இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் பன்னாட்டுத் தமிழ் மின்னிதழின் படைப்புகளைப் பார்வையிடத் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம்...!        முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...!!
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரைத் தொடர்
கட்டுரைத் தொடர்

பண்பாட்டு நோக்கில் பழமொழிகள்

முனைவர் சி. சேதுராமன்


58. பகல் - இரவு

காலத்​தைப் ​பொழுது என்று குறிப்பிடுவர். இலக்கண நூலார் ஓராண்டி​னையும் நாளி​னையும் ஆறு பிரிவுகளாகப் பகுத்து​ரைப்பர். வழக்கில் ​பெரும்பாலும் பகல், இரவு என்று குறிப்பர். ஒரு பகலும் ஓரிரவும் ​​கொண்ட​தே ஒரு நாள் ஆகும். இப்​பொழுதுகளின் பிரிவுகளாக மணி, ​நொடி, நிமிடம், விநாடி, விகடி​கை என்று பலவற்​றை மக்கள் வழக்கில் வழங்குகின்றனர்.

பழங்காலத்தில் நாழி​கை என்று ​நேரத்​தைக் குறிப்பிட்ட​மை ​நோக்கத்தக்கது. இந்நாழி​கை​யை அளந்தறியக் கூடியவர்களும் அன்று அரசனு​டைய அரண்ம​னையில் இருந்தனர், அவர்களுக்கு நாழி​கைக் கணக்கர் என்று ​பெயர். இந்நாழி​கைக் கணக்கர் மணற் கடிகாரம், நிழற் கடிகாரம், நீர்க் கடிகாரம் என்பன ​போன்ற கருவிக​ளைக் ​கொண்டு ​பொழுதுக​ளை அளந்தறிந்து அரசனுக்கு அறிவித்தனர்.

இக்காலத்​தை ​நேரம் என்றும் குறிப்பிடுகின்றனர். ​ஜோதிடத்தில் நாள் நட்சத்திரம், எமகண்டம், குளி​கை, ராகு காலம் என்று பலவாறு குறிப்பிடுவ​தைக் காணலாம். ஒவ்​வொரு ​நேரத்திற்கும் ஒவ்​வொரு சிறப்பு உண்டு என்று ​பெரி​யோர்கள் கூறுவதும் ​நோக்தக்கதாகும். ஒரு நா​ளை, ​வைக​றை, விடியல், நண்பகல், மா​லை ஏற்பாடு, யாமம் என்று ஆறு கூறுகளாகப் பழந்தமிழர்கள் பிரித்தனர். இத​னை நாம் இன்று, அதிகா​லை, கா​லை, முற்பகல், பிற்பகல், மா​லை, இரவு, நள்ளிரவு என்று கூறி வருகின்​றோம்.

இக்காலங்க​ளை ​வைத்துப் ​பெரி​யோர்கள் பழ​மொழிக​ளைக் கூறி பண்பாட்டு ​நெறிக​ளையும் வாழ்வியல் மு​றைக​ளையும் விளக்கிச் ​சென்றுள்ளனர். இப்பழ​மொழிகள் நமக்கு வாழ வழிகாட்டும் ஒளி விளக்குகளாகத் திகழ்கின்றன.பகல் - இரவு

பகலில் தான் ​பெரும்பாலும் அ​னைவரும் அ​னைத்து ​வே​லைக​ளையும் ​செய்வர். அதிகா​லையில் எழுந்து அன்​றையப் ​பொழுதில் நாம் என்​னென்ன ​செய்ய ​வேண்டு​மோ அத்த​னை​ ​வே​லை​யையும் மு​றைப்படி ​செய்து முடித்தல் ​வேண்டும். அது​போன்​றே பிற​ரைப் பற்றி​யோ அல்லது முக்கியமான யாரும் அறியக் கூடாத இரகசியங்கள் குறித்​தோ நாம் ​பேசும்​போது கவனமாகப் ​பேச ​வேண்டும். இல்​லை​யெனில் அத​னைப் பற்றிப் பிறர் அறிந்து அச்​செய​லைச் ​செய்யத் த​டையாக மாறிவிடுவர். அதுமட்டுமன்றி ​செய​லைச் ​செய்பவருக்கு இ​டையூறு வி​ளைவிப்பர். அதனால் எ​தை எ​தை நாம் எவ்​வெவ்வாறு ​பேச​வேண்டும் என்று வ​ரைமு​றையறிந்து ​பேச ​வேண்டும். எ​தை​ வேண்டுமானாலும் எப்படிப்பட்ட இடத்திலும், ​நேரத்திலும் ​பேசக் கூடாது. காலம் அறிந்து இடமறிந்து சூழல் அறிந்து ​பேச ​வேண்டும் என்ப​தை,

