Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!

                1-6-2006 முதல் இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam

Content
உள்ளடக்கம்

சமையல்

Alexa Rank


பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
பொதுக்கட்டுரைகள்

திருக்குறளின் உயர்சிந்தனை அறிந்தால் ஒழியும் துயர்சிந்தனை

முனைவர் சு. மாதவன்
உதவிப் பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை,
மாட்சிமை தங்கிய மன்னர் கல்லூரி (த), புதுக்கோட்டை.


வான்சிறப்பால் விளைச்சல் பெருகக் காரணமானோர் நம் முன்னோர் நீத்தார். அம் முன்னோர் வகுத்தளித்த அறன் வலியுறுத்தலின்படி இல்வாழ்க்கைக்குத் தக்க வாழ்க்கை நாடி மக்கட்பேறுடன் அன்புடைமை பேணி விருந்தோம்பல் செய்து இனியவை கூறலும், செய்நன்றியறிதலும், நடுவுநிலைமையும் அடக்குமுடைமையால் வளர்த்து ஒழுக்கமுடைமையானாய் பிறனில் விழையாமையுடன் பொறையுடைமை, அழுக்காறாமை, வெஃகாமை, புறங்கூறாமை, பயனில் சொல்லாமை ஆகியன அறிந்து தீவினை அச்சம் கொண்டு ஒப்புரவு அறிதலால் ஈகை பெருக்கிப் புகழ்பட வாழ்தலே இல்லறம்.

எவ்வுயிர் மாட்டும் அருள் உடைமையால் புலால் மறுத்தல் பின்பற்றித் தவம் மேம்படக் கூடாஒழுக்கம் கடிந்தாதுக்கு உள்ளத்தாலும் கள்ளாமையாகிய வாய்மை பேணி, வெகுளாமை, இன்னா செய்யாமை, கொல்லாமை ஆகியன பின்பற்றி நிலையாமை உணர்ந்து துறவுக்குரிய மெய்யுணர்தல் வளர்த்து அதற்குத் தடையான அவாஅறுத்தல் மேற்கொண்டு வாழ்வதலே துறவறம்.

இத்தகைய அறத்துப்பாலான இல்லறமும் துறவறமும் ஆகிய இரண்டும் இணைந்த ‘பொருள்’ எனும் வாழ்க்கையைச் சீரமைக்கும் அரசு, சமூகம், கல்வி, நட்பு ஆகியவற்றை முதன்மைப் பொருண்மைகளாகக் கொண்டது பொருட்பால். பொருள் இன்றேல் அறம் இல்லை; அறம் இன்றேல் இரண்டையும் இணைக்கும் இன்பம் இல்லை. எனவே, அறம், பொருள், இன்பம் என்ற மூன்றும் ஊழால் விளைவன; ஊழ், இம்மூன்றால் விளைவது என்னும் புரிதலை மானுடத்திடம் ஏற்படுத்துவதற்காகவே அறத்துப்பாலின் இறுதி அதிகாரமாகவும் (38), பொருட்பாலுக்கு முன்னோடி அதிகாரமும் முறையான உண்மையாலே, வாழ்க்கை நிலைக்கும் என்னும் பொருள்தரும் ‘ஊழ்’ என்னும் அதிகாரத்தை அமைத்தார் வள்ளுவர்.

பொருளை ஒவ்வொரு மனிதனும் தனியாகவும் ஒவ்வொருவரும் இணைந்த கூட்டாகவும் படைக்கின்றனர். ஆனாலும், அரசனே இப் பொருள்கள் எல்லாவற்றையும் தொகுத்துப் பகுத்துக் காத்துவரும் ஆற்றலாகி விளங்குகிறான். எனவே, இறைமாட்சி சிறக்குமாறு கல்வி கற்று கல்லாமை அகற்ற கேள்வியாவது கேட்டு அறிவுடைமை பெற்றுக் குற்றம் கடிதலால் உயர்ந்துள்ள பெரியாரைத் துணைக்கோடல் பின்பற்றிச் சிற்றினம் சேராமை எனும் தெரிந்து செயல்வகையால் வலிஅறிதல், காலம் அறிதல், இடன்அறிதல், தெரிந்து தெளிதல், தெரிந்து வினையாடல் ஆகியன உணர்ந்து செயலாற்றித் சுற்றந்தழாலால் பொச்சாவாமை மேற்கொண்டு செய்கோன்மையுடன் கொடுங்கோன்மை நீக்கி வெருவந்த செய்யாமை எனும் நல்லாட்சி செய்யக் கண்ணோட்டம், ஒற்றாடல் ஊக்கமுடைமை, மடியின்மை, ஆள்வினைஉடைமை, இடுக்கண் அழியாமை ஆகிய நல்ல பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்வதே அரசியல் தகுதியாகும்.


