இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினெட்டாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...         முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்

மணிமேகலை கால சமயங்களும் அவற்றின் முற்கால நிலையும் பிற்கால நிலையும்


3. மணிமேகலையில் புத்தமதக் கருத்துக்கள்

முனைவர் இரா. குமார்

மணிமேகலையில் உள்ள 30 காதைகளில் மூன்று காதைகளில் புத்தமதக் கருத்துக்கள் போதிக்கப்படுகின்றன. அவை;

1.சமயக் கணக்கர் தந்திரம் கேட்ட காதை (காதை.27)

2. தவத்திறம்பூண்டு தருமம் கேட்ட காதை (காதை.29)

3.பவத்திறம் அறுகெனப் பாவை நோற்ற காதை (காதை.30)

என்பனவாகும்.

அவற்றுள் முன்னதில் பல சமயங்களின் கருத்துக்கள் உள்ளடங்கியுள்ளன. பின்னைய இரண்டிலும் புத்தமதக் கருத்துக்கள் உள்ளன. அக்கருத்துக்கள் சிறுகதையாகவும், நேரடியாகவும், பாத்திரங்கள் வாயிலாகவும் உணர்த்தப்பட்டுள்ளன. அவற்றை ஆராய்ந்து விளக்குவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

மணிமேகலையில் புத்தமதக் கருத்துக்கள்

மக்கள் பணிதான் உயர்ந்த தர்மம் என்பதை மணிமேகலை போதிக்கிறது. மற்ற மதங்கள் பொய்மதங்கள். அவைகள் கூறுவன பொய்யுரைகள், படிற்றுரைகள் என வன்மையாகக் கூறுகின்றன. புத்தரையும் புத்தமதக் கருத்துக்களையும் போற்றி உரைக்கின்றது மணிமேகலை. புத்த தர்மத்தைப் போதிக்கும் இந்நூல் மணிமேகலைத் துறவு என அழைக்கப்படுகிறது. இந்நூல் அறத்தைப் போதிக்கிறது. சிலப்பதிகாரம் இதிலிருந்து மாறுபட்டு அரசியலைப் போதிக்கிறது. மணிமேகலை எதிரிகளால் சோம்பி வீழவில்லை, துறவு நிலையில் உறுதியுடன் நின்று வெற்றி பெறுகிறாள். தான் பரத்தமைத் தொழிலுக்கு உரியவள் அல்லள் என்பதை மெய்ப்பிக்கிறாள். இவள் திறம் உரைக்கும் இந்நூலில் புத்தமதக் கருத்துக்களாக,

 • கள்ளுண்ணாமை

 • உயிர்க்கொலை நீக்கம்

 • ஆசை கூடாது

 • பொய்யுரைக்கக் கூடாது

 • காமம் கொள்ளுதல் கூடாது

 • களவாடக் கூடாது

  என்பவை வலியுறுத்தப்படுகின்றன.

  கள்ளுண்ணாமை

  சாதுவன் நாகர் தலைவனிடம் கள்ளுண்ணுதல் கூடாது, காமம் கொள்ளுதல் கூடாது என்பதை அறிவுறுத்துகிறான். கடலில் உணவின்றி அலைந்து திரிந்த சாதுவனுக்கு நாகர் தலைவன் பணியாள்களிடம் சொல்லி அழகுள்ள நங்கையையும், கள்ளையும், மாமிசத்தையும் கொடுங்கள் என்றான். அதனை,

  அருந்துதல் இன்றி அயலகடல் உலந்தோன்
  வருந்தினன் அளியன் வம்மின் மாக்காள்
  நம்பிக்கு இளையள்ஓர் நங்கையைக் கொடுத்து
  வெம்கள்ளும் ஊனும் வேண்டுவ கொடும் (காதை:16:74-77)

  என்ற அடிகள் புலப்படுத்தும். அது கேட்ட சாதுவன் இவை கொடிய மொழிகள், அவற்றை நான் விரும்பவில்லை என்றான். அது கேட்ட நாகர் தலைவன் பெண்டிரால் பெறும் இன்பமும், உணவால் பெறும் இன்பமும் மக்களுக்கு இல்லையெனில் அவர்கள் இவ்வுலகில் பிறந்து பயன் என்ன?

