Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!
                இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினேழாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...

Content
உள்ளடக்கம்

சமையல்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
இலக்கியம்

ஔவையார் பாடிய அதியமானின் கொடை

மு​னைவர் சி.​சேதுராமன்

தமிழாய்வுத் துறைத்தலைவர்,
மாட்சிமை தங்கிய மன்னர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), புதுக்கோட்டை.


வண்ண முகிலென வாரி வழங்கும் வள்ளற் பெருமக்களைப் பெற்று வளர்த்த பெருமை உடையது தமிழகம். கடையெழு வள்ளல்களைக் கொடையாகப் பெற்றது அது. பாரி, ஓரி, காரி, அதியன், பேகன், ஆய், நள்ளி என்ற எழு வள்ளல்களுள் தலை சிறந்து விளங்குபவன் அதியமான். கடைச்சங்கக் காலத்திலும், கடைச்சங்கம் மருவிய காலத்திலும் வாழ்ந்த காரணத்தாலேயே அவ்வள்ளல்கள் கடையெழு வள்ளல்கள் என அழைக்கப்படுகின்றனர். (1) அதியமான் ஒப்பாரும் மிக்காரும் இல்லாப் பெரும் கொடைஞன். அவனுடைய கொடைச் சிறப்பை ஔவையார் பாடியுள்ள விதம் விதந்து போற்றுதற்குரியதாக புறநானூற்றில் அமைந்துள்ளது.

வள்ளல் தன்மை

பழுமரம் நாடும் பறவைகளென இரவலரும், புலவரும், விறலியரும் அதியமானை நாடிச் சென்றனர். தந்தையை ஒப்பத் தம்மை நாடுபவரின் மனம் மகிழுமாறு பரிசில் வழங்கிச் சிறப்பிப்பான் அதியன். நெடுமானஞ்சியின் அருள் தன்மையினை,

‘‘யாழொடுங் கொள்ளா பொழுதொடும் புணரா
பொருளறிவாரா ஆயினும் தந்தையர்க்கு
அருள் வந்தனவால்’’(2)

எனப் புகழ்கிறார் ஔவையார். பரிசிலருக்கு இனியனாக விளங்கும் அதியமானின் தன்மையை,

‘‘ஊர்க்குறு மாக்கள் வெண்கோடு கழாஅலின்
நீர்த்ததுறை படியும் பெருங்களிறு போல
இனியை பெரும! (3)

என்கிறார். ஈண்டு ஊரிலுள்ள சிறுவர்கள் பரிசிலராகவும், நீராட்டப்படும் யானை படியும் தன்மை அதியமானுக்கும் உவமையாக்கப்படுகிறது.

விருந்தோம்பல் பண்பு

வந்தாரை விரும்பி வரறே்கும் பண்பினன் அதியமான். புலவர் பாடுதற்குரியவை காதலும் வீரமும் என்பது அறிஞர் கருத்து. காதல் கற்போடு சேர்ந்தே சிறப்புறும். கற்போட சேராக் காதல் சிறிதும் மதிக்கப்படுவதில்லை. அங்ஙனமே வீரமும் கொடையோடு சேர்ந்தே சிறப்புறுவதாகும். கொடையோடு சேராத வீரத்தைப் புலவர் மதித்தலுமில்லை, பாடுவதில்லை.(4) அதியமான் நெடுமானஞ்சி வீரம் கொடைகளில் சிறந்து விளங்கினான்.

‘‘சாதலின் இன்னாதது இல்லை இனிததூஉம்
ஈதல் இயையாக் கடை’’(5)

என்ற வள்ளுவரின் வாய்மொழிக்கு இலக்கணமாகத் திகழ்ந்தான். இதனை,

‘‘... ... ... சில்வளை விறலி
செல்வையாயின் சேணோன் அல்லன்
முனைசுட வெழுந்த மங்குல் மாப்புகை
மலைசூழ் மஞ்சின் மழகளிறு அணியும்
பகைப்புலத் தோனே பல்வேல் அஞ்சி
பொழுதிடைப் படாஅப் புலரா மண்டை
மெழுகுமெல் லடையிற் கொழுநிணம் பொருப்ப
வறத்தற் காலை யாயினும்
புரத்தல் வல்லன்’’(6)

