Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!
                இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினேழாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...

Content
உள்ளடக்கம்

சமையல்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


ஜோதிடம்
பொதுத் தகவல்கள்

இராசி மற்றும் இராசிகளின் பெயர்கள்

முனைவர் ஸ்ரீவாலாம்பிகை


தமிழ் அகராதிகள், நிகண்டுகள், பல்வேறு சோதிட நுால்கள், பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் குறிக்கும் இராசி மற்றும் இராசிகளின் பெயர்கள் ஆகியவற்றினைப் பற்றிக் காண்போம்.

இராசிகளின் பெயர்

மேடவிராசியின் பெயர் வருடை, யுதடகர், மறிமை, கொறியென
விரியுமாட்டின்பெயர் மேடவிராசி.

இடபராசியின் பெயர்

பாறல், புல்லம், பாண்டில், பசுமூரி
ஏறு முதல்வந்தன இடபராசி.

மிதுனத்தின் பெயர்

பாடவை, யாடவை, இரட்டை, சயமகள்
மேவுமியாழ்ப்பல்பெயர் தண்டேமிதுனம்.

கர்க்கடகத்தின் பெயர்

அலவன், அள்ளி, குளிர்ஞெண்டார்மதி
கள்வன் என்றிவை கர்க்கடகப்பெயரே.

சிங்கத்தின் பெயர்

அரிமா, புலியை, ஆனனம், யாளி
தெரியிற்புலிசீயப்பல்பெயர்சிங்கம்.

கன்னியின் பெயர்

பெண்மைப்பெயரே கன்னிக்குமாகும்.


துலாத்தின் பெயர்

நிறையே, கட்டளை, வாணிகன், இறுப்பான்
துலையே, கோலெனத் துலாப்பெயர் பெறுமே.

விருச்சிகத்தின் பெயர்

தெருக்கால், பறப்பன், தேளே, விருச்சிகம்
நலமென்பெயரும் தேளின்மேற்றே.

தனுவின் பெயர்

சாபங், காண்டீபந் தனுவின் பெயரே.

மகரத்தின் பெயர்

மானே, கலைசுறா மகரப்பெயரே.

கும்பத்தின் பெயர்

குடமே, சாடி பெயரே கும்பம்.

மீனத்தின் பெயர்

மீனம், மீனின் புலபெயர்பெறுமே.

பன்னிரு இராசிகளின் பெயர்களினை இந்த நிகண்டு நுால் இவ்விதம் குறிப்பிடுகின்றது. (திவாகர முனிவர், சேந்தன், திவாகரம், பக், 19 - 21)


சோதிட சிந்தாமணி நுால் தரும் பழம்பாடல்

வருடைமையாடுதகர்கொறியுதளே
     மறியுடனெட்டுமேடம்
மாடவிடைபுல்லம்பாறல்சேநந்திமாப்பசு
     பாண்டிலேகுண்டை
நரைவிடையேறுபதினொன்றுமிடபம்நத்
     சயமகள்தண்டுவிழவு
நட்புறுமிரட்டைபாடவல்யாழ்பாடவை
     மிதுனத்தின்பேரேழாம்
அருமதிநள்ளிருளிக்கள்வன்சேக்கையல
     வனண்டேழுங்கர்க்கடகம்
ஆளியேபரிமாபுலியையானன
     னான்கன்றியும்புவிசிங்கத்தின்பேர்
மருவுமாஞ்சிங்கராசிபெண்பொதுப்போவனையு
     மக்கன்னியிராசி
வனிகன்சீர்நிறைகோல்கட்டளைதராசு
     வருந்துலைதுாக்கென்பேர்துலாமாம்.

