இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினெட்டாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...         முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
இலக்கியம்

நகையெனும் மெய்ப்பாட்டில் உரையாசிரியர்கள் - அகநானூற்றை முன்வைத்து

பேராசிரியர் பீ. பெரியசாமி
தமிழ்த்துறைத் தலைவர்,
டி. எல். ஆர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, விள்ளப்பாக்கம்


முன்னுரை

நகை, அழுகை, இளிவரல், மருட்கை, அச்சம், பெருமிதம், வெகுளி, உவகை என்ற எட்டையும் முதன்மையான எண்வகை மெய்ப்பாடுகள் என்கிறார் தொல்காப்பியர். (தொ.மெய்.3) அவற்றுள் நகைக்குரியவிரிகளாக எள்ளல், இளமை, பேதமை, மடமை என்பவற்றை விரித்துள்ளார். (தொ.மெய்.4). இக்கட்டுரை தொல்காப்பியர் விரித்துரைக்கும் நகைக்குரிய மெய்ப்பாடுகளில் அகநானூற்றுப் பாடல்கள் உரையாசிரியர்களின் உரைகளில் எவ்வாறு பொருத்தி ஆளப்பட்டுள்ளது என்பதனை ஆராய்கிறது.

மெய்ப்பாடு (தன்-பொது, பிறர்)

மெய்ப்பாட்டையும் அதன் உட்பிரிவுகளையும் தன்னிடம் நிகழ்தல், பொதுவாக நிகழ்தல், பிறரிடம் நிகழ்தல் என மூன்று வகையாகப் பிரிப்பர். அவற்றுள் இளம்பூரணர், பேராசிரியர், சோமசுந்தரபாரதி ஆகியோர் தன்னிடம் பிறரிடம் எனும் இந்தப் பிரிவுகளைக் கையாள்கின்றனர். ஆனால், கி. இராசா என்ற இலக்கண ஆசிரியர் பொதுவாகக் கூறுகின்றார். இக்கட்டுரை தன்னிடம் நிகழ்தல், பிறரிடம் நிகழ்தல், பொதுவாக நிகழ்தல் என்ற மூன்று கூறுபாடுகளையும் ஆய்விற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

நகை தோன்றும் களன்கள்

நகை எனும் மெய்ப்பாடு தோன்றும் களனைத் தொல்காப்பியர்,

”எள்ளல் இளமை பேதைமை மடனென்று
உள்ளப்பட்ட நகை நான்கென்ப”(மெய்.நூ.4)

என்கிறார்.

உரையாசிரியர்கள் பார்வையில் நகை

நகையெனும் மெய்ப்பாட்டினை விளக்க, எள்ளுதல் முதலாகச் சொல்லப்பட்ட நான்கு நகைக்குரிய பொருளாகும் எனவும் நகைப்படுபொருள் கண்ட வழிமுறுவலோடு தோன்றக் கூடிய மகிழ்ச்சிப் பொருளாவதும் நகை எனக் கொள்க. (இளம் மெய்.நூ.4 உரை) என்கிறார். இதனை விளக்க,

”நகையெனப்படுதல் வகையாதெனினே
நகையெனச் செய்வோன் செய்வகை நோக்கு
நகையொடு நல்லவை நனி மகிழ்வதுவே”

என்பதனைமேற்கோளாகஎடுத்தாண்டுள்ளார்.

”உடனிவை தோன்றும் இடமியாதெனினே
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
ஆன்ற மரபின் இன்னுழி எல்லாந்
தோன்றும் என்ப துணிந்தி சினோரே” (செயிற்றியம்)