  பெண்டிரும் உண்டியும் இன்றுஎனின் மாக்கட்கு
  உண்டோ ஞாலத்து உறுபயன்? ஊண்டு எனில்
  காண்குவம் யாங்களும் காட்டுவா யாக (காதை.16.80-82)

  என வினவினான். அதுமட்டுமன்றி, இவைகள் தவிர உலகத்தில் வேறு பயன் இருந்தால் கூறு என்றான். அது கேட்ட சாதுவன் அதனை,

  மயக்கும் கள்ளும் மன்உயிர் கோறலும்
  கயக்கறு மாக்கள் கடிந்தனர் கேளாய்
  பிறந்தவர் சாதலும் இறந்தவர் பிறத்தலும்
  உறங்கலும் விழித்தலும் போன்றது உண்மையின்
  நல்லறம் செய்வோர் நல்லுலகு அடைதலும்
  அல்லறம் செய்வோர் அருநரகு அடைதலும்
  உண்டுஎன உணர்தலின் உரவோர் களைந்தனர் (காதை.16:84-90)

  என்ற அடிகள் விளக்கும். அறிவை மயக்கும் கள்ளையும், பிற உயிரைக் கொல்வதையும் சான்றோர் வெறுத்து ஒதுக்கியுள்ளனர் என்பது கருத்து. பாவம் செய்பவர் நரகத்தை அடைவர் என்ற கருத்து வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.  உயிர்க்கொலை நீக்கம்

  ஒரு உடம்பை விட்டுப் பிரியும் உயிர் இன்னொரு உடம்பில் புகும் என்ற கருத்து எப்படிப் பொருந்தும்? என நாகர் தலைவன் சாதுவனிடம் வினவினான். அதற்குச் சாதுவன் உடம்பு நம்மிடம் இருக்கும்போது உயிர் பல இடமும் சென்று உலவி வருவதைப் பலரும் அறிவர். அவரவர் செய்த வினைக்கேற்ப அவ்வுயிர் மற்றொரு உடம்பில் புகும் என்றார். அது கேட்ட நாகர் தலைவன் சாதுவன் காலில் விழுந்து நான் கள்ளையும், ஊனையும் கைவிடுவேன், நான் சாகும்வரை கைகொள்ள வேண்டிய நல்லறத்தைக் கூறியருள்க என்றான். அதற்கு அவன்,

  நன்று சொன்னாய் நல்நெறிப் படர்குவை
  உன்தனக்கு ஒல்லும் நெறிஅறம் உரைக்கேள்
  உடைகல மாக்கள் உயிர்உய்ந்து ஈங்குஉறின்
  அடுதொழில் ஒழிந்து அவர் ஆர்உயிர் ஓம்பி
  மூத்து விளிமா ஒழித்துஎவ் வுயிர்மாட்டும்
  தீத்திறம் ஒழிக

  எனப் பதிலிருத்தான். உயிர்களைக் கொன்று தின்னக் கூடாது, ஆனால் மூப்பெய்தி உயிர்விடும் விலங்குகளை உண்ணலாம் என்கிறது புத்தமதம். கப்பல் உடைந்து, பிழைத்து வந்த மக்களை நாகர்கள் கொன்று உண்டுள்ளனர். அதனைக் கைவிடுமாறு நாகர் தலைவனிடம் அறிவுறுத்துகிறான் சாதுவன்.

  ஆசை கூடாது

  புத்தமதக் கொள்கைகளில் நால்வகை வாய்மை, ஐவகைச் சீலம் முதன்மையானவை. அவைகளைப் பௌத்தர்கள் மறவாமல் கைகொள்ள வேண்டும் என நவில்கிறது மணிமேகலை. அதனை,

  பிறந்தோர் உறுவது பெருகிய துன்பம்
  பிறவார் உறுவது பெரும்பேர் இன்பம்
  பற்றின் வருவது முன்னது - பின்னது
  அற்றோர் உறுவது அறிக (காதை.2:64-67)

  என்ற அடிகள் விளக்கும்.

  உலகில் பிறந்தவர் துன்பத்தை அடைவதும் பிறவாதவர் பேரின்பத்தை அடைவதும் இயல்பே. ஆசை உடையவர்கள் பிறப்பெய்துவார்கள். ஆசை இல்லாதவர்கள் பிறப்பெய்தமாட்டார்கள் என்ற கருத்து ஈண்டு விளக்கப்பட்டுள்ளது.  பிற கருத்துக்கள்

  அறிவு உள்ளவர்கள் கள்ளுண்டல், பொய்யுரைத்தல், காமம் கொள்ளுதல், கொலை செய்தல், களவாட எண்ணுதல் ஆகியவறைச் செய்யமாட்டார்கள் என்பதை,

  கள்ளும் பொய்யும் காமமும் கொலையும்
  உள்ளக் களவும்என்று உரவோர் துறந்தவை (காதை.24:77-78)

  என்ற அடிகள் விளக்கும்.