பறப்பன்தேள்தெறுக்கால்விருச்சிகங்காண்டி
     பங்கொடுமாந்துரோனஞ்சா
பஞ்சிலைபன்றுவிற்பெயரெல்லாம்
      பகருவர்தனுவிராசிக்கே
சுறாக்கலைதைமான்பங்குக்கிராகஞ்
     சொலுமைந்துமகரவிராசி
சுயகுடங்குடங்கர்சாடிகரீரந்தோற்று
      நாற்பெயர்கும்பமாகும்
சிறப்புயர்சலசஞ்சலசாமயிலைமச்ச
      நாற்பெயர்செழுமீனம்
செப்புமீதன்றியவ்வவ்விராசித்திரிப்
      பரியாயமும்பொருந்தும்
இறப்பொடுபிறப்புமிம்மைக்கண்வென்ற
     வென்குருவீரப்பநாமன்
இருசரணிறைஞ்சிக்கிரகநாயகர்
     பேரியம்புவானிசைந்தனமென்றே.

பன்னிரு இராசிகளின் பெயர்களினை இந்த நுால் இவ்விதம் குறிப்பிடுகின்றது. (சோதிட சிந்தாமணி, பா.எ.7 - 8, பக.111 - 112)


இராசிகளின் பொது - இராசிகளின் பொதுப் பெயர்

இடம், இராசி, இல், இல்லம், ஓரை, பவனம், வீடு, மத்தியானம், கூட்டம், மேஷம் முதலிய வீடு, சந்திரன் நிற்கும் ராசி, ஜென்ம லக்கினம். இணக்கம், ஒழுங்கு, குவிதல், இனம், பொருத்தம், கிரகங்கள் சஞ்சரிக்கும் இடம்.

இராசிகளின் பெயர்

மேடம், இடபம், மிதுனம், கர்க்கடகம், சிங்கம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம், மீனம் என்பனவாம்.

ஆண் ராசி

ஒற்றை ராசி, ஓசை இராசி, ஆண் ராசி என்பர். இவை மேஷம், மிதுனம், சிங்கம், துலாம், தனுசு, கும்பம் ஆக ஆறும் புருஷ ராசி என்பனவாம். இது பன்னிரு ராசிகளையும், ஓசை, உக்மமாகப் பிரிக்கப் பெற்றது.

பெண் ராசி

உக்ம ராசி, இரட்டை ராசி, பெண் ராசி என்பர். விவரம் இடபம், கடகம், கன்னி, விருச்சிகம், மகரம், மீனம் என்பனவாம் அன்றியும், மிதுனத்திற்கும் பெயர்.

உடல் உதயராசி - மீனம்.

ஆடி - உருத்திராட நாள், கரக்கடகமாதம், ஓர் மாதம். உத்திராட நாள், கர்க்கடக மாதம், காற்று.

உள் ராசி - திர ராசி நான்கு. இவை, இடபம், சிங்கம், விருச்சிகம், கும்பம் என்பவைகளாகும்.

ஏறு இடபராசி, சிங்கம். அசுபதி, இடபராசி, இடபவிராசி, சங்கு, இடி.

ஏறும் இராசி - மகரம் முதல் மிதுனம் வரையிலும் உள்ள ஆறு ராசிகள்.

இரங்குமிராசி - கடகம் முதல் முதல் தனுசு வீறாகவுள்ள ராசி. கடகம் முதல் தனுசு உள்ள ஆறு ராசிகளாம்.

நிற்கும் ராசி - கன்னி, தனுசு, மிதுனம், மீனம்.

நாற்கால் இராசி - மேஷம், ரிஷபம், சிங்கம், தனுசு ஆக 4.

நடக்கும் ராசி - சரராசி நான்கும் ஆகும். இது மே‘ம், கடகம், துலாம், மகரம்.

நடுராசி - இடை ராசி. நடிராசி - இடையிராசி.

நீர்க்கீழ் - உதயத்திற்கு நாலாமிராசி.

பசு - இடப ராசி, ஆன், இடபவிராசி. எருது, ஆடு.

பரக்கும் ராசி, பறக்கும் ராசி - மகரம், மீனும், இது மேற்பார்வை உள்ளது.

