இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினெட்டாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...         முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
இலக்கியம்

திருக்குறளில் துணை

முனைவர் ப. கொழந்தசாமி
இணைப் பேராசிரியர், அரசினர் ஆய்வு நிறுவனம், புதுச்சேரி 605 008.


அற இலக்கியமான திருக்குறள், மொழி மற்றும் இலக்கியத் தொழில்நுட்பத்தைச் செவ்வனேக் கையாண்டு படைக்கப்பட்டுள்ளது. வாழ்வியல் விழுமங்களை விண்டுரைப்பதை முதன்மை நோக்கமாகக் கொண்டிருப்பினும், இலக்கிய உத்திகளும் நடையியல் நுட்பங்களும் திருக்குறளில் செறிந்து காணப்படுகின்றன. காலப்பழமையாலும் திருக்குறளின் இலக்கண / தொடர் அமைப்பு நுட்பங்களாலும் ஆர்வமுள்ள அன்பர்களால் கூடச் சில குறட்பாக்களுக்கு எளிமையாகப் பொருளுணர இயல்வதில்லை. குறட்பாக்களை முறையாகவும் முழுமையாகவும் உணர்ந்து கொண்டால்தான் படைப்பின் பெருமையும் விளம்பப்படுகின்ற விழுமியத்தின் சால்பும் தெளிவாகி, அறநெறியைப் பின்பற்றும் உள்ளார்வம் மக்களிடம் பிறக்கும். அதனால் திருக்குறளை முறையாக உணர்ந்துகொள்ள மொழி, இலக்கண அமைப்புகளின் பொருண்மைத் தகைமையை அறிந்திருக்கவேண்டியது தேவையாகின்றது.

திருக்குறள் புரிதிறனில் உள்ள கடினத்தன்மை / மருட்சி ஆகியவற்றை நீக்க இத்தகைய பொருண்மையியல் அணுகுமுறை உறுதுணையாகும். சான்றாக, திருக்குறளில் ஆளப்பட்டுள்ள துணை என்னும் சொல்லைக் கருதலாம். இச்சொல் நட்பு, கணவன், மனைவி, உதவி, வலிமை, ஒப்புமை, அளவு ஆகிய பொருளில் ஆளப்பட்டுள்ளது. அமைப்புச் சூழலுக்கேற்பவும் தொடர்ப் பொருண்மை நோக்கிலும் இத்தகைய சொற்களை நுணுகி ஆராய்ந்து கருத்துணரவேண்டும். அதாவது ஒரு சொல் சூழலுக்கேற்பப் பல பொருளுணர்த்தும் பல பொருளொரு சொல்லாகவும்; இலக்கண வகையாலும் வடிவத்தாலும் ஒன்றாயிருந்தும் வேறுபட்ட பொருளுணர்த்தும் ஒப்புருச் சொல்லாகவும் வழங்கப்படுவதுண்டு. துணை என்னும் சொல் திருக்குறளில் இவ்வாறு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறே இறை, குறிப்பறிதல் போன்றவற்றையும் கருதலாம். இக்கட்டுரை துணை என்னும் சொல்லை மாறுபட்ட பல கருத்துகளில் ஒப்புருச் சொல்லாகத் திருவள்ளுவர் ஆண்டுள்ள பாங்கைப் பகர்வதாக அமைகின்றது.


துணை - சொற்பொருள்

பன்மொழி மின்னணுக் கலைக்களஞ்சியமான விக்சனரி துணை என்னும் சொல்லின் பொருளாகப் பின்வருவனவற்றைச் சுட்டுகின்றது.

1. உதவி செய்பவர்,

2. திருதி (1) யோகத்தின் தனித்தமிழ் சொல்.

3. அளவு (2)

4. இணை , ஒப்பு

5. ஆதரவு , உதவி

6. காப்பு (3)

7. கூட்டு (4)

8. இரண்டு (5)

9. இரட்டை (6)

10. கணவன் (7)

11. மனைவி (8)

12. உடன்பிறப்பு (9)

13. புணர்ச்சி (10)

14. வரை (11)

15. ஆயுதமுனை

16. அம்பு (12)

17. நட்பினன் (ள்)

இந்தப் பின்னணியில் , முதலில் துணை என்னும் சொல் திருக்குறளில் வழங்கும் அட்டவணை வருமாறு:

குறள் எண்
வருகை
கருத்து
22
துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின்
அளவு
36
பொன்றாத் துணை
துணை
41
நின்ற துணை
துணை
42
இல்வாழ்வான் என்பான் துணை
துணை
51
வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை
மனைவி
51
மறத்திற்கும் அஃதே துணை
துணை
76
இனைத்துணை, துணைத்துணை
துணை
87
இனைத்துணை, துணைத்துணை
அளவு, உதவி, அளவு
104
தினைத்துணை பனைத்துணை
அளவு
132
அஃதே துணை
துணை
144
எனைத்துணையர் , தினைத்துணை
சிறப்பு, அளவு
156
பொன்றுந் துணை
அளவு
242
அஃதே துணை
துணை
310
துறந்தார் துறந்தார் துணை
ஒப்புமை
397
சாந்துணையுங் கல்லாதவாறு
வரையிலும் (அளவு)
414
ஊற்றாந் துணை
துணை
433
தினைத்துணை பனைத்துணை
அளவு
433
தினைத்துணை பனைத்துணை
அளவு
460
துணையில்லை
துணை
471
துணைவலி
நட்பு / துணை
497
துணை வேண்டா
துணை
635
தேர்ச்சித் துணை
துணை
651
துணை நலம்
துணை
688
தூய்மை துணைமை துணிவுடைமை
துணை
862
ஆன்ற துணையிலன்
துணை
875
தன்துணை , இன்துணை
துணை
1222
நின் துணை
துணை
1234
துணை நீங்கி
கணவன்
1263
உள்ளம் துணையாக
துணை
1282
தினைத்துணை பனைத்துணை
அளவு
1289
யாரே துணையாவார்
துணை

மேற்கண்ட அட்டவணையால் அறியப்படும் செய்திகள் வருமாறு :


அ. துணை என்னும் சொல் திருக்குறளில் முப்பது குறட்பாக்களில் 36 முறை பயில்கின்றது. 25 குறட்பாக்களில் ஒரு முறையும் 04 குறட்பாக்களில் இரண்டு முறையும் 01 குறளில் மூன்று முறையும் வழங்குகின்றது.

ஆ. துணை என்னும் சொல் திருக்குறளில் அறம், பொருள், காமம் ஆகிய மூன்று பால்களிலும் பயில்கின்றது. அறத்துப்பாலில் 13 குறட்பாக்களில் மொத்தம் 17 முறையும், பொருட்பாலில் 11 குறட்பாக்களில் மொத்தம் 11 முறையும்; காமத்துப்பாலில் 06 குறட்பாக்களில் மொத்தம் 08 முறையும் வழங்குகின்றது.

அறத்துப்பாலில் அதிக அளவில் துணை என்னும் சொல் பயின்றுவருவதால், தனிமனித ஒழுக்கத்தில் இது கூடுதல் மதிப்புப் பெறுவது தெளிவாகும். 688ஆம் குறட்பாவில் துணையாகும் தன்மையை ‘துணைமை’ என்று ஆண்டுள்ளார்.

இவற்றுள் அறத்துப்பாலின் விருந்தோம்பல் அதிகாரத்திலுள்ள 87ஆவது குறட்பா விதந்து அறியத்தக்கதாகும். இதில் அளவு, உதவி என்னும் இரண்டு கருத்தில் மூன்று முறை ஆளப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து குறள் திறன் இணைய விளக்கியின் சுட்டுரை இங்கு ஒப்பத்தக்கது.

முதலில் 'இனைத்துணைது ஒன்றில்லை' என்று விருந்தின் பயன் இன்ன அளவினது என்று சொல்லவியலாது என்று கூறிவிட்டு அடுத்து வேள்விப் பயன் 'விருந்தின் துணைத்துணை' என்று அளவு சொல்லப்படுகிறது. ஏன்? இதற்கு விளக்கமாக திரு வி க இவ்விதம் கூறுகிறார்:

'முன்னையது அளவிறந்தது போலத் தோன்றுகிறது. பின்னையது அளவுடையது போலத் தோன்றுகிறது. இரண்டும் ஒன்றே. முறை மட்டும் வேறு. இறைவன் பெருமை அளவு கடந்ததென்று மறை முழங்குகிறது. அவனை வேறு முறையிலுங் கூறுதல் கூடும். எப்படி? இறைவன் பெருமை மறைமுழங்கும் அளவினதன்று. இதன் பொருளென்ன? அளவிறந்ததென்பதே. இது போன்றதே இத் திருக்குறளின் நுட்பமுமென்க' துணை என்ற சொல்லுக்கு உதவி என்றும், அளவு என்றும் பொருள் உள. இங்கு துணைத்துணை என்றதால் உதவியின் அளவு எனக் கொண்டு உதவியின் அளவு பயன் என அதற்குப் பொருள் கொள்ளலாம். விருந்தினருக்கு எந்த அளவு உதவியதோ அந்த அளவு விருந்தின் பயன் உண்டு என்பது பெறப்படும்.

குறள் நடையை நோக்கும் போது பயன் கருதி விருந்து செய்யப்படுவதில்லை என்ற கருத்தும் எல்லா விருந்தளித்தலும் பயன் தருவதே; விருந்தினர் எந்த அளவு உதவி பெற்றாரோ அந்த அளவு பயன் என்ற கருத்தும் பெறப்படுகின்றன.