என ஔவை விறலியை அதியமானிடம் ஆற்றுப்படுத்திக் கூறுவதிலிருந்து அறியலாம். இதில் அதியமானின் வள்ளற் பண்பும், வறட்சிக் காலத்தும் புரக்கும் விருந்தோம்பல் பண்பும் வெளிப்பட்டு நிற்பதனை அறியலாம்.பரிசில் வேண்டுவோர் ஒரு நாள் இருநாளல்ல, பலநாள் வந்தாலும் அவர்கள் முதன்முறை வந்தபோது இருந்த விருப்பத்தோடு வந்தவர்களை மகிழ்விப்பான் என்பதை,

‘‘ஒருநாள் செல்லலம் இருநாள் செல்லலம்
பன்னாள் பயின்று பலரொடு செல்லினும்
தலைநாள் போன்ற விருப்பினன்’’(7)

என்பர். இதன் மூலம் ‘பழகப் பழகப் பாலும் புளிக்கும்’ என்னும் மனநிலை அதியமானிடம் இல்லை என்பதை உணரலாம். வறியோர்க்கு வரையாது வழங்கும் வள்ளற் பெருந்தகை அதியமான்,

‘‘ஆற்றுதல் என்பது ஒன்று அலந்தவர்க்கு உதவுதல்’’(8)

என்னும் பொன்மொழிக்கேற்ப வாழ்ந்தான் என்பதை,

‘‘... ... ... என்றும்,
உண்டாயின் பதம் கொடுத்து,
இல்லாயின் உடன் உண்ணும்
இல்லோர் ஒக்கல் தலைவன்’’ (9)

என ஔவையார் வறிஞர்களின் தலைவனாகிய அதியமானின் விருந்தோம்பல் பண்பினைக் கூறுகிறார். பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்பும் அதியமானின் பண்பை இதிலிருந்து உணரலாம்.


ஔவைக்கு நெல்லிக்கனி ஈந்தது

அதியமான் தனக்னெ வாழாதான். அரிதிற் பெற்ற பொருளாயினும் பிறர்க்குக் கொடுக்கும் இயல்பினன். நெடுங்காலம் வாழச் செய்யும் நெல்லிக்கனியை அரிதின் முயன்று பெற்றுத் தான் உண்ணாது ஔவைக்கீந்து மகிழ்ந்தவன். இவனது உயரிய உள்ளத்தை ஔவையார், ‘தீங்கனியை சாதல் நீங்க எமக்கீந்தனையே!’ எனப் பாடியதோடு நில்லாது,

‘‘பால்புரை பிறைநுதல் பொலிந்த சென்னி
நீலமணி மிடற்று ஒருவன் போல
மன்னுக பெரும நீயே’’(10)

என வாழ்த்தினார். கொடுப்பதில் மற்றையவரிலும் மேம்பட்டு நிற்கும் நிலையே கொடை வீரமாகும் (11). அதியமான் ஔவைக்கு நெல்லிக்கனி ஈந்து கொடை வீரனாகத் திகழ்ந்தான்.

ஏழு வள்ளல்களின் சிறப்பை வியந்தோதும் நத்தத்தனார் அதியமானின் சிறப்பை,

‘‘... ... ... மால்வரைக்
கமழ்பூஞ் சாரல் கவினிய நெல்லி
அமிழ்து விளைதீம்கனி ஔவைக்கீந்த
உரவுச் சினம்கனலும் ஒளிதிகழ் நெடுவேல்
அரவக் கடல்தானை அதிகனும்’’ (12)

என நவில்வர். நீலமணி மிடற்று ஒருவன் போல வாழ்க என இறைவனோடு ஒப்புமைப்படுத்தி வாழ்த்தப்படும் சிறப்புக்கு என்றென்றும் உரியவனாகிறான்.

