........  ஒவ்வொரு மாதமும் மாதமிருமுறை   1 மற்றும் 15 ம் தேதிகளில் புதுப்பிக்கப்படுகிறது .......

                                         
         இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு...                இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு...

as

 

as

கவிதை: 745

பொறுத்துப் பார்த்தேன்!

பொறுத்துப் பார்த்தேன் முடியலே நான்
பொறுமை இழந்தேன் முடிவிலே
கருத்துச் சொன்னாக் கசக்குதா அத
உறத்துச் சொன்னா உறைக்குதா?

உழைக்கச் சொன்னா முனகுறான் பிறர்
உழைப்பில் வாழ முனைகிறான்
எடுத்துச் சொன்னா எதிர்க்கிறான் தனைக்
கெடுத்துக் கொள்ளத் துடிக்கிறான் மதி
மெத்த உண்டு எனப்
பித்தங் கொண்டு மன
சுத்தமின்றி நட மாடுகிறான் அதப்

பொறுத்துப் பார்த்தேன் முடியலே நான்
பொறுமை இழந்தேன் முடிவிலே
கருத்துச் சொன்னாக் கசக்குதா அத
உறத்துச் சொன்னா உறைக்குதா?

தப்புக்கு வருந்த மறுக்குறான் அவன்
ஒப்புக்குந் திருந்தா திருக்குறான்
உப்புக்கும் பொராம தருக்குறான் வெறும்
உடம்பை வளர்த்து முறுக்குறான் பயம்
ஏது மின்றி தன்
மான மின்றி வழி
மாறிச்சென்று சுகம் காணுகிறான் அதப்

பொறுத்துப் பார்த்தேன் முடியலே நான்
பொறுமை இழந்தேன் முடிவிலே
கருத்துச் சொன்னாக் கசக்குதா அத
உறத்துச் சொன்னா உறைக்குதா?

போக்குச் சரியில்ல அதச்சொன்னா அவன்
பொங்குறான் அதனால் உனக்கென்னா
ஆச்சுண்ணு கேட்குறான் நமக்கென்னா என
அலட்சியம் பண்ணாத அறிஞரெல்லாம் அற
நூல்கள் தேடி மன
நோயைச் சாடி அறி
வூட்டினால் அரண் டோடுகிறான் அதப்

பொறுத்துப் பார்த்தேன் முடியலே நான்
பொறுமை இழந்தேன் முடிவிலே
கருத்துச் சொன்னாக் கசக்குதா அத
உறத்துச் சொன்னா உறைக்குதா?

-அகரம் அமுதா, சிங்கப்பூர்.

 

 

 

 

 

 

 

m

 

அகரம் அமுதா அவர்களது மற்ற படைப்புகள்

          முந்தைய கவிதைகள் காண

 

 
                                                                                                                                                                                                                 முகப்பு