பறப்பன - விருச்சிக ராசி, தேள், விருச்சிகம்.

கால் உதய ராசி - மேஷம், இடபம், கடகம், தனுசு, மகரம், இவை இரா வலிமை உள்ளன.

பிரட்டோதயராசி - மேஷம், இடபம், கடகம், தனுசு, மகரம்.


சலராசி - நீர் ராசி

கடல் நீர் முதலியவற்றிற்கு அதிகாரம் அல்லது காரக ஆதிபத்தியம் பெற்ற இராசி. இது கடகம், கும்பம், மகரம், மீனம், விருச்சிகம் என்னும் ஐந்து ராசிகளுமாகும். அன்றியும் இடபமும், துலாம், ஆகியவைகள் சேர்ந்து ஏழு ராசிகளுமாகும் என்னும் நூல்களும் உள்ளன.

குறிப்பு: முற்கூறியவைகளில் கடகம், மீனம் இவ்விரண்டும் முழுச் சலராசி என்றும், கும்பம், மகரம். இவ்விரண்டும் முக்கால் சல ராசி என்றும் துலாம் அரைச் சல ராசி என்றும் இடபம், விருச்சிகம் காற்சல ராசி என்பாரும் உளர்.

மூல ராசி - ஸ்திர ராசி நான்கு. அது இடபம், சிங்கம், விருச்சிகம், கும்பம் என்பனவாகும்.

சரராசி - கற்கடகம், துலாம், மகரம், மேடம்.

சர்ப்ப ராசி - சருப்ப ராசி. சூரியன், சாரம்.

திர ராசி, திர லக்கினம் - இடபம், சிங்கம், விருச்சிகம், கும்பம்.

துற்பல ராசி - சரராசி நான்குமாகும். இது மேஷம், கடகம், துலாம், மகரம் என்பனவாகும்.

சுட்க ராசி - மிதுனம், சிங்கம், கன்னி.

சீவ ராசி - மிதுனம், கன்னி, தனுசு, மீனம்.

சலசரம் - மீன ராசி, மீன்.

சிரபிருட்டோதய ராசி - மீனம்.

தாதுராசி - மேஷம், கடகம், துலாம், மகரம்.

தறிக்கால் ராசி

சூரியனுக்கு - கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு. மகரம், கும்பம், கடகம், இவைகளின் மூன்றாங்காலும், கடகம், சிங்கம், இவைகளின் முதல் காலும், மிதுனத்தில் நாலாம் காலும் ஆகும்.

தலை உதயராசி

மிதுனம், சிங்கம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், கும்பம் என்பனவாகும். இவைகள் பகல் வலிமை உள்ளது.

பங்குக்கிரகம், பங்குக்கிராகம் - மகரராசி.

பலகால் ராசி - கடகம், விருச்சிகம்.

தட்சணாயணம்

சூரியன், தெற்கில் சஞ்சரிக்கும் ஆடி, ஆவணி, புரட்டாசி, ஐப்பசி, கார்த்திகை, மார்கழி என்னும் ஆறு மாத காலம் பயணம். சூரியன் மூவகை வீதியில் ஒன்று. தட்சிணபதம் - தெட்சண வீதி, தென்பக்கம். தட்சிணா திசை - தெற்கு. தட்சிணாசை - தெற்கு.

தட்சணாங்க ராசி

கடகம், சிங்கம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு இந்த ஆறு ராசிகளும் ஆகும்.

உத்திராயணம்

சூரியன், வடக்கில் சஞ்சரிக்கும் தை, மாசி, பங்குனி, சித்திரை, வைகாசி, ஆனி என்னும் ஆறு மாத காலம் பயணம். அவை உத்திராயணம் - வடக்கு. சூரியனின் வடக்கு வழிப்பயணம்.

உத்திராயண ராசி

மகரம், கும்பம், மீனம், மேடம், ரிடபம், மிதுனம் ஆகிய ராசிகள் ஆகும்.