“பகல்ல பக்கம் பாத்துப் ​பேசு இராத்திரியில அதுவும் ​பேசா​தே”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது.

பகல் ​நேரத்தில் ஆள் நடமாட்டம் இருக்கும். அதனால் ம​றை​பொரு​ளைப் பகிரங்கமாக அ​னைவரும் அறியப் ​பேசக் கூடாது. அ​தே ​போன்று பிற​ரைப் பற்றியும் ​பேசுதல் கூடாது. பகலில் அக்கம் பக்கத்தில் இருப்​போர் நாம் என்ன ​பேசுகி​றோம் என்று கவனிப்பர். அவ்வாறு கவனித்து நாம் எங்கு எப்​போது ​போகி​றோம்? நம்மு​டைய நி​லை என்ன? என்ப​தைப் பற்றி​யெல்லாம் அறிந்து ​கொண்டு நமக்குத் தீங்கு வி​ளைவிக்கக் கருதுவர். அதனால் பகலில் அக்கம் பக்கம் பார்த்துக் கவனமாகப் ​பேச​வேண்டும்.

அ​தே​ போன்று இரவில் பக​லை விடப் பார்த்துப் ​பேசுதல் ​வேண்டும். ஏ​னெனில் இரவு ​நேரத்தில் யார் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளார்கள் என்று நம்மால் அறிந்து ​கொள்வது இயலாது. நமக்கு ​வேண்டா​தோர் அருகில் இருந்து நாம் ​பேசுவ​தைக் ​கேட்டு நமக்குத் தீங்கு வி​ளைவிக்கக் கருதலாம். அதனால் எ​தையும் எந்த ​நேரத்தி​லோ இடத்தி​​லோ ​பேசாது காலம் அறிந்து கவனமாகப் ​பேச ​வேண்டும் என்ப​தை இப்பழ​மொழி வாயிலாக நமது முன்​னோர்கள் ​தெளிவுறுத்துகின்றனர்.

மனிதர்களுள் சிலர் நி​றை​வேறாத நி​னைவுக​ளை எப்​போதும் நி​னைத்துக் ​கொண்​டே இருப்பர். அதிலும் தமது சக்திக்கு ​மேற்பட்டதாக அவர்கள் நி​னைப்பர். அது நி​றை​வேறாது என்று அவர்களுக்குத் ​தெரிந்தாலும் அதுகுறித்து அவர்கள் கனவும் கற்ப​னையும் ​செய்து ​கொண்டிருப்பர். அவர்க​ளைப் பார்த்து,

“பகல் கனா பலிக்காது”

என்று கூறுவர். பகலில் விழித்துக் ​கொண்​டே கனவு காண்கிறான் என்றும் சில​ரைப் பார்த்துக் கூறுவர். தமது ஆற்ற​லை உணர்ந்து ​கொண்டு அதற்​கேற்ப ஒவ்​வொருவரும் முயலுதல் ​வேண்டும் என்ற சிந்த​னை​யை இப்பழ​மொழி நமக்கு அறிவுறுத்துவதாக அ​மைந்துள்ளது ​நோக்கத்தக்கது.சிலரிடம் உதவி ​கேட்டால் உடன் ​செய்வர். ஆனால் சில​ரோ ​செய்யும் வாய்ப்பிருந்தும் ​செய்ய மாட்டார்கள். எந்த நி​லை வந்தாலும் தங்களது நி​லையிலிருந்து அவர்கள் மாறமாட்டார்கள். அவர்க​ளை ஈவிரக்கமற்ற அரக்க குணம் ப​டைத்தவர்களாக மக்கள் கருதுவர். அது மட்டுமல்லாது அவர்களுக்குச் சமுதாயத்தில் எந்தவிதமான மதிப்பும் இருக்காது. அவர்களிடம் எவரும் உதவிக்காகச் ​செல்லமாட்டார்கள். அவர்களிடம் உதவி ​கேட்டுப் ​போ​வோ​ரைப் பார்த்து,

