இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினெட்டாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...         முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


Quotes
பொன்மொழிகள்

காதல் பற்றி சில நாடுகள்


 நான்கு கண்கள் சந்தித்ததும், இதயத்தில் காதல் தோன்றிற்று.

- இந்தியா

 காமம், நெருப்பு, இருமல் இம்மூன்றும் மறைக்க முடியாதவை.

- இந்தியா

 இளம் காதலர்கள் விரும்புகிறார்கள், விவாகமான மனிதர்கள் வருந்துகிறார்கள்.

- இந்தியா

 காதல் சாதி வேற்றுமைகளைக் கண்டு சிரிக்கின்றது.

- இந்தியா

 ஒரு மனிதன் பெண்ணின் பின்னால் ஓடினால் திருமணம்; ஒரு பெண் மனிதன் பின்னால் ஓடினால் அவளுக்கு அழிவு.

- இந்தியா

 காதலன் கண்ணுக்கு அம்மைத் தழும்புகளும் அதிருஷ்டக் குறிகளாகும்.

- ஜப்பான்

 காதலுக்கும் தொழு நோய்க்கும் தப்புவோர் சிலரே.

- சீனா

 அதிருஷ்டமுள்ளவன் ஒரு நண்பனைச் சந்திக்கிறான், அதிருஷ்டம் கெட்டவன் ஓர் அழகியைச் சந்திக்கிறான்.

- சீனா

 காதலையும் கர்ப்பத்தையும் மறைத்து வைக்க முடியாது.

- அரேபியா

 காதல் ஏழு விநாடி, துக்கம் வாழ்க்கை முழுதும்.

- அரேபியா

 உன் காதலுக்கு ஒரு மணி நேரம், உன் இறைவனுக்கு ஒரு மணி நேரம் செலவிடு.

- அரேபியா

 தூக்கம் வந்து விட்டால், தலையணை தேவையில்லை; காதல் வந்து விட்டால், அழகு தேவையில்லை.

- ஆப்கானிஸ்தானம்

 காதலும் பேராசையும் போட்டியைச் சகிக்கமாட்டா.

- ஃபிரான்ஸ்

 காதலுடனும் நெருப்புடனும் மனிதன் பழகிப் போகிறான்.

- ஃபிரான்ஸ்


 பெண்கள், காடைகள், வேட்டை நாய்கள், ஆயுதங்கள் இவைகளில் ஓர் இன்பத்திற்காக ஆயிரம் வேதனைகள்.

- ஃபிரான்ஸ்

 காதலைத் தடுத்தல் அதைத் தூண்டிவிடுவது போன்றது.

- ஃபிரான்ஸ்

 காதல் வந்து விட்டால், கழுதைகளும் நடனமாடும்.

- ஃபிரான்ஸ்

 அதிகக் காதலுள்ளவர்கள் மிகக் குறைவாகப் பேச வேண்டும்.

- ஸ்காட்லாந்து

 காதலுக்கும் செல்வத்திற்கும் துணை வேண்டியதில்லை.

- செர்பியா

 பெண்ணின் காதல் சயித்தானின் வலை.

- செர்பியா

 திருமண இரவுதான் காதலின் கடைசி இரவு.

- சைலீஷியா

 காதல் இனிமையான சிறைவாசம்.

- ஸ்லாவேகியா

 கெட்டிக்காரப் பெண், தான் காதலிப்பவனை விட்டு, தன்னைக் காதலிப்பவனை மணப்பாள்.

- ஸ்லாவேகியா

 செயல்களே காதல், இனிமையான சொற்களல்ல.


- ஸ்பெயின்

 காதல் வெட்கப்பட்டால், அது உண்மையானதன்று.

- ஸ்பெயின்

 ஒரு காதல் மற்றொன்றை வெளியேற்றிவிடும்.

- ஸ்பெயின்

 காதல் சுளுக்கு போன்றது, இரண்டாம் தடவை அது எளிதில் வந்துவிடும்.

- ஸ்பெயின்

 ஒரு பெண்ணின் காதல் கூடையிலுள்ள தண்ணீர் போன்றது.

- ஸ்பெயின்

 காதலின் பார்வையில் செம்பு தங்கமாயிருக்கும், ஏழைமை செல்வமாகும்.

- ஸ்பெயின்

 'சூப்'பிலும் காதலிலும் முதலாவது தான் சிறந்தது.

- ஸ்பெயின்

 தேர்ந்தெடுப்பது என்பது காதலில் இல்லை.