அரசியல் என்பது அமைச்சு இன்றி அமையாது. சொல்வன்மையால் வினைத் தூய்மையாற்றி அவ்வினைத்திட்டமாய் வினைசெயல் வகையுடன் தூது சென்று இரு மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகலோடு குறிப்பறிதல், அவையறிதல், அவையஞ்சாமை ஆகிய பண்புகளில் வழியில் நாடு என்னும் அரண் அமைப்புக்குள் பொருள் செயல்வகை, படைமாட்சி, படைச்செருக்கு, நட்பு, நட்பு ஆராய்தல் பழைமை, தீநட்பு, கூடாநட்பு ஆகியவற்றை ஆராய்ந்து பேதைமையகற்றி புல்லறிவாண்மையுடன் இகல்வென்று பகைமாட்சியின், பகைத்திறம் தெரிதலால், உட்பகையைப் பெரியாரைப் பிழையாமை, பெண்வழிச் சேறல் வழி அழித்து வரைவின் மகளிர், கள் உண்ணாமை, சூது ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி மருந்துபோல் பணியாற்றுவதே அமைச்சியல் தகுதிகளாகும்.

அறத்துப்பால், பொருட்பால், காமத்துப்பால் மூன்றையும் இணைக்கும் ஊழ், அறத்துப்பாலின் இறுதிக்கும் பொருட்பாவின் தொடக்கத்துக்கும் இழையாய் அமைந்துள்ளதுபோல், பொருட்பாலின் இறுதிக்கும் காமத்துப்பாலின் தொடக்கத்துக்கும் இடையில் அமைந்து முப்பாலுக்கும் இயைபுடைய பண்புகளை வலியுறுத்தும் இயல் ஒழிபியல். குடிமையின்வழிப் பிறந்து மானத்தின்வழிப் பெருமைபெற்று சான்றாண்மை, பண்புடைமையால் சிறந்து நன்றியில் செல்வம் திரட்டாமல் நானுடைமையுடன் குடிசொல்வகை உழவு செய்து நல்குரவு ஒழித்து இரவு இல்லாமல் போக வேண்டும் என்ற நெஞ்சத்தால் இரவு அச்சம் அடைந்தால் கயமையற்ற பொருட்பால் நிறைவெய்தும். அறத்துப்பால், இன்பத்துப்பால், பொருட்பால் இயைபுறும்.

என்னதான் அறம் சொன்னாலும் அதன்வழிப் பொருள் எய்தினாலும் இன்ப வாழ்க்கை எய்துவதற்குள் கயமையே மிஞ்சி நிற்கிறது என்பதன் வள்ளுவ நுட்பம்தான் ‘கயமை’ யை அறப்பொருளின் இறுதி அதிகாரமாக அமைந்துள்ளதோ என எண்ண வேண்டியிருக்கிறது. அறத்துப்பாலின் இறுதி அதிகாரமாக ‘ஊழ்’ பொருட்பாலின் இறுதி அதிகாரமாக ‘கயமை’ என இரண்டும் அமைக்கப்பட்டிருப்பதற்குள் ஏதோ ஓர் வாழ்வியல் - கருத்தியல் இயைபு இருக்கவேண்டும். ‘ஊழ்’ எனும் இயற்கையை ‘அறம்’ எனும் இயற்கை வெல்ல வேண்டுமாயின் அறவழி இன்ப வாழ்க்கை அமைவதற்கு இன்றியமையாத பொருள் திரட்டலில் உள்ள ‘கயமை’ யைக் கொல்லவேண்டும் என்ற வள்ளுவரின் உயர்சிந்தனைக் கோட்பாடே அத்தகைய இயைபாக இருக்கிறது என்பது தெளிவுறுதி.