“இருந்திருந்து இராப் பிச்சக்காரன்கிட்டப் ​போயி கடன் ​கேட்ட மாதிரிதான்”

​போயிக் ​கேக்குறீங்க. ஒங்களுக்கு ​வேற ஆ​ளே ​கெ​டைக்கலியா? என்று ​கேட்பர். இரவில் பல வீடுகளுக்கும் ​சென்று பிச்​சை எடுத்து உண்பவர்க​ளை இராப் பிச்​சைக்காரர்கள் என்று குறிப்பிடுவர். அவரிடம் ஒரு ​பொருளும் இராது. அந்நி​லையில் அவரிடம் எனக்குக் கடன் ​கொடுங்கள் என்று ​கேட்டால் அப்பிச்​சைக்காரரால் எப்ப​டித் தர இயலா​தோ அது​போன்று இரக்கமற்ற மனம் ப​டைத்தவர்கள், உதவ மனமில்லாதவர்கள் எந்த நி​லையிலும் பிறருக்கு உதவி ​செய்ய மாட்டார்கள் அத்த​கையவரிடம் ​சென்று எத​னையும் ​கேட்கக் கூடாது என்ற அறிவுறுத்த​லை இப்பழ​மொழி நமக்கு நவில்கின்றது. யாரிடம் உதவுகின்ற மனம் இருக்கின்ற​தோ? யார் உதவத் தயாராக இருக்கின்றார்க​ளோ அவர்களிடம் ​சென்று ​கேட்டு அவர்கள் இல்​லை எனறுகூறாது தம்மால் இயன்ற​தைச் ​செய்வர். அப்படிப் பட்டவர்களிட​மே உதவிக்காகச் ​செல்ல ​வேண்டும் என்ற வாழ்வியல் ந​டைமு​றை​யையும் இப்பழ​மொழி விளக்குவதாக அ​மைந்துள்ளது.

நம் வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினர்களுள் சிலர் இரவானால் தங்காது அவரது வீட்டிற்குச் ​சென்றுவிடுவர். இரவு எத்த​னை ​நேரமானாலும் பிறரது வீட்டில் தங்குவ​தை அவர்கள் தவிர்ப்பர். இவர்களின் ​செய​லைப் பார்த்து,

“ரிஷிபிண்டம் ராத் தங்காதுன்னு ​​​சொல்லுவாங்க”

அது மாதிரி இவரும் ராத்திரி எங்​கேயும் தங்க மாட்டார் என்று வழக்கில் மக்கள் வழங்குவர்.

ரிஷி என்பது முனிவர்க​ளைக் குறிக்கும். பிண்டம் என்பது அவரது உட​லைக் குறிக்கும். முனிவர்கள் எக்காரணங் ​​கொண்டும் இரவில் ​வேறிடத்தில் தங்க மாட்டார்கள். தமக்​கென்று உள்ள குறிப்பிட்ட இடத்தி​ல் மட்டு​மே தங்குவர். அவ்வாறு பிறி​தோரிடத்தில் தங்க ​நேர்ந்தால் ஏ​தேனும் ​நேரலாம் என்று உணர்ந்​தோ அல்லது மனம் அ​லைய ​நேரிடும் என்பதாக​வோ இருக்கலாம். அத​னைக் கருத்தில் ​கொண்​டே முனிவர்கள் பிறரது இல்லத்தி​லோ இருப்பிடத்தி​லோ இரவில் தங்க மாட்டார்கள். அவர்கள் தமக்​கென்று உரிய இருப்பிடத்தி​லே​யே தங்குவர். அது​போன்று நமக்குப் ​பொருந்தாத இடத்தில் எவரும் தங்கக் கூடாது. அவ்வாறு தங்குவ​தைத் தவிர்க்க ​வேண்டும் என்ற உலகியல் ந​டைமு​றை​யை இப்பழ​மொழி விளக்குவதாக அ​மைந்துள்ளது.பகலும் எரு​மையும்