‘‘... வலம்படுவாய் வாளுக்கும் களம்படக் கடந்த தடக்கைக்கும் போரடு திருவிற்கும் புறம்பே நின்றது நெல்லிக்கனி, போரை வென்று கொண்டு வந்த பொருளன்று அது. போரை மறந்து, பேரூக்கம் கொண்டு அரியவிடங்களில் எல்லாம் சென்று அரும்பாடுபட்டுக் கொண்டு வரவேண்டும். சாதல் நீங்க ஈய வேண்டிய கனியை நிலையை இதற்காகத்தானே இப்பாடலை இவ்வாறமைக்கிறார் ஔயைார்! அறியேன்! என்று மு.கோவிந்தசாமி அவர்கள் குறிப்பிடுவது இங்கு நோக்கத்தக்கது. (13)

இரவலர் போற்றும் பாங்கு

பெருஞ்சேரல் இரும்பொறையுடன் பொருத போரில் இரும்பொறையின் வேல் அதியமானின் மார்பை ஊடுருவியது. பெருங்கொடையாளன் வீழ்ந்ததைக் கண்ட இன்னுயிர் நண்பரான ஔவையார்,

‘‘சிறியகட் பெறினே எமக்கீய மன்னே!
பெரியகட் பெறினே
யாம்பாடத் தனான் மகிழ்ந்துண்ணு மன்னே!
சிறுசோற்றானும் நனிபல கலத்தன் மன்னே!
பெருஞ்சோற்றானும் நனிபல கலத்தன் மன்னே!
என்பொடு தடிபடு வழியெல்லாம் எமக்கீயு மன்னே!
அம்பொடு வேல்நுடை வழியெலாந் தானிற்கு மன்னே!
நரந்தம் நாறுந் தன்கையாற்
புலவுநாறு என்றலைத் தைவருமன்னே!’’

எனக் கையற்றார். அதியமான் மார்பகத்துத் தைத்த வேல் அவனை மாத்திரம் தைத்ததன்று,


‘‘அருந்தலை யிரும்பாணர் அகன் மண்டைத் துளையுரீஇ
இரப்போர் கையுளும் போகிப்
புரப்போர் புன்கண் பாவைசோர
அஞ்சொல் நுண்டேர்ச்சிப் புலவர்நாவிற்
சென்று வீழ்ந்தன்றவன்
அருநிறத் தியங்கிய வேலே’’ (14)

எனப் பாடுவார் ஆசிரியர். எம்மிறைவன் எவ்விடத்துள்ளான் கொல்லோ! என இறந்த அதியமானை நினைந்து நினைந்து நெஞ்சம் நெக்குருகிக் கண்ணீர் சிந்தப் புலம்புகிறார். தலைாய நட்பிற்கும் கொடைக்கும் இலக்கணமான அதியமானின் பிரிவு ஔவையாருக்குப் பேரிழப்பாகியது. அதியமான், இரப்போர்க்கு இல்லை என்று கூறாது உண்டியும் உறையுளும் கொடுத்த மாண்பினனாக விளங்கினான்.

அடிக்குறிப்புகள்

1. 14-வது கருத்தரங்கு ஆய்வுக்கோவை, தொகுதி1, ப., 269.

2. புறம்., பா.எ., 92

3. புறம்., பா.எ., 94

4. ஆ. பூவராகம்பிள்ளை, புலவர் பெருமை, ப., 24

5. திருக்குறள்- 230

6. புறம்., பா.எ., 103

7. புறம்., பா.எ., 101

8. கலி., பா.எ., 133

9. புறம்., பா.எ., 95

10. புறம்.,பா.எ.,91

11. வீ. மீனாட்சி, இலக்கிய வாழ்வு, ப., 23

12. சிறுபாணாற்றுப்படை, 99-103-வது வரிகள்

13. கோவிந்தசாமி மு., ஔவையாரும் நக்கீரரும், ப., 30.

14. புறம். பா.எ.,235

துணைநூற்பட்டியல்

1. கோவிந்தசாமி, மு. ஔவையாரும் நக்கீரரும், தேன்மொழிப் பதிப்பகம், சென்னை, 1980.

2. மீனாட்சி, வி., இலக்கிய வாழ்வு, வர்தா பதிப்புக் கழகம், சென்னை – 5, 1967.

3. 14-வது கருத்தரங்கு ஆய்வுக்கோவை, தொகுதி-1, இந்தியப் பல்கலைக்கழகத் தமிழாசிரியர் மன்றம், 1982.

*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/literature/p276.html


  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017

வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License