- ஸ்பெயின்

 நெருப்புக்குக் காற்று எப்படியோ, அப்படிக் காதலுக்குக் பிரிவு.

- ஸ்பெயின்

 சாளரக் கம்பிகளின் இடைவழியாகவே காதலுக்கு உயிர் வருகிறது.

- ஸ்பெயின்

 காதலர் மற்றவர் கண்களெல்லாம் அவிந்து விட்டது போல எண்ணுவர்.

- ஸ்பெயின்

 காதலர்களுக்குத் தக்க நேரம் தெரியும்.

- ஜெர்மனி

 காப்பியும் காதலும் சூடாயிருந்தால்தான் ருசி.

- ஜெர்மனி

 காதல்தான் காதலை வெல்ல முடியும்.

- ஜெர்மனி

 காதல் அணைந்த பின் கரித்துண்டுகளே மிஞ்சும்.

- ஜெர்மனி

 காதல் அகழெலி, கல்யாணம் காட்டுப் பூனை.

- ஜெர்மனி

 காதலின் உச்சத்தில் பேச்சுக் குறைந்து விடும்.

- ஜெர்மனி

 காதல் குருடன்று, ஆனால் அது பார்ப்பதில்லை.

- ஜெர்மனி

 காதலுக்குக் காலம் கிடையாது.

- ஜெர்மனி

 காதலர்களுக்கு காதவழி ஓர் அடியாகத் தோன்றும்.

- ஜெர்மனி

 காதலின் கண்ணுக்கு ரோஜா மலர்தான் தெரியும், முட்கள் தெரியமாட்டா.

- ஜெர்மனி

 அழகைக் காதலித்தல் என்பதில்லை, காதலித்ததே அழகாகும்.

- ஜெர்மனி

 காதற் கடிதங்களுக்குத் தேதி தேவையில்லை.

- ஜெர்மனி

 பேட்டையிலும் காதலிலும் ஒருவருக்குத் தொடங்கத் தெரியும், எங்கு முடிப்பது என்பது தெரியாது.

- ஜெர்மனி

 காதலர்கள் பேச வேண்டிய விஷயம் அதிகம், ஆனால் அது ஒரே பழைய விஷயம்தான்.

- ஜெர்மனி

 காதலர்கள் நேரத்தை ஆசையைக் கொண்டு அளக்கின்றனர்.

- ஜெர்மனி

 சிறு ஊடல் காதலைப் புதுப்பிக்கும்.

- ஜெர்மனி


 எல்லா இடங்களிலும் கண்களின் பாஷை ஒன்று தான். முத்தங்கள் திறவுகோல்கள்.

- இங்கிலாந்து

 ஒரு பெண்ணையும் காதலிக்காதவன் பன்றியிடம் பால் குடித்திருப்பான்.

- இங்கிலாந்து

 காதலுக்கு மருந்தில்லை, மருத்துவனுமில்லை.

- அயர்லந்து

 காதல் ஒன்றுதான் பங்காளிகளை அனுமதிக்காது.

- பல்கேரியா

 ஒருவன் சகோதரனைத் தேடிக் கடல் வரை போவான்; காதலியைத் தேடிக் கடலுக்குள்ளேயும் போவான்.
- பல்கேரியா

 உருளைக்கிழங்கையும், காதலனையுமே ஒரு பெண் தானாகத் தேர்ந்தெடுக்கிறாள்.

- ஹாலந்து

 காதற் கடிதங்களை எழுதுவோர் மெலிகின்றனர், கொண்டு கொடுப்பவர்கள் கொழுக்கிறார்கள்.

- ஹாலந்து

 வானத்தில் பறவையின் பாதையைக் காணமுடியாது, கன்னியை நாடும் காதலன் பாதையையும் காண முடியாது.

- எஸ்டோனியா

 காதலில் துரு ஏறாது.

- எஸ்டோனியா

 காதல் என்பது மலர், கலியாணத்தில் அது கனியாகும்.

- ஃபின்லந்து

 காதல் நந்தவனம், கலியாணம் முட்புதர்.

- ஃபின்லந்து

 காதல் உண்டாக்கும் புண்ணை அதுவே ஆற்றிவிடும்.

- கிரீஸ்

 காதல் மடமை இரண்டுக்கும் பெயரில் தான் வேற்றுமை.

- ஹங்கேரி

 கனவிலும் காதலிலும் இயலாத காரியமே இல்லை.

- ஹங்கேரி

 அடிக்கடி முத்தமிட்டால் குழந்தையை எதிர்பார்க்க வேண்டியதுதான்.

- ஐஸ்லாந்து

 கலியாணத்திற்குப் பின்னால் காதல் வளரும்.