மேடத்தின் பெயர்

உதன், யாடு, ஆடு, அசம், அருணம், உடு, ஒருவு, துருவை, துள்ளல், புருவை, வெறி, செம்மறி, மோத்தை, உதள், கொச்சை, ஏழகம், வற்காலி, பள்ளை, வௌ்ளை, வருடை, மேடம், மேசம், உதள், கடா, மை, மறி, காறி, சாகம், தகர், மேழகம், கொறி, மேஷராசி, மேடராசி, சிங்கராசிகொறி, கொண்டல், யாடு, ஆட்டுக்கடா மொத்தை, மரி, முல்லை, கொச்சை, மைகாலி ஆகியன ஆகும்.


இடபத்தின் பெயர்

ஆன், இடபம், இடப ராசி, இருள், உக்கம், ஏறு, குண்டை, சே, நந்தி, நரை, பசு. பாண்டில், பாறல், புல்லம், பூணி, பெற்றம், மாடு, மூரி, விடை, இறால், இடவம்: இரால், காளை, கோபதி, கோராசன், கோவிருஷம், புல்வாய், தாவுரி, தூரி, தூரியம், எருது, நந்தி, நூபம், விருடன், விருடம், செ ஆகியன ஆகும்.

(மதுரை.அக.) ஆண்டு. எருது, இருது இளவேனில் எரிகதிர் இடபத்து. (மணிமே.11,40.) மேற்படும் இடபம், கும்பம் (சிவஞா.காஞ்சிப்பு. இட்ட.20.) 1.எருது. 2.பொலி எருது. 3.நந்தி. இராசி வட்டத்தில் இரண்டாம் இராசி, இடபராசி, இடபம் கன்னி மகரம் ஓரை. (பன்னிரு பா.94.)

மிதுனத்தின் பெயர்

இரட்டை, சயமகன், சயமகள், தண்டு, பாடவன், பாடவள், பாடவை, யாழி, யாழ், விழவு, விழைவு, மிதுனராசி, கின்னரம், மிதுனம், வீணை, ஆடவை, சிவிகை தாரம், சண்டு, கவுஞ்சன் ஆகியன ஆகும். ஓரிராசி. ஸ்திரிபுமானாகிய இரட்டைப்பேறு. ருசிப்பிரசாபதிக்கு ஆவுதியிடம் பிறந்தவர்.

கடகத்தின் பெயர்

அலவன், களவன், கள்வன், குளிர், சேக்கை, ஞெண்டு, நண்டு, நள்ளி, மதி, கடகம். கடகராசி, கடகன், கர்க்கடகம் - ஓரி ராசி, கர்க்கடகராசி, கார்வன், கற்கடகம், கற்கு, இரட்டைக்கை, ஆர்மதி, வானம் கடக உருவம், நளிவிடம், தேள், கொண்டல், அனி, சொக்கை, நீர், கார் ஆகியன ஆகும்.
சிம்மத்தின் பெயர்

துவிரதாந்தகம், சிங்கம், கண்டீரவம், ஐயானனம், சிங்க ராசி. கசரிபு, அரிமா, ஆளி, புலி, கோளரி, கொடும்புலி, சிங்கவிராசி, சீயம், சிம்மம், அரி, அறுகு, கண்டீரவம், காளி, கேசரி, தெரிமா, நகாயுதம், நகரயுதம், பஞ்சாசியம், பஞ்சானனம், மடங்கல், மாபுலி, மிருகபதி, மிருகராசன், முடங்குளை, வடபுலி, வயப்புலி, வயப்போத்து, வயமா, விலங்கரசு, விருகாராதி, விருகாரி, ஓரிராசி, சிம்மராசி, கேசி, கோவிலங்கம், தீத்தம், தீத்தபிங்கலம், சிற்றில், கொன், மாகெடுவன் இன்னும் சிங்கத்தின் பெயர் எல்லாம் பொருந்தும் ஆகியன ஆகும்.

