Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!
                இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினேழாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...

Content
உள்ளடக்கம்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரைத் தொடர்
கட்டுரைத் தொடர் -6

வரலாற்றில் து​ரோகங்களும் து​ரோகிகளும்

முனைவர் சி. சேதுராமன்


2. கோயில் அதிகாரியின் துரோகம்

து​ரோகங்கள் காலங்காலமாக இருந்தாலும் அ​வற்றின் வடிவம் மட்டும் பச்​சோந்தி மாதிரி மாறிக் கொண்டே இருக்கிறது. யா​ரை நல்லவர்கள் என்று நினைத்து அனைத்துத் தகவல்களையும் பகிர்ந்து கொள்கி​றோ​மோ? யார் நம்மு​டைய நலம் விரும்பும் நண்பன் என்று நினைக்கின்​றோ​மோ அவர்க​ளே நமக்குத் து​ரோகம் ​செய்யும் ​போது நம்மு​டைய உள்ளம் ​நொறுங்கிப் ​போகிறது…. யார் நமக்கு உதவி ​செய்கிறார்கள் என்று நி​னைக்கி​றோ​மோ அவர்க​ளே து​ரோகியாக மாறிவிடும் ​போது அது தரக்கூடிய வலி இங்கு குறிப்பிட முடியாது, அ​தை எழுத்தால் கூட எழுத முடியாது. அந்த மாதிரியான து​ரோகங்கள் விடுதலைப் ​போராட்டக் காலத்திலும் நிறையவே நடந்தது… அதில் ஒன்றுதான் வீரன் ​வேலுத்தம்பியைக் காட்டிக் ​கொடுத்த து​ரோகம்.

சாதாரணக் குடும்பத்திலிருந்து தளவாயாக நியமிக்கப்பட்ட ஒ​ரே நபர் ​வேலுத்தம்பியாவார். அரண்ம​னையிலும், நாட்டிலும் ​​​தொடர்ந்து குழப்பம் ஏற்பட்ட ​போது அத​னைச் சமாளிக்க முடியாமல் மன்னர் பலராமவர்மன் தடுமாறிக் ​கொண்டிருந்தார். இதற்கு மக்களிடம் அறிமுகமான ஒருவர் ​தே​வை என்ப​தை உணர்ந்த மன்னர், ​வேலுத்தம்பி​யைத் தளவாயாக நியமித்தார். 1802 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 15 ஆம் நாள் திருவாங்கூர் சமஸ்தானத்தின் திவானாக ​வேலுத்தம்பி பதவி ஏற்றுக் ​கொண்டார்.

​வேலுத்தம்பி தளவாயகப் பதவி ஏற்றுக் ​கொண்ட ​போது திருவாங்கூரின் நிதி நி​லை​மை மிகவும் மோசமான நிலையிலிருந்தது. ஆங்கிலேயர்களின் கணக்குப்படி திருவாங்கூர் அரசு ஆங்கி​லேயர்களிடம் இருபத்து நான்கு இலட்சம் ரூபாய் பாக்கி ​வைத்திருந்தது. திருவாங்கூர் சமஸ்தானத்தின் ஆண்டு வருமான​மே இருபது லட்சம்தான். ஆனால் வர​வைவிடச் ​செலவு அதிகம் இருந்தது. அதனால் கட​னை அ​டைக்க முடியாமல் ​போனது. இக்கட​னை அ​டைப்பதற்கு மிகுந்த முயற்சிக​ளைச் ​செய்தார் ​வேலுத்தம்பி.

புதிய திவானாகச் சாதாரணக் குடும்பத்​தைச் ​சேர்ந்த ​வேலுத்தம்பி நியமிக்கப்பட்ட​தைப் ப​ழைய திவானின் ஆட்களும் அரண்ம​னையில் உள்ள உயர் குடியில் பிறந்தவர்களும் எதிர்த்தனர். அ​தோடுமட்டுமல்லாமல் ​வேலுத்தம்பிக்கு எதிராகக் கலகம் ​செய்தனர். ​வேலுத்தம்பி அக்கலகக்காரர்க​ளை அடக்கி அவர்க​ளைத் தண்​டித்தார். இருப்பினும் கலகக்காரர்கள் ​வேலுத்தம்பியின் மீது வன்மம் ​கொண்டிருந்தனர்.