எனும் செயிற்றிய நூற்பாவினில், முடவர் செல்லும் செலவு எள்ளுதற் பொருண்மையாயிற்று, மடவோர் சொல்லுஞ்சொல் மடமைப் பொருண்மையாயிற்று, கவர்ச்சி பெரிதுற்றுரைப்போர் கூற்றுப் பேதைமையாயிற்று, குழவி கூறு மழலை இளமை பொருளாயிற்று, ஏனையவெல்லாம் இவற்றின் பாற்படும் காண்க. புணர்ச்சி நிமித்தமாகக் கூற்று நிகழ்ந்துழிவரும் நகை இளமை என்பதாற் கொள்க. இப்பொருண்மை செயிற்றியத்தில் “வலியோர் கூறும மெலிவு” என்பதாற் கொள்க. (இளம் மெய்.நூ.4 உரை) என்கிறார் இளம்பூரணர். எள்ளல், இளமை, பேதைமை, மடன் எனக் கருதப்பட்ட நகையானது நான்கு என்கிறார் பேராசிரியர். இவை நான்கும் பொருளாகிச் சத்துவமும் குறிப்பும் சுவையுமென்னும் மூன்றற்கும் முதற்கண்ணவாகலான் மூன்றனையும் அடக்கிப் பொருட்பகுதியான் அவற்றைக் கூறுகின்றவாறு இதுவென்பது. இவை நான்கும் ஒன்று இரண்டாகி எட்டாதலும் உடைய. (பேரா. மெய்.நூ.4. உரை) என்கிறார் பேராசிரியர். நகைக்குரிய இயல்பும் அதன் வகை நான்கும் மேற்கூறிய நூற்பா எடுத்துரைக்கிறது (ச.சோ.பாரதி. மெய்.நூ.4. உரை) என்கிறார் ச. சோ. பாரதி. நகை என்னும் மெய்ப்பாடு எள்ளல், இளமை, பேதைமை, மடன் எனும் நான்கனையும் நிலைக்களனாகக் கொண்டு தோன்றும் (கி.இராசா மெய்.நூ.4. உரை) என்கிறார் கி. இராசா.

இவற்றின் வழி நகை என்பது எள்ளல், இளமை, பேதைமை, மடன் எனும் நான்கு நிலைக் களன்களைப் பற்றித் தோன்றும் என்பதும் இவை ஒவ்வொன்றும் தன்னளவே இரட்டித்து நான்கானது (பொது) எட்டாதலும் (தன்னிடம், பிறரிடம்) இயல்பே என்றதும் அறிய முடிகின்றது.எள்ளல்

எள்ளல் என்பது தன்னிடமும் பிறரிடமும் நிகழுமென இளம்பூரணரும், எள்ளலென்பது தான் பிறரை நகுதலினாலும் பிறர் தன்னை நகுதலினாலும் பிறக்கும் எனப் பேராசிரியரும், நகைமொழிஅதாவது கேலி என ச. சோ. பாரதியும், இகழ்ச்சிக்குரிய குறிப்பு, நகைமொழி, கேலி பேசுதல் என கி. இராசாவும் கூறியுள்ளனர். எள்ளலென்பதுதான் எள்ளுதற்குரிய பொருளாகுமிடத்து பிறனிடமும் பிறன் எள்ளுதற்குரிய பொருளாகுமிடத்து தம்மிடமும் எள்ளல் தோன்றும் என்பது அறியப்படுகிறது. எள்ளல் என்பதனை விளக்க “நகையாகின்ற தோழி” எனும் அகநானூற்றுப் பாட்டினுள்,

”தண்துறை ஊரன்திண்தார் அகலம்
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
மம்மர் நெஞ்சினோன் தொழுது நின்றதுவே” (அகம்.56)

எனும் அடிகளை இளம்பூரணர் எடுத்துக் காட்டியுள்ளார். இப்பாடலடிகளில் தலைவனைப் பரத்தையின் இல்லத்தில் சேர்த்துவிட்டுத் திரும்பிய அழகிய யாழினையுடைய பாணன் வீதி வழியாகச் சென்றான். அப்போது புதிதாகக் கன்றினை ஈன்ற பசுவானது அவனைப் பாய்ந்தமையால் பயந்து யாழினைக் கீழேப் போட்டுவிட்டு என் இல்லம் புகுந்தான், அப்போது என்னிடம் தோன்றிய உவகையினையும் மறைத்துக் கொண்டு அவனை நோக்கி இதுவல்ல உம்மனை அதோ உள்ளது உம்மனை என்றேன். அப்போது அவன் என்னை கைதொழுத நின்ற செயலானது நினைக்க நினைக்க எனக்கு நகைதான் விளைகின்றது தோழி! எனத் தலைவி தோழியினை நோக்கிக் கூறும் முகமாக இப்பாடல் அமைந்துள்ளது. தன் கண் நிகழ்ந்த எள்ளல் பொருளாக நகை பிறப்பதனை விளக்கப் புகும் பேராசிரியர் கலி. 61 ஆம் பாடலை மேற்கோள் காட்டியுள்ளார். மேலும், பிறரெள்ளியது பொருளாகத் தன் கண் நகை பிறப்பதனை,

”நல்லைமன்னெனநகூஉப் பெயர்ந்தோளே” (அகம்.248)