கன்னியின் பெயர்

கன்னி, மாது, கோதை, கன்னியாராசி, கன்னி ராசி, கௌரிகை, தீதை, தையல், பெண், தெரிவை, செண், சேடியை, பாதேயம், கன்னியிராசி, நிலம், ஓரிராசி, பெண்டிர் - கன்னியா ராசி, வரதை இன்னும் பெண்ணின் பொதுப்பெயர் எல்லாம் பொருந்தும் ஆகியன ஆகும்.

துலாத்தின் பெயர்

கட்டளை, கோல், சீர், தராசு. துலை, தூக்கு, நிரை, வணிர், வணிகன், துலாம். ஏற்றக்கோல் - துலாக்கொடி. ஏற்றமரம், ஏற்றம், துலா, கட்டளை, துலாம் ராசி, தடம், துலாராசி, ஞெமன்கோல், தண்டு, தராசுக்கோல், சமானம், நிறைகோல், துலா - ஒன்றற்குச் சரியாய் தன்மை, கைமரம், பண்டிக்கோல், பாகம், துலாதாரம், நிறை, கா, தராசுத்துலா, தௌலம் - துலாக்கோல், நிறுப்பான், நிறுப்பவன், பாரம், நிறையறிகருவி, கொல், வாணிபன், துாக்கல், நிரை, செட்டி ஆகியன ஆகும்.

விருச்சிகத்தின் பெயர்

தெருக்கால், தெறுக்கால், பறப்பன், விருச்சிகம், தேர், விடம் - தேள், தேளி, தேள், துட்டன், தெறுக்கான், நளி, அனுட்டநாள், அனுடநாள், விருச்சிகராசி, விருச்சிக உருவம், அவிட்டம், நீர், துட்டன் ஆகியன ஆகும்.

தனுசின் பெயர்

காண்டீபம், கொடுமரம், சாபம், சிலை, துரோணம், தனுசு, மூல நாள், வில், தனுசு ராசி, தனுவிராசி, கோதண்டம், தனு, ஓரி ராசி, திருமாலாயுதம், தனுர், தனுகாண்டன், காண்டீபம், கார்முகம் ஆகியன ஆகும்.

மகரத்தின் பெயர்

கலை, சுறா, சுறவு, தை, பங்கு, கிராகம், மான், மகரம், ஏறு, கலை, களி, தகர், மகர மீன், மகரராசி, மகர மச்சம் - மகரமீன், மானேறு, மீனேறு, மகரமீன், மான் தலை, கேது, புல்வாய், சுரா ஆகியன ஆகும்.

கும்பத்தின் பெயர்

கரீரம், குடங்கர், குடம், சாடி, கூன், சால், கலசம், சட்டுவம், கும்பம். கும்பராசி. இடங்கர், கும்பவிராசி. கும்ப உருவம், ஓரி ராசி, கலசம், கும்ப கலசம் - சடங்கு ஸ்தாபன குடகலசம், கும்பி, கும்பை, கும்பாரம், கொப்பரி, கொப்பரை ஆகியன ஆகும்.

மீனத்தின் பெயர்

சலசலம், சலசரம், மச்சம், மயிலை, மீனம், மீன், கயல், சேல், கண்டை முதலிய மீன் பெயர்கள் யாவும் பொருந்தும். மச்சம் - மீன ராசி, மீனவிராசி ஆகியன ஆகும். பன்னிரண்டாவது இராசி. இவ்வாறு கிரகத்தின் பெயர் நிகண்டு என சகாதேவர் அருளிச் செய்த நவ நாடிகளில் ஒன்றாகிய சோதிட சந்திர நாடி முதலிய பழம் நுால்களில் இப்பெயர்கள் அக்காலத்தில் பழந்தமிழில் பதிவாகி உள்ளமையால் அதன் வழி பயனினை நாம் அறியலாம்.
இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/astrology/general/p76.html


  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017

வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License