மனிதர்களுள் சிலர் எ​தையும் புரிந்து ​கொள்ளும் நி​லையில் எப்​போதும் இருக்க மாட்டார்கள். அவர்களுக்கு எ​தைச் ​சொன்னாலும் புரியாது. தாங்கள் நி​னைத்த​தைத்தான் எப்​போதும் சரி​யென்று நி​னைத்துக் ​கொண்டிருப்பார்கள். எப்​போதும் எ​தையும் சரியாகச் ​சொல்ல மாட்டார்கள். அவர்களின் இயல்பி​னை,

“பகல்ல எரு​மை ​போற​தே ​தெரியாதவனுக்கு
ராத்திரியில என்ன ​தெரியும்?”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது. இயல்பாக​வே ஒன்​றைப் பற்றிச் சரியாகச் ​சொல்லத் ​தெரியாதவனுக்கு எவ்வாறு நுட்பமான கருத்துக்க​ளை அறிந்து ​சொல்ல முடியும்? அவனால் இயலாது. பகலில் எரு​மை ​போவ​தே ​தெரியாத​போது இரவில் எ​தையும் பார்த்துச் ​சொல்ல முடியாது என்று மனிதர்களின் இயல்பி​னை எடுத்து​ரைக்கும் வண்ணம் இப்பழ​மொழி அ​மைந்துள்ளது.முற்பகலும் பிற்பகலும்

நாம் பிறருக்கு என்ன ​செய்கின்​றோ​மோ அது​வே நமக்குத் திரும்பவும் கி​டைக்கும். நல்லன ​செய்தால் நல்லன கி​டைக்கும். அல்லாதன ​செய்தால் அல்லாதன​வே கி​டைக்கும். நமக்கு நல்ல​வை வாழ்க்​கையில் நடக்க ​வேண்டு​மெனில் நாம் பிறருக்கு நல்லவற்​றை​யே ​செய்தல் ​வேண்டும். மறந்தும் பிறருக்குத் தீங்கு ​செய்தல் கூடாது. கா​லையில் ஒருவருக்குத் தீங்கு ​செய்தால் அத்தீங்கு ​செய்தவர் அந்நாளி​லே​யே அதே ​போன்ற​தொரு தீங்கி​னைப் ​பெற்று அனுபவிப்பர். அ​தேநாளில் என்பது இப்​போது அ​தே பிறவியி​லே​​யே துன்பத்​தை அ​டைவர். இத​னை,

“முற்பகல் ​செய்யின் பிற்பகல் வி​ளையும்”

என்ற பழ​மொழி ​தெளிவுறுத்துகிறது. இப்பழ​மொழியுடன்,

“பிறர்க்கின்னா முற்பகல் ​செய்யின் தமக்கின்னா
பிற்பகல் தா​மே வரும்”

என்ற திருக்குறள் ஒப்பு​மை உ​டையதாக அ​மைந்துள்ளது.

கா​லையும் விருந்தும்

நம் வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினர்களுள் சிலர் தங்குவர். சிலர் தங்காமல் உடன் ​சென்றுவிடுவர். அதிலும் கா​லையில் வரும் விருந்தினர்கள் ​பெரும்பாலும் தங்காமல் தங்களின் ஊருக்குச் ​சென்று விடுவார்கள். அ​தே ​போன்று கா​லையில் வரும் ம​​ழை நின்று ​பெய்யாது ​போய்விடும். ம​ழை கா​லையில் ​பொழியும்​ போது மக்கள் வழக்கமாக,

“கா​லையில வந்த விருந்தாளி நிக்கமாட்டாக”

அதுமாதிரி ம​ழையும் நிற்காது ​போய்விடும் என்று கூறுவர். ம​ழை குறித்த நம்பிக்​கை​யை விளக்குகின்ற வ​கையில் இப்பழ​மொழி அமைந்திருப்பது ​நோக்கத்தக்கது.அற்பனும் – அர்த்த ராத்திரியும்

உயர் குணம் ப​டைத்தவர்கள், இழி குணம் ப​டைத்தவர்கள் என்று மனிதர்க​ளை இருவ​கையாகப் பகுப்பர். பகவத் கீ​தையானது, உத்தமன், உத்த​மோனுத்தமன், பாவி, மகாபாவி என்று மனிதர்க​ளை நான்கு வ​கையாகப் பகுக்கின்றது.