- ஐஸ்லாந்து

 காதல் கொண்டவர்களின் கோபம் சிலந்தி வலை போன்றது.

- இத்தாலி

 ஒரே பெண்ணையோ, ஒரே 'பஸ்'ஸையோ தொடர்ந்து ஓட வேண்டாம், பின்னால் வேறு கிடைக்கும்.

- இத்தாலி

 காதலிக்கும் காலத்தில் ஜூபிடரும் கழுதையாவார்.

- லத்தீன்

 பழைய காதல் ஒரு சிறைச்சாலை.

- லத்தீன்

 காதலின் தூதுவர்கள் கண்கள்.

- லத்தீன்

 காதலிலே தோன்றும் கோபம் போலியானது.

- லத்தீன்

 காதலர் கோபம் காதலுக்குப் புத்துயிர்.

- கிரீஸ்

 இருவரைக் காதலிக்கும் ஒரு பெண் இருவரையும் ஏமாற்றுவாள்.

- போர்ச்சுக்கல்

 செம்பு நாணயம் துருப்பிடித்த காதலுக்குத்தான் சரி.

- ரஷ்யா

 காதல் ஒரு வளையம், வளையத்திற்கு முடிவே கிடையாது.

- ரஷ்யா

 ஒருவன் மீது காதல் தோன்றி விட்டால், அவன் குளிக்காமலிருக்கும் பொழுதே, வெண்மையாகத் தோன்றுவான்.

- ரஷ்யா

 ஒருத்தி இனிமையாயிருக்கிறாள் என்பதற்காகக் காதலிக்க வேண்டாம், வயதாகிவிட்டது என்பதற்காக அவளைத் தள்ளவும் வேண்டாம்.

- ரஷ்யா

 பஞ்சை நேசிப்பது போல் என்னை நேசி; நூல் அதிக மென்மையாகும் பொழுது அதிகப் பஞ்சை விட்டும், நூல் அறுந்தவுடன் ஒட்டியும் ஆதரவு காட்டுவது போல, என்னை வைத்துக் கொள்ளவும்.

- ஆப்பிரிக்கா

 அவசரக் காதல் சீக்கிரம் சூடாகி, சீக்கிரம் குளிந்து விடும்.

- இங்கிலாந்து

 அரசர், கெய்ஸர், பிரபு, சட்டங்கள் ஆகிய அனைத்திற்கும் மேற்போனது காதல்.

- இங்கிலாந்து

 காதல்தான் காதலுக்குப் பரிசு.

- இங்கிலாந்து

 காதலுக்குக் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியதில்லை.

- இங்கிலாந்து

 காதலின் இனிமைகளில் கண்ணீர் கலந்திருக்கும்.

- இங்கிலாந்து

 காதலுக்காக உயிரை விடுபவர்கள் அளவுக்கு அதிகமாகக் காதலிப்பவர்கள்.

- இங்கிலாந்து

 காதல் ஒருவகைப் போர் முறையாகும்.

- லத்தீன்

 காதலிலும் மரணத்திலும் நம்வலிமை பயனில்லை.

- ஸ்பெயின்


 காதலே கள்வர்களைத் தயாரிக்கிறது; காதலை எந்தக் கள்வரும் கவர்வதில்லை.

- சுவீடன்

 காதல்தான் புக முடியாத இடத்தில் ஊர்ந்து சென்று விடும்.

- சுவீடன்

 காதலால் வீரரானோர் பலர்; ஆனால் மூடரானோர் அவர்களை விட அதிகம்.

- சுவீடன்

 நெருப்பு அருகிலிருந்து சுடும், அழகு தூரத்திலிருந்து சுடும்.

- சுவிட்சர்லந்து

 காதலித்தால் சந்திரனைக் காதலி, திருடினால் ஒட்டகத்தைத் திருடு.

- எகிப்து

 காதல் கட்டுப்பாடற்ற கழுதை.

- ஆப்பிரிக்கா

 ரொட்டியும் உப்பும் இல்லாவிட்டால், காதல் இருக்க முடியாது.

- போலந்து

 காதல் முதலில் ஆடவனின் கண் வழியாகவும், பெண்ணின் காது வழியாகவும் நுழைகிறது.

- போலந்து

 முதன்மையான அன்பு தாயன்பு, அடுத்தது நாயன்பு, அதற்கும் அடுத்தது காதலியின் அன்பு.

- போலந்து

தொகுப்பு: உ. தாமரைச்செல்வி.

*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/quotes/p247.html


  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017


வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                     


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License