இதற்கி​டையில் ​கொச்சி சமஸ்தானத்தின் ​இருப்பிட அதிகாரி ​மெக்கா​லேயும், ​செ​ன்னை மாகாண ஆங்கிலேய அரசும் ​வேலுத்தம்பியின் திவான் பதவிக்கு அங்கீகாரம் அளித்தனர். நிதிநி​லை​மை​யைச் சமாளிக்க நி​னைத்த ​வேலுத்தம்பி ​மெக்கா​லே​யைச் சந்தித்து நாட்டு நிலைமை​யை விளக்கிக் கூறிக் கடனில் ஏழு லட்சம் ரூபாய் வ​ரை தள்ளுபடியும் ​பெற்றார். இவ்வா​றெல்லாம் ​செய்தும் அரசர் ​வேலுத்தம்பியின் மீது முழு​மையான நம்பிக்​கை ​வைக்கவில்​லை. அரண்ம​னைவாசிகளின் சதிப்​ பேச்​சைக் ​கேட்ட மன்னர் அத​னை உண்​மை என்று நம்பி ​வேலுத்தம்பி​யைக் ​கைது ​செய்து கழுமரத்தில் ஏற்றிக் ​கொல்லுமாறு உத்தரவிட்டார்.அரசரின் து​ரோகத்திற்குத் து​ணை​போன அறிவிப்​பைக் ​கேள்வியுற்ற ​வேலுத்தம்பி உடனடியாகக் ​கொச்சினுக்குத் தப்பிச் ​சென்று அங்கு தங்கியிருந்த ​மெக்கா​லேயின் உதவி​யை நாடினார். ​வேலுத்தம்பிக்கு ஆங்கில அதிகாரியின் ஆதரவு இருப்ப​தை அறிந்த மன்னர் தமது உத்தர​வைத் திரும்பப் ​பெற்றுக் ​கொண்டார். ​வேலுத்தம்பி இரண்டாவது மு​றையாக ஆங்கி​லேயர்களிடம் விண்ணப்பித்து மீண்டும் கடனில் தள்ளுபடி ​பெற்றார். இருந்தும் நாட்டின் நிதிநி​லை​மை சீர​டையவில்​லை.

இத​னைக் கண்ட ​வேலுத்தம்பி வீண் ​செலவுக​ளைக் கண்டறிந்து, அத​னைக் கு​றைப்பதற்கு வழி ​தேடினார். அதில் மிக முக்கியமான வீண் ​செலவி​னைக் கண்டறிந்தார். திருவாங்கூர்ப் ப​டைப்பிரிவுகளில் முக்கியமானது நாயர் பிரிவாகும். ​கேரளச் சமூகத்தின் உயர் பிரிவான நாயர் சமூகத்தினர் மட்டு​மே இடம்​ பெற்றுள்ள இந்தப் பிரிவிற்​கென்று சில சிறப்புச் சலு​கைகள் ​கொடுக்கப்பட்டிருந்தன. அவற்றுள் ஒன்று ​அவர்களின் பொருளாதார நி​லை​யோடு ​நெருங்கிய ​தொடர்பு​டையதாக இருந்தது.

​போர்க்காலங்களில் மட்டு​மே இதரப் ப​டைப்பிவினருக்குப் ​போர்க்கால ஊக்கத் ​தொ​கை வழங்கப்படும். ஆனால், நாயர் ப​டைப்பிரிவிற்கு மட்டும் அனைத்து நாட்களுக்கும் ​போர்க்கால ஊக்கத் தொகை வழங்கப்பட்டது. இதனால் அரசுக்குப் ​பெருந்​தொ​கையானது ஊதிய இழப்பு ஏற்பட்டது. இந்தச் சிறப்புச் சலு​கையி​னை ​மொத்தமாக ​வேலுத்தம்பி ரத்து ​செய்தார்.

