போது, தலைவன் அதைத் தீர்க்க அகிம்சை முறையில் முயலும் ‘உணர்த்தல்’ என்பதையே குறிக்கிறது. இதில், தலைவனின் அகிம்சை முறையைக் காணமுடிகிறது.முடிவுரை

அறக்கழிவுடையவற்றைப் பாட நேர்ந்தால், அவற்றை நல்வழிப்படுத்திப் பாட வேண்டும் என்று அகிம்சையை ஏற்படுத்தக் கூடிய நற்சிந்தனைகளைத் தொல்காப்பியர் எடுத்துரைத்துள்ளார்.

“மிக்க பொருளினுள் பொருள்வகை புணர்க்க
நாணுத் தலைப்பிரியா நல்வழிப் படுத்தே” (பொருள்-1164)

இங்கு, அறம் கடந்த பொருளினுள், ஏற்புடைய பொருள் வகைகளை மட்டும் மானுடர் நாணத்தின் நீங்காதபடி நல்வழிப்படுத்திப் படைக்க வேண்டும். அதாவது தீயவற்றைத் தீயவை என உணரும்படியும், படைக்கும்போது அதில் வரும் அப்பகுதி மனிதப் பண்பாட்டைச் சீர்குலைத்து விடாதபடியும் நல்வழிப்படுத்திப் படைக்க வேண்டும். அதற்குத் திறமையும் மனித நேயமும் வேண்டும் என்ற அறக்கருத்தின் வழி அகிம்சைக் கோட்பாட்டை தொல்காப்பியர் மொழிந்துள்ளார். தொல்காப்பியர் இதுபோன்ற அகிம்சைக் கோட்பாடுகளைக் கூறி, மனித சமுதாயத்தை நல்வழிப்படுத்தியுள்ளார்.

துணைநின்ற நூல்கள்

1. அகிம்சை, அப்துல்ரசாக்

2. தமிழ்ச்சமூகத்தில் அறமும் ஆற்றலும், ராஜ்கௌதமன்

3. அமைதியைத்தேடி, அமைதியாத்திரை

4. பழந்தமிழர் வாழ்வும் வரலாறும், சு.சதாசிவம்

5. சமயங்களும் அமைதி அகிம்சைப் பண்பாடுகளும், முனைவர் பாண்டியன் மற்றும் முனைவர் வ.ரா. அழகிரிசாமி

6. தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரம், ச.வே.சுப்பிரமணியன்

*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/literature/p114.html


  2024
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017


வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                     


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License