விருந்தோம்பலை இங்கும், இதற்கு அடுத்த பாடலிலும் வேள்வி என்ற சொல்லால் குறிக்கிறார் வள்ளுவர். தீ வளர்த்துத் தேவர்களுக்கு விருந்து படைப்பதும் வேள்வி என்றேச் சொல்லப்படுகிறது. கண்காணாத தேவர்களுக்குச் செய்யும் வேள்வியை விடக் கண்கண்ட மானிடர்க்குச் செய்யும் விருந்தாம் வேள்வி சிறந்ததென்பது வள்ளுவர் கருத்து' என்பார் தமிழண்ணல்:

இதனால் திருக்குறளின் கருத்தியல் சார்ந்த நடைநலம் வெளிச்சமாகும். அறங்களில் மிகுபயன் தருவது விருந்தோம்பல் என்பதை வலியுறுத்த இந்த நடையமைப்பு வாய்ப்பாகின்றது. அதோடு விருந்தோம்பலை 87 & 88 ஆகிய குறட்பாக்களில் வேள்வி என்று ஆக்கிக்கொண்டுள்ளார். அதனால் விருந்தோம்பலைச் சமூக வேள்வியாக ஒவ்வொருவரும் ஆற்றிப் பயனூக்கவேண்டும் என்னும் வள்ளுவரின் வேணவா வெளிப்படுகின்றது. மேலும் மேற்கண்ட குறட்பாக்களில் அறம் தோன்றாத் துணையாக, வழித்தோன்றலாகக் கைகொடுக்கும் என்று வள்ளுவம் வழிமொழிந்துள்ளது. அதோடு அறத்தை அளவிட்டுச் செய்யலாகாது என்றும் இயல்பூக்க அடிப்படையில் மானுடப் பண்பாக அறம் அமையவேண்டும் என்னும் நன்னெறிக் கோட்பாட்டையும் திருக்குறள் எடுத்துரைக்கின்றது. இங்கு,

"இம்மைச் செய்தது மறுமைக்கு ஆம் எனும்
அறவிலை வணிகன் ஆ அய் அல்லன்;
பிறரும் சான்றோர் சென்ற நெறியென,
ஆங்குப் பட்டன்று அவன் கைவண் மையே"

இந்தப் பிறவியில் அறம் செய்தால் அது மறுபிறவியில் பயன் தரும் என்று எண்ணிக்கொண்டு அறச்செயலை விலைக்கு விற்கும் ‘அறவிலை வணிகன்’ ஆய் அல்லன். சான்றோர்கள் சென்று காட்டிய ஒரு வழிமுறை என்று எண்ணிக்கொண்டு கொடை வழங்குபவன் ஆய்.

என்னும் புறநானூற்றின் 134ஆம் பாடல் கருதத்தக்கது.

இனைத்துணை, தினைத்துணை, பனைத்துணை ஆகிய தொடர்களில் அளவைக் குறிப்பதாகத் துணை என்னும் சொல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் மானுட எண்ண விரிவு வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் துணை நீங்கி போன்ற வழக்காற்றில் உதவி செய்பவர், மனைவி/ கணவன் ஆகிய கருத்துகளில் ஆளப்பட்டுள்ளது. அதனால் இதை ஒப்புருச் சொல்லாக அறியலாம்.


நிறைவுரை

திருக்குறளை நிறைவாகவும், முறையாகவும் புரிந்துகொள்ளத் திருக்குறளில் ஆளப்பட்டுள்ள சொற்களின் கருத்தைச் சூழலுக்கேற்பவும் தொடர்ப் பொருண்மை நோக்கிலும் நுணுகி ஆராய்ந்துணரவேண்டும்.

அடிக்குறிப்புகள்

1. https://ta.wiktionary.org/s/76o1 - விக்சனரி - திருதி

2. https://ta.wiktionary.org/s/y0c - விக்சனரி - அளவு

3. https://ta.wiktionary.org/s/42iz - விக்சனரி - காப்பு

4. https://ta.wiktionary.org/s/z2k - விக்சனரி - கூட்டு

5. https://ta.wiktionary.org/s/a9j - விக்சனரி - இரண்டு

6. https://ta.wiktionary.org/s/15he - விக்சனரி - இரட்டை

7. https://ta.wiktionary.org/s/yh3 - விக்சனரி - கணவன்

8. https://ta.wiktionary.org/s/1dw5 - விக்சனரி - மனைவி

9. https://ta.wiktionary.org/s/mo - விக்சனரி - உடன்பிறப்பு

10. https://ta.wiktionary.org/s/1ho8 - விக்சனரி - புணர்ச்சி

11. https://ta.wiktionary.org/s/12s3 - விக்சனரி - வரை

12. https://ta.wiktionary.org/s/mg8 - விக்சனரி - அம்பு

பயன்பட்டவை:

1. http://kuralthiran.com/ - குறள் திறன் இணைய விளக்கி - வலைத்தளம்

2. புறநானூறு, அருணா பதிப்பகம், சென்னை, 1958.

3. திருக்குறள், பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை, 2008.


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/literature/p266.html


  2024
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017


வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                     


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License