எனும் பாடலினைக் கொண்டு விளக்கியுள்ளார். இப்பாடலடிகளில் தன் இல்லத்தில் வந்து நின்ற அவனைக் கண்ட அன்னை! விரைந்து என் முகத்தினையும் பார்த்தனள் “நீ மிகவும் நல்லவள்“ என்றும் நகை தோன்றச் சொல்லிச் சென்றாள் எனத் தலைவி தோழியிடம் கூறுமுகமாகச் சிறைப்புறமிருக்கும் தலைவனுக்குக் கூறியது. எள்ளலினை விளக்கப் புகும் ச. சோ. பாரதி குறுந்.8, கலி.61, குறுந்.384, அகம் 56 ஆகிய பாடல்களைக் கொண்டு விளக்கியுள்ளார். எள்ளல் பொருளாகப் பிறந்த நகைக்கு கலி.61, குறுந்.8 ஆகிய பாடல்களை மேற்கோள்களாக் கி. இராசா எடுத்தாண்டுள்ளார்.

இளமை

இளமை என்பது தன் மாட்டும் பிறர் மாட்டும் நிகழுமென இளம்பூரணரும், தான் இளமையால் பிறரை நகுதலும், பிறரிளமை கண்டுதான் நகுதலும் என இரண்டு எனப் பேராசிரியரும், மழவு அஃதாவது பிள்ளைத்தன்மை என ச. சோ. பாரதியும், பிள்ளைத்தன்மை என கி. இராசாவும் கூறியுள்ளனர். இதனை விளக்கப் புகும் உரையாசிரியர்களுள் இளம்பூரணர், ச. சோ. பாரதி ஆகியோர் மேற்கோள் காட்டவில்லை. கி. இராசா கலி.13 ஆம் பாடலை மேற்கோள் காட்டியுள்ளார். பேராசிரியர் கலி.13, கலி.86 ஆகியப் பாடல்களைத் தன் இளமை காரணமாக நகை பிறந்தது என்பதற்கு எடுத்துக் காட்டியுள்ளனர். மேலும்,

நாவொடு நவிலா நகைபடு தீஞ்சொல்” (அகம்.16)

எனும் பாடலைப் பிறரிளமை காரணமாக நகை பிறந்தலுக்கு எடுத்துக் காட்டியுள்ளார்.

பேதைமை

பேதைமை என்பது கேட்டதனை உய்த்துணராது மெய்யாகப் போடல் என இளம்பூரணரும், பேதைமை என்பது அறிவின்மை எனப் பேராசிரியரும், சோமசுந்தர பாரதியாரும், கி. இராசாவும் கூறியுள்ளனர். பேராசிரியர் தன் பேதைமைப் பொருளாக நகை பிறத்தலுக்கு

”நகைநீகேயாய்தோழீ!” (அகம்.248)

எனும் பாடலையும், பிறன் பேதைமை காரணமாக நகை பிறத்தலுக்கு,

”நகையாகின்றே தோழி
மம்மர்நெஞ்சினன் தொழுத நின்றதுவே” (அகம்.56)

(*பிழையாகப் பாடல் எண் அகம்.59 என க.வெ. மெய். உரைவளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்)

எனும் பாடலையும் மேற்கோள் காட்டியுள்ளார். கி. இராசா அகம்.248 ஆம் பாடலை மேற்கோள் காட்டியுள்ளார்.மடன்

மடனென்பது பொருண்மையறியாது திரியக்கோடல் என இளம்பூரணரும், தன் மடமையால் நகுதலும் பிறன் மடமையால் நகுதலுமென இவ்விரண்டாம் எனப் பேராசிரியரும், ஏழைமை என ச. சோ. பாரதியும், ஏழைமை(எளிதில் நம்பும் இயல்பு) அறிவிக்க அறிதலும் அவ்வாறு அறிந்ததைப் பிறர்க்கு அறிவிக்க இயலாததும் என கி. இராசா கூறியுள்ளார். இவற்றை நோக்கும் போது மடம் - அறிவின்மை எனும் முடிவிற்கு வரலாம். தன் மடத்தான் தோன்றிய நகைக்குப் பேராசிரியர் குறுந்.168, குறள்.1095 ஆகியவற்றையும் பிறன் பொருளான் நகை தோன்றியதற்கு,

”நாம்நகையுடையம்நெஞ்சே!
... ... ... ... ...
... ... ... ... ... நம்மொடு
தான்வரும்என்ப, தடமென்தோளி” (அகம்.121)