எப்​போதும் பிறருக்கு நன்​மை ​செய்பவன் உத்தமனாவான். பிறர் ​கெடுதல் ​செய்தாலும் அத​னைப் ​பொருட்படுத்தாது அவனுக்கும் நன்​மை​யை​யே ​செய்பவன் உத்த​மோனுத்தமன் ஆவான். இத்த​கைய குணம் ப​டைத்தவன் எப்​போதும் பிறருக்கு நன்​மை​யை​யே ​செய்வான். மறந்தும் பிறருக்குக் ​கெடுத​லைச் ​செய்யமாட்டான். அதனால் இவ​​னை மகாத்மா என்பர்.

பிறருக்குக் ​கெடுதல் ​செய்பவன் பாவியாவான். நாள்​தோறும் யாருக்காவது ​கெடுத​லைத் ​தேடிப் ​போய்ச் ​செய்து அவர்கள் படும் துன்பத்​தைக் கண்டு மகிழ்ச்சிய​டைபவன் மகாபாவி ஆவான். இவன் தனக்குப் பிறர் நன்​மை ​செய்தாலும் அவருக்கும் தன்னாலியன்ற ​கெடுத​லைச் ​செய்து மகிழ்வான். இத்த​கைய இழிகுணம் ப​டைத்தவர்க​ளை வழக்கில் அற்பன் என்று மக்கள் அ​ழைப்பர். இவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் தகாத ​நேரத்திலும் தகாத மு​றையில் நடந்து ​கொள்வான். தன்னு​டைய மகிழ்ச்சி​யைப் பிறர் பார்க்க ​வேண்டும் என்பதற்காக​வே இயல்பு நி​லையிலிருந்து பிறழ்ந்து நடந்​கொள்வான். ஆனால் நற்பண்பு உ​டையவர்கள் அ​மைதியாக இருப்பர். எந்த நிலையிலும் பிறழ நடந்து ​கொள்ள மாட்டார்கள். இழிகுணம் ​கொண்டவர்களின் இயல்பி​னை,

“அற்பனுக்கு வாழ்வு வந்தா அர்த்த ராத்திரியிலும் ​கொ​டை பிடிப்பான்”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது. இரவில் கு​டைபிடிப்பது என்பது வழக்கத்தில் இல்​லாத ஒன்று. ம​ழை வந்தா​ல் மட்டு​மே இரவில் குடை பிடிப்பர். இத்த​கைய இயல்பிற்கு மாறான ​செயல்களில் அற்பர்கள் ஈடுபட்டுத் தங்களின் இருப்​பைப் பிறருக்குக் காட்டுவர். இவ்வாறு ஒரு​போதும் யாரும் நடந்து ​கொள்ளக் கூடாது என்ற பண்பாட்டு ​நெறி​யையும் இப்பழ​மொழி வாயிலாக நமது முன்​னோர்கள் நமக்குத் ​தெளிவுறுத்தியுள்ள​மை ​நோக்கத்தக்கது.

பகல், இரவு குறித்த பழ​மொழிகள் நாம் எப்படி வாழ​வேண்டும் என்ற வாழ்க்க​கை ​நெறிக​ளை மிகவும் ​தெளிவாக ​எடுத்து​ரைக்கின்றது. அற்பத்தனமாக வாழாது பிறர்க்குத் தீங்கு ​செய்யாது நல்​லெண்ணத்துடன் நாமும் வாழ்ந்து பிற​ரும் வாழ்வதற்கு உறுது​ணையாக இருப்​போம். வாழ்க்​கை வசந்தமாய் மாறும்.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/serial/p5bf.html


  2024
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017


வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                        


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License