  உள்ளத்தில் ஒன்றைக் கருதிச் செய்தால் பலன் கிட்டும். இல்லையேல் பலன் கிட்டாது என்கிறது புத்தமதம். புத்தபீடிகையில் ஒரு தெய்வத்தை நினைத்துக் கொண்டு அதில் மலரை வைத்தால் அம்மலர் அத்தெய்வத்தை அடையும். எண்ணாமல் வைத்தால் அம்மலர் அங்கேயே இருக்கும் என்ற கருத்தின் வாயிலாக அதனை உணரமுடியும் (காதை.3:70-77)

  பொய்சொல்லுதல், கோள் சொல்லுதல், கடுஞ்சொல் கூறுதல், வீண்பேச்சுப் பேசுதல் ஆகியனவற்றை சொல்லால் வரும் தீமைகளாகவும், கொலைசெய்தல், களவாடுதல், காமவயப்படுதல் ஆகியனவற்றை உடலால் வரும் தீமைகளாகவும், பல பொருளிடத்தும் ஆசை கொள்ளுதல், கோபப்படுதல், தீமைகளைக் காணுதல் ஆகியனவற்றை மனத்தால் வரும் தீமைகளாகவும் மணிமேகலை குறிப்பிடுகின்றது. இவை பத்தும் தீவினைகள். அவற்றைச் செய்தால் விலங்குகளாகவும், பேய்களாகவும், நரகருமாகப் பிறந்து துன்புறுவர். அவற்றைச் செய்யாதவர் தேவர்களாகவும், மக்களாகவும், பரமர்களாகவும் பிறந்து மகிழ்ச்சியுடன் நல்வினைப் பயனை நுகர்ந்து வாழ்வார்கள் (காதை24:123-140)

  பேதமை, செய்கை, உணர்வு, அருவுரு, வாயில், ஊறு, நுகர்வு, வேட்கை, பற்று, பவம், தோற்றம், வினைப்பயன் என்ற 12 உண்மைகளை உணர்ந்து மனிதர்கள் வாழவேண்டும் என்கிறது மணிமேகலை. (காதை.40:45-130)

 • பேதமை - முயலுக்குக் கொம்பு உண்டு என்றால் நம்புவது

 • செய்கை - நல்வினை, தீவினை

 • உணர்வு - பொருள்களின் உணர்வு

 • அருவுரு - உயிருக்கு உருவில்லை

 • வாயில் - வழிமுறைகள்

 • ஊறு - விஷயங்களை அறிதல்

 • நுகர்வு - விஷயங்களை அனுபவிப்பது

 • வேட்கை - ஆசைப்பட்டு அலைதல்

 • பற்று - ஒரு பொருளை விடாமல் பிடித்துக் கொள்வது

 • பவம் - செய்த வினைகளின் தொகுதியாகும்

 • தோற்றம் - பிறப்பு

 • வினைப்பயன் - தாம் செய்த வினைகளின் பயனை அனுபவித்தல்

  இப்பன்னிரண்டையும் அறிந்து துக்கத்திலிருந்து மீளவேண்டும் என்கிறது மணிமேகலை.  மும்மணிகள்

  பௌத்த துறவிகளின் கூட்டமே சங்கம் ஆகும். புத்தர்களின் கடமையாக மூன்றை மணிமேகலை கூறுகிறது. அவை,

  1. புத்த தர்மத்தைப் பின்பற்றுவது

  2. புத்த சங்கத்தை வணங்குவது

  3. புத்தரை வணங்குவது

  என்பனவாகும்.

  பௌத்த சமயத்தைச் சார்ந்த ஆண்களுக்கு பிஷுக்கள் என்றும், பெண்களுக்கு பிஷுணிகள் என்றும் பெயர். இவர்கள் வணங்கும் போது புத்தம் சரணம் கச்சாமி, தன்மம் சரணம் கச்சாமி, சங்கம் சரணம் கச்சாமி என மும்முறை கூறி வணங்க வேண்டும் என்கிறது மணிமேகலை. (காதை30:3-4) இம்மூன்றையும் முத்திறமணி, தருமணி என்பர்.