எனும் பாடல் மிகுந்த வருந்துதலை ஏற்படுத்தக் கூடிய கோடைக் காலமானது நீடித்த மிகவும் உயர்ந்த ஏற்ற வழியிலே, நாளுக்குநாள் வறுமைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் மண் கலந்த நீரையுடைய சிறிய குளத்திலே தோண்டப்பட்டக் குழியின் பக்கத்திலேயுள்ள பருக இயலாத கலங்கிய நீரினைக் கொண்டு, கன்றுகளையுடைய மடப்பம் பொருந்திய பிடியின் மெல்லிய தலைப்பகுதியினைக் கழுவிவிட்டுத், சேற்றினைக் கொண்டுதான் நீராடியதினாலே பிடியோடும் கன்றோடும் வேறுபட்ட வலிய களிறு, சிவந்த காம்பினையுடைய வெள்ளியகொத்து அசையத் தன் துதிக்கையினால் பற்றிச் சொறி பொருந்திய தன் முதுகினை உராய்த்துக் கொண்ட, வழிக்கு அயலதாகவுள்ள மாமரத்தின் தங்குவதற்கென அமைந்த வரிவரியாகவுள்ள நிழலிலே தங்கி, பருத்த மென்மையான தோளினையுடைய தலைவி, நம்மோடு தானும் வருவள் என்னா நின்றாள், நெஞ்சே! இது கேட்க நாம் நகையினை உடையேமாய் இரா நின்றோம் எனத் தலைவன் தன் நெஞ்சிற்குக் கூறியது.

முடிவுரை

எள்ளல் எனும் மெய்ப்பாட்டினை விளக்க இளம்பூரணர் - அகம்.56 ஆம் பாடலையும் பாரதி அதே பாடலினைப் பிறரிடம் தோன்றும் எள்ளலினை விளக்கவும், பேராசிரியர் அகம்.248 ஆம் பாடலைப் பிறரிடம் தோன்றும் எள்ளலுக்கும் எடுத்துக் காட்டியுள்ளார். இளமை எனும் மெய்ப்பாட்டினை விளக்க இளம்பூரணர், பேராசிரியர், ச.சோ.பாரதி, கி.இராசா ஆகியோர்அகநானூற்றுப் பாடலை மேற்கோள் காட்டவில்லை. பேதைமை எனும் மெய்ப்பாட்டினுள் தன்னிடம் தோன்றும் பேதைமையினை விளக்கப் பேராசிரியர் அகம்.248 ஆம் பாடலையும், பிறனிடம் தோன்றும் பேதைமையினை விளக்க அகம்.56 ஆம் பாடலினையும் எடுத்துக் காட்டியுள்ளார். கி. இராசா பொதுவாகப் பேதைமையினை விளக்க அகம்.248 ஆம் பாடலை எடுத்துக் காட்டியுள்ளார். இளம்பூரணர், ச. சோ. பாரதி ஆகியோர் மேற்கோள்களை எடுத்தாளவில்லை. மடன் எனும் மெய்ப்பாட்டினுள் பிறரிடம் தோன்றும் மடனை விளக்கப் பேராசிரியர் அகம்.121 ஆம் பாடலை மேற்கோளாக எடுத்தாண்டுள்ளார். இளம்பூரணர், ச. சோ. பாரதி, கி. இராசா ஆகியோர் இம்மெய்பாட்டினை விளக்க மேற்கோள்களை எடுத்தாளவில்லை. நகையெனும் மெய்ப்பாட்டினை விளக்க மேற்கண்ட நான்கு உரையாசிரியர்களும் சேர்ந்து 11 பாடல்களை மேற்கோள்களாக எடுத்தாண்டுள்ளனர். அவற்றுள் அகநானூறு, கலித்தொகை, குறுந்தொகை ஆகிய நூல்களில் தலா 3 பாடல்களையும், புறநானூறு, திருக்குறளில் தலா 1 பாடலையும் எடுத்தாண்டுள்ளனர். இவற்றினை நோக்கி ஆராயும்போது மெய்ப்பாட்டியல் உரையாசிரியர்களின் நகையெனும் மெய்ப்பாட்டிற்கான உரையில் அகநானூறு ஒரு முதன்மையிடத்தினைப் பெற்றுத் திகழ்ந்துள்ளது என்பது இக்கட்டுரையின் முடிபாகும்.


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/literature/p162.html


  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017


வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                     


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License