காமத்தால் பொருள் விரும்பலும் பொருளால் காமம் அடைதலும் உயிரியல் இயற்கை. இந்த இயற்கையை வென்று மனிதவியலைக் கட்டமைப்பதே வள்ளுவத்தின் இலக்கு. காமம் இன்றேல் பொருள் திரட்டலோ பொருள் திரட்டும் போக்குக்குள் அறநெறி நோக்கோ உருவாகா. பொருளும் அறமும் அறப்பொருளாய் இரண்டறக் கலக்கும் போது விளைவதே மானுடக்காமம். தகை அணங்க உறுத்தலால் தோன்றும் காமக் குறிப்பறிதல் புணர்ச்சி உரைத்தல், காதற் சிறப்புரைத்தல், நாணுத்துறவு உரைத்தல் ஆகியவற்றால் காமம் வளர்ந்து களவு வாழ்க்கையின் அலர் அறிவுறுத்தலால் புரிந்து காதல் வளர்த்த களவியல் படர் மெலிந்து இரங்கல், கண்விதுப்பு அழிதல், பசப்புறு பருவரல் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் தனிப்படார் மிகுதியால் நினைந்தவர் புலம்பல், கனவ நிலை உரைத்தல், பொழுது கண்டு இரங்கல், உறுப்பு நலன் அழிதல் என எல்லாம் நிகழ்ந்ததன்பின் நெஞ்சொடு கிளத்தல், நிறையழிதல் தாங்கமாட்டாது அவர்வயின் விதும்பல், குறிப்பு அறிவுறுத்தல் புணர்ச்சி விதும்பல் மேற்கொண்ட பின்னும் நெஞ்சொடு புலத்தலால் புலவி தோன்றவும் புலவி நுணுக்கம் அறியவும் ஊடல் உவகையைக் கூடலில் கண்டு வாழ்ந்து இன்புறல் கற்பியல்.

‘அறம் பொருள் இன்பம் வீடடைதல் நற்பயனே’

என்றது பிற்கால நன்னூல்.

‘அறம்பொருள் இன்பம் வீட்டிலேயே அடைதல்
அரும்பொருள் வள்ளுவ நற்பயனே”

என்பது என்றைக்குமான இந்நூல்.

திருக்குறளின் உயர் சிந்தனை என்பது உயர்கல்வி பெற்றும் மானுடம் பேணாத உயர்திணைகள் உள்ளவரை உயிர்த்திணையாய் உலகை நல்வழியாம் செவ்வழிப்படுத்த நிலைத்திருக்கும். இந்த உலகத் தேவைக்காகவே திருக்குறள் கல்வெட்டுக்களாகப் பாறைகளில் செதுக்கப்படுவது இன்றியமையாதது.

இச்சேவைச் செயல் பாறைகளைப் பிளந்து முளைத்தெழும் விதைகளைப் போல் மானுட மனங்களில் திருக்குறளை விளைய வைக்கும்; மானுடம் தழைய வைக்கும்.

*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/general/p127.html


  2020
  2019
  2018
  2017
சிறந்த நூலாசிரியர் பரிசு

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜெ. ஜெயலலிதா அவர்களிடமிருந்து ‘தமிழ் விக்கிப்பீடியா’ எனும் நூலுக்காகத் தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் சிறந்த நூலாசிரியருக்கான பரிசு மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழினைப் பெறுகிறார் தேனி மு. சுப்பிரமணி (13-04-2012)வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...சிரிக்க சிரிக்க
எரிப்பதா? புதைப்பதா?
அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
இலையுதிர் காலம் வராது!
கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
மூன்றாம் தர ஆட்சி
பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
தபால்காரர் வேலை!
எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
சம அளவு என்றால்...?
குறள் யாருக்காக...?
எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
குட்டிக்கதைகள்
எல்லாம் நன்மைக்கே...!
மனிதர்களது தகுதி அறிய...
உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
அக்காவை மணந்த ஏழை?
சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
வேட்டைநாயின் வருத்தம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
எப்படி வந்தது தீபாவளி?
தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
விபூதியின் தத்துவம்
கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயர் மற்றும் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License