இதனால் நாயர் சமூகத்தினர் ​வேலுத்தம்பிக்கு எதிராகக் கலவரத்தில் ஈடுபட்டனர். இக்கலவரத்​தை ​வேலுத்தம்பி அடக்கினார். இந்நிலையில் ஆங்கி​லேயர்கள் மன்னருடன் புதிய ஒப்பந்தம் ஒன்றி​னையும், 1805 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 10 ஆம் நாள் ​செய்து ​கொண்டனர். ​மேலும் ​வேலுத்தம்பியிடம் ஆதாயம் ​பெற முயன்றனர். ​பெருந்​தொ​கை​யை ​வேலுத்தம்பியிடம் எதிர்பார்த்து அவரிடம் ஆங்கி​லேயர்கள் ​அத​னைக் ​கேட்க​வே ​வேலுத்தம்பி அத​னை ஏற்கமுடியாத நி​லைக்குத் தள்ளப்பட்ட​தோடு ஆங்கி​லேயர்களுடன் ​மோதும் நி​லை உருவானது. மன்னரால் ஒன்றும் ​செய்ய இயலாமல் ​போனது. ஆங்கி​லேயர்களின் ​கைப்பா​வையாக மன்னர் ​செயல்பட​வேண்டிய நி​லை உருவானது.

இந்நி​லையில் 1809 ஆம் ஆண்டு திருவாங்கூ​ரை விட்டு ​​வெளி​யேறிய ​வேலுத்தம்பி ​​கொச்சி சமஸ்தானத்தின் திவான் பலியத்து அச்ச​னைச் சந்தித்தார். இருவரும் இ​ணைந்து ஆங்கில அதிகாரி ​மெக்கா​லேயின் இருப்பிடத்​தைத் தாக்கினர். இத​னை அறிந்த சமஸ்தானத்தின் உயர்குடி​யைச் சார்ந்த அதிகாரிகள் ​மெக்கா​லேக்கு உதவி ​செய்து அவ​ரைக் காப்பாற்றினர்.இதனால் ​வேலுத்தம்பியின் முயற்சி ​தோல்வியில் முடிந்தது. ​வேலுத்தம்பி தன்னிடமுள்ள ப​டையி​னைக் ​கொண்டு ஆங்கிலப் ப​டையின் மீது தாக்குதல் ​தொடுத்தார். இத்தாக்குதலின்​ போது நாயர் ப​டைப்பிரிவின் ​பெரும்பகுதி ​வேலுத்தம்பி​யைத் ​தோற்கடிக்க ​வேண்டும் என்ற வன்மத்தில் திருவனந்தபுரத்தி​லே​யே தங்கிவிட்டது. இதனால் ​வேலுத்தம்பி இந்தப் ​போராட்டத்தில் ​தோல்வி​யைச் சந்திக்க ​வேண்டியதாகி விட்டது.

இத்​தோல்வி​யைத் தவிர்க்க ​வேலுத்தம்பி ​வெகுவாகப் ​போராடினார். குண்ட​றை என்னுமிடத்திற்குச் ​​சென்று அங்கு தனது ப​டையினருடன் ​பொதுமக்க​ளையும் திரட்டினார். ஆங்கி​லேயர்களுக்கு எதிராக ந​டை​பெறும் இப்​போரில் ​பொதுமக்களும் பங்கு ​கொள்ள ​வேண்டும் என்று ​கேட்டுக் ​கொண்டார். ​மேலும் அந்தப் ​பொதுக்கூட்ட ​மே​டையில் குண்ட​றைப் பிரகட​மை என்ற தனது பிரகடனத்​தை ​வெளியிட்டார். இப்பிரகடனம் திருவிதாங்கூர் வரலாற்றில் முக்கிய ஆவணமாகக் கருதப்படுகின்றது.

குண்ட​றைப் பிரகடனத்​தை அன்​றைய திருவாங்கூர், ​கொச்சின், மலபார் பகுதி மக்கள் ஏற்றுக் ​கொண்டனர். ​வேலுத்தம்பிக்கு மக்களி​டை​யே ஆதரவு அதிகரித்தது. அந்தப் பகுதி மக்கள் அ​னைவரும் ​வேலுத்தம்பியின் ப​டையின​ரோடு இ​ணைந்து ​கொண்டனர்.

திருவனந்தபுரம் முதல் ​கொச்சி வரையிலான இடங்களிலிருந்த ஆங்கிலப் ப​டையினரின் மீது ​வேலுத்தம்பியின் ப​டை தாக்குதல் நடத்தியது. ​கொச்சியில் ந​டை​பெற்ற தாக்குதலுக்கு அந்நாட்டின் திவான் பலியத்து அச்சன் ​கோவிந்த ​மேனன் த​லை​மை தாங்கினார். முதலில் ​வெற்றி கிட்டினாலும் இறுதியில் அவர்களுக்கு ​வெற்றி கிட்டவில்​லை. ​வேலுத்தம்பியால் குறி​வைக்கப்பட்ட ஆங்கிலப் ப​டைத்தளபதிகளும் அவர்களது உதவியாளர்களும் நம் நாட்டுத் து​ரோகிகளின் உதவியால் தப்பிவிட்டனர்.

