........  ஒவ்வொரு மாதமும் மாதமிருமுறை   1 மற்றும் 15 ம் தேதிகளில் புதுப்பிக்கப்படுகிறது .......

                                         
         இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு...                இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு...

a

 Your Advertisement  Here / உங்கள் விளம்பரம் இங்கு இடம் பெற

a

குறுந்தகவல்-66

 தமிழ் எண்களும் அளவுகளும்

உலகம் முழுவதும் பயன்பாட்டிலுள்ள ஆங்கிலம் மற்றும் பிற மொழிகளிலும் எண்களும் அளவுகளும் குறிப்பிட்ட அளவுகளுக்கு மேல் பெயரில்லாத நிலையில்தான் இருக்கிறது. ஆனால் தமிழ் மொழியில் அதிக அளவாக எண்களும் அளவுகளும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது எந்த மொழிக்கும் இல்லாத ஒரு சிறப்பு என்பதும் இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது.

ஏறு முக இலக்கங்கள்

 • 1 = ஒன்று -one

 • 10 = பத்து -ten

 • 100 = நூறு -hundred

 • 1000 = ஆயிரம் -thousand

 • 10000 = பத்தாயிரம் -ten thousand

 • 100000 = நூறாயிரம் -hundred thousand

 • 1000000 = பத்துநூறாயிரம் - one million

 • 10000000 = கோடி -ten million

 • 100000000 = அற்புதம் -hundred million

 • 1000000000 = நிகர்புதம் - one billion

 • 10000000000 = கும்பம் -ten billion

 • 100000000000 = கணம் -hundred billion

 • 1000000000000 = கற்பம் -one trillion

 • 10000000000000 = நிகற்பம் -ten trillion

 • 100000000000000 = பதுமம் -hundred trillion

 • 1000000000000000 = சங்கம் -one zillion

 • 10000000000000000 = வெல்லம் -ten zillion

 • 100000000000000000 = அன்னியம் -hundred zillion

 • 1000000000000000000 = அர்த்தம் -?

 • 10000000000000000000 = பரார்த்தம் ?

 • 100000000000000000000 = பூரியம் -?

 • 1000000000000000000000 = முக்கோடி -?

 • 10000000000000000000000 = மஹாயுகம் -?

இறங்கு முக இலக்கங்கள்

 • 1 - ஒன்று

 • 3/4 - முக்கால்

 • 1/2 - அரை கால்

 • 1/4 - கால்

 • 1/5 - நாலுமா

 • 3/16 - மூன்று வீசம்

 • 3/20 - மூன்றுமா

 • 1/8 - அரைக்கால்

 • 1/10 - இருமா

 • 1/16 - மாகாணி (வீசம்)

 • 1/20 - ஒருமா

 • 3/64 - முக்கால் வீசம்

 • 3/80 - முக்காணி

 • 1/32 - அரை வீசம்

 • 1/40 - அரைமா

 • 1/64 - கால் வீசம்

 • 1/80 - காணி

 • 3/320 - அரைக்காணி முந்திரி

 • 1/160 - அரைக்காணி

 • 1/320 - முந்திரி

 • 1/102400 - கீழ் முந்திரி

 • 1/2150400 - இம்மி

 • 1/23654400 - மும்மி

 • 1/165580800 - அணு

 • 1/1490227200 - குணம்

 • 1/7451136000 - பந்தம்

 • 1/44706816000 - பாகம்

 • 1/312947712000 - விந்தம்

 • 1/5320111104000 - நாகவிந்தம்

 • 1/74481555456000 - சிந்தை

 • 1/489631109120000 - கதிர் முனை

 • 1/9585244364800000 - குரல்வளைப்படி

 • 1/575114661888000000 - வெள்ளம்

 • 1/57511466188800000000 - நுண்மணல்

 • 1/2323824530227200000000 - தேர்த்துகள்

அளவைகள்

நீட்டலளவு

 • 10 கோன் - 1 நுண்ணணு

 • 10 நுண்ணணு - 1 அணு

 • 8 அணு - 1 கதிர்த்துகள்

 • 8 கதிர்த்துகள் - 1 துசும்பு

 • 8 துசும்பு - 1 மயிர்நுணி

 • 8 மயிர்நுணி - 1 நுண்மணல்

 • 8 நுண்மணல் - 1 சிறுகடுகு

 • 8 சிறுகடுகு - 1 எள்

 • 8 எள் - 1 நெல்

 • 8 நெல் - 1 விரல்

 • 12 விரல் - 1 சாண்

 • 2 சாண் - 1 முழம்

 • 4 முழம் - 1 பாகம்

 • 6000 பாகம் - 1 காதம்(1200 கெசம்)

 • 4 காதம் - 1 யோசனை

பொன் நிறுத்தல்

 • 4 நெல் எடை - 1 குன்றிமணி

 • 2 குன்றிமணி - 1 மஞ்சாடி

 • 2 மஞ்சாடி - 1 பணவெடை

 • 5 பணவெடை - 1 கழஞ்சு

 • 8 பணவெடை - 1 வராகனெடை

 • 4 கழஞ்சு - 1 கஃசு

 • 4 கஃசு - 1 பலம்

பண்டங்கள் நிறுத்தல்

 • 32 குன்றிமணி - 1 வராகனெடை

 • 10 வராகனெடை - 1 பலம்

 • 40 பலம் - 1 வீசை

 • 6 வீசை - 1 தூலாம்

 • 8 வீசை - 1 மணங்கு

 • 20 மணங்கு - 1 பாரம்

முகத்தல் அளவு

 • 5 செவிடு - 1 ஆழாக்கு

 • 2 ஆழாக்கு - 1 உழக்கு

 • 2 உழக்கு - 1 உரி

 • 2 உரி - 1 படி

 • 8 படி - 1 மரக்கால்

 • 2 குறுணி - 1 பதக்கு

 • 2 பதக்கு - 1 தூணி

பெய்தல் அளவு

 • 300 நெல் - 1 செவிடு

 • 5 செவிடு - 1 ஆழாக்கு

 • 2 ஆழாக்கு - 1 உழக்கு

 • 2 உழக்கு - 1 உரி

 • 2 உரி - 1 படி

 • 8 படி - 1 மரக்கால்

 • 2 குறுணி - 1 பதக்கு

 • 2 பதக்கு - 1 தூணி

 • 5 மரக்கால் - 1 பறை

 • 80 பறை - 1 கரிசை

 • 48 96 படி - 1 கலம்

 • 120 படி - 1 பொதி

-வெ.சுப்பிரமணியன்.

வெ.சுப்பிரமணியன் அவர்களது மற்ற படைப்புகள்

  முந்தைய குறுந்தகவல் காண

 

 

முகப்பு

Dedicated By : Muthukamalam Educational and Charitable Trust, 19/1, Sugathev Street, Palanichettipatti,Theni-625531, India.