 • தொகுப்புரை

 • நல்வினை, தீவினை அறிந்து மனிதர்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும்.

 • பலன் கருதாமல் நல்வினை செய்தால் பிறவாநெறியைப் பெறமுடியும்.

 • நால்வகை வாய்மை, ஐவகைச் சீலங்களைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

 • பன்னிரு உண்மைகளையும் அறிந்து துக்கத்திலிருந்து மீள வேண்டும்.

 • புத்தரையும் தன்மத்தையும் சங்கத்தையும் வழிபட வேண்டும்.

 • எவருக்கும் தீமை செய்யக் கூடாது, துன்புறுவோருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும்.

 • சமண மதத்தையும் இந்து மதத்தையும் பின்னுக்குத் தள்ளி புத்த சமயத்தைப் போற்றுகிறது மணிமேகலை.

 • செய்யும் செயலை உள்ளப்பூர்வமாகக் கருதிச் செய்தால் பலன் கிட்டும், இல்லையேல் பலன் கிட்டாது.

 • ஆசை உடையவர்கள் பிறப்பெய்துவார்கள், ஆசை இல்லாதவர்கள் பிறப்பெய்தமாட்டார்கள் என்ற கருத்து வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.


 • *****


  இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

  இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/seminar/s1/p3.html
  

    2023
    2022
    2021
    2020
    2019
    2018
    2017


  வலையொளிப் பதிவுகள்
    பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

    எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

    சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

    கௌரவர்கள் யார்? யார்?

    தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

    பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

    வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

    பண்டைய படைப் பெயர்கள்

    ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

    மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

    மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

    நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

    மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

    மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

    மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

    யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

    ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

    புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

    நான்கு வகை மனிதர்கள்

    தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

    மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

    கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

    தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

    குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

    மூன்று வகை மனிதர்கள்

    உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


  சிறப்புப் பகுதிகள்

  முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

  வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


  சிரிக்க சிரிக்க
    எரிப்பதா? புதைப்பதா?
    அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
    செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
    வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
    உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
    இலையுதிர் காலம் வராது!
    கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
    குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
    அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
    குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
    இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
    சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
    மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
    மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
    இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
    ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
    அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
    ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
    கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
    பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
    கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
    மூன்றாம் தர ஆட்சி
    பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
    தபால்காரர் வேலை!
    எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
    சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
    சம அளவு என்றால்...?
    குறள் யாருக்காக...?
    எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
    யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
    வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
    கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
    முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
    மூன்று வரங்கள்
    கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
    நான் வழக்கறிஞர்
    பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
    பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
    காதல்... மொழிகள்
  குட்டிக்கதைகள்
    எல்லாம் நன்மைக்கே...!
    மனிதர்களது தகுதி அறிய...
    உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
    இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
    அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
    புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
    கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
    தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
    உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
    ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
    அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
    கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
    எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
    சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
    வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
    சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
    இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
    கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
    சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
    வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
    ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
    அக்காவை மணந்த ஏழை?
    சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
    இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
    சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
    புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
    பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
    தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
    கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
    விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
    தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
    சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
    திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
    புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
    இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
    ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
    சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
    சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
    வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
    மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
    சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
    வேட்டைநாயின் வருத்தம்
    மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
    கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
    கடவுள் ரசித்த கதை
    புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
    குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
    சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
    தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
    அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
    அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
    கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
    சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
    அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
    விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
    நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
    வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
  ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
    ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
    தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
    முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
    பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
    விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
    சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
    முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
    தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
    கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
    எப்படி வந்தது தீபாவளி?
    தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
    ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
    ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
    அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
    திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
    விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
    கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
    சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
    முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
    குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
    விபூதியின் தத்துவம்
    கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
    தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
    கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
    இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
    யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
    செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
    கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
    விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
    இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
    நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
    வேள்விகளும் பலன்களும்
    காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
    பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
    அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
    துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
    சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
    ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
    பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
    வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
    பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
    இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
    சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
    பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
    சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
    உணவு வழித் தோசங்கள்
    திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
    மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
    பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
    நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
    சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
    மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
    இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
    பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
    கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
    அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
    தீர்க்க சுமங்கலி பவா


  தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                       


  இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
  Creative Commons License
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License