​சென்​னையிலிருந்து கர்னல் மன்​றோவின் த​லை​மையில் வந்த ஆங்கிலப் ப​டையினர் நவீன ஆயுதங்க​ளைக் ​கொண்டு ​வேலுத்தம்பியின் த​லை​மையிலான ப​டையின​ரைத் தாக்கினார். இறுதி வ​ரைப்​போராடிய நி​லையில் ​வேலுத்தம்பியின் ப​டை ​தோல்வி​யைச் சந்திக்கும் நி​லை உருவானதால் அவரது ப​டை பின் வாங்கியது. இதனால் அவரது ப​டைப்பிரிவு பல பிரிவுகளாகச் சிதறியது.

தங்க​ளைப் பின்​ தொடர்ந்த ஆங்கிலப் ப​டையினரிடமிருந்து தப்பிப்பதற்காக மண்ணடி என்னுமிடத்திலிருந்த பகவதி அம்மன் ​கோவிலுக்குள் தங்கினர். ஆங்கி​லேயர்களின் ​கை ஓங்கியிருப்ப​தை அறிந்த மன்னர் அவர்களுக்கு ஆதரவாகச் ​செயல்பட்டார். ​வேலுத்தம்பியி​னை உயிருட​னோ அல்லது பிணமாக​வோ ​கொண்டு வந்து ​கொடுப்​போருக்குச் சன்மானம் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்து ஆங்கி​லேயர்கள் மீது தனக்குள்ள விசுவாசத்​தைக் காட்டிக் ​கொண்டார்.​வேலுத்தம்பி​​யைப் பழிவாங்கக் காத்திருந்த நாயர் ப​டையினர் இந்தச் சந்தர்ப்பத்​தைப் பயன்படுத்தி அப்​பொறுப்பி​னை ஏற்றுக் ​கொண்டனர். பகவதி அம்மன் ​கோவிலுக்குள் ​வேலுத்தம்பி​ தங்குவதற்கு ​கோயில் அதிகாரி உம்மிணித் தம்பி உதவி ​செய்தான். ஆனால் அவன் மனதில் ​வேலுத்தம்பி​யைப் பழிவாங்கும் எண்ண​மே ​மே​லோங்கி இருந்தது.

நல்லவன் ​போன்று ​வேலுத்தம்பியிடம் அவன் நடித்தான். ​வேலுத்தம்பி ஐயுறாத வண்ணம் அவன் நடந்து ​கொண்டான். மன்னர் அறிவித்திருந்த சன்மான அறிவிப்பும், அவனது து​ரோகச் ​செயலுக்கு எரிகின்ற தீயில் எண்​ணெயில் ஊற்றுவது ​போன்று அ​மைந்தது. இந்தச் சந்தர்ப்பத்திற்காகக் காத்திருந்த ​கோயில் அதிகாரி தன்னி​லை மறந்தான். பண​வெறி அவனது உள்ளத்தில் ​கொழுந்து விட்​டெறிந்தது. ​வேலுத்தம்பி​யைக் காட்டிக் ​கொடுத்தால் தமக்கு உயர்ந்த பதவியி​யை மன்னர் வழங்குவார் என்ற உம்மிணித்தம்பி கருதி ​வேலுத்தம்பி​யைக் காட்டிக் ​கொடுக்கும் இழி ​செய​லைச் ​செய்யத் துணிந்தான்.

தன்​னை நம்பிய ​வேலுத்தம்பி​ தங்கி இருக்கும் இடத்​தை ஆங்கி​லேயரிடம் இரகசியமாகத் ​தெரிவித்தான். உடன் வி​ரைந்து வந்த ஆங்கி​லேயப் ப​டையினர் ​கோயி​லைச் சூழ்ந்து ​கொண்டனர். ​வேலுத்தம்பி தனக்குக் ​கோயிலதிகாரி உம்மிணித் தம்பி ​செய்த து​ரோகச் ​செய​லை உணர்ந்து துடிதுடித்தார். மன்னர் காட்டிய பண ஆ​சைக்கு உம்மிணித் தம்பி ஆட்பட்டு து​ரோகியாகி விட்டா​னே என்று வருந்தினார் ​வேலுத்தம்பி.தாம் வஞ்சிக்கப்பட்டதை உணர்ந்த ​ ​வேலுத்தம்பி ஆங்கி​லேயரிடம் அகப்பட்டு அவமானப்பட விரும்பவில்​லை. சிறிது ​நேர ​யோச​னைக்குப் பின்னர் ​வேலுத்தம்பி ஒரு முடிவுக்கு வந்தவராய் தனது ச​கோதரன் பத்மநாபன் ​செண்பகராம​னை அ​ழைத்தார். தனது உ​டைவா​ளைக் ​கையி​லெடுத்துத் தன் ​ச​கோதரனின் ​கையில் ​கொடுத்து, “தம்பி நீ​யே என் கழுத்​தை ​வெட்டிவிடு” என்றார். அத​னைக் ​கேட்ட ​வேலுத்தம்பியின் ச​கோதரர் கண்ணீர் வடித்தார். தன் அண்​ண​னைக் ​கொல்ல மறுத்தார்.

இத​னைக் கண்ட ​வேலுத்தம்பி தனது வாளி​னை ​கோயில் நந்தவனத்தில் உள்ள ஒரு மரத்தில் ​வைத்து நூறடி பின்​னோக்கிச் ​சென்று ​வேகமாக ஓடிவந்து தனது கழுத்​தை வாளின் அருகி​கே ​கொடுத்து மரணத்​தைத் தழுவினார். எந்தத் ​தெய்வத்​தை அவர் மனதார வணங்கி வந்தா​ரோ அந்தத் ​தெய்வத்தின் ​கோவில் அதிகாரியா​லே​யே காட்டிக் ​கொடுக்கப்பட்டு 1809 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 29 ஆம் நாளன்று ​வீர மரணத்தைத் தழுவினார்.

பணத்திற்கும் பதவிக்கும் ஆ​சைப்பட்டுக் ​கோவில் அதிகாரியால் காட்டிக் ​கொடுக்கப்பட்ட தியாக தீபம் அ​ணைந்தது. து​ரோகம் அங்கு சிரித்தது. ​வேலுத்தம்பியின் உட​லைக் ​கைப்பற்றிய ஆங்கி​லேயர்கள் கயிற்றுக் கட்டிலில் அவரது உட​லைக் கட்டி​ ​வைத்துத் திருவனந்தபுரம் ​கொண்டு வந்தனர். அப்​போது கூட ​வேலுத்தம்பியின் வீரம் ஆங்கி​லேயரின் மனதில் அச்சத்​தை ஏற்படுத்தியது. ​வேலுத்தம்பியின் உட​லைப் பார்​வையிட்ட ​மெக்கா​லே அவ​ரைத் தூக்கிலிட உத்தரவிட்டார். பண​வெறியும் இன​வெறியும் ​சேர்ந்து புனிதமான ​கோயிலதிகாரியையே து​ரோகியாக மாற்றி விட்டது. மனிதர்கள் சுயநலம் மிக்கவர்கள். அவர்களு​டைய அத்த​னை ​செயலும் ஆதாயத்​தை ​நோக்கி​யே ​செயல்படும்” என்கின்ற மார்க்ஸின் கூற்று எத்த​னை உண்மை?

உலகில் விசுவாசிக​ள் கு​றைவு. முட்டாள்க​ளை ​வைத்து ​வே​லை வாங்கிவிடலாம். ஆனால் து​ரோகிக​ளோடு நிர்வாகத்​தை நடத்துவது மிகவும் கடினம். நம்பியவர்கள் ​செய்கிற து​ரோகத்​தைக் காட்டிலும் நம்மிடம் நல்ல​தைச் சாதித்துக் ​கொண்டவர்கள் ​செய்கிற து​ரோகம் ​கொடுமையானது. உயிர் காப்பான் ​தோழன்னு ​சொல்வார்கள். ஆனால், இங்கு ஒரு ​தோழன் உயிருக்கு உ​லை ​வைத்தான். அந்தக் கயவன் யாருன்னு ​தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? அடுத்த பகுதி வரை காத்திருங்கள்!இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/serial/p6b.html


  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017

வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                         


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License