இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினெட்டாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...         முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்

மணிமேகலை கால சமயங்களும் அவற்றின் முற்கால நிலையும் பிற்கால நிலையும்


40. மணிமேகலை காப்பியத் திட்டம்

முனைவர் அ. அறிவுநம்பி

காப்பியங்கள் செய்யப்படுவதற்கு முன்பு காப்பிய ஆசிரியர் ஒரு திட்டத்தைத் தனக்குள் வரைந்து கொள்கிறான். தமிழில் தோன்றிய இரட்டைக் காப்பியங்கள் என்று அறியப்படுகிற சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் திட்டமிட்டு வரையப்பெற்ற காப்பியங்கள் என்பதற்குப் பல்வேறு சான்றுகள் உண்டு.

மணிமேகலைமேல் உரைபொருள் முற்றிய
சிலப்பதிகாரம் முற்றும்

என்ற தொடருடன் சிலப்பதிகாரம் நிறைவு பெறுகின்றது.

இதன் காரணமாக சிலப்பதிகாரத்திற்குப் பின் மணிமேகலை என்ற ஒரு காப்பியம் எழஉள்ளது என்பதையும் அதற்கான திட்டமிடல் நடந்து கொண்டுள்ளது என்பதையும் உணரமுடிகின்றது.

சிலப்பதிகாரம் எழுவதற்கு முன்னாலும் அதற்கான திட்டமிடல் நடைபெற்றுள்ளது என்பதைப் பதிகம் பதிவுசெய்துள்ளது.

அவனுழையிருந்த தண்டமிழ்ச் சாத்தன்
யானறிகுவது பட்டதென்றுரைப்போன்

என்று கண்ணகி, கோவலன் பற்றிய நிகழ்வுகள் நான் அறிந்துள்ளேன் என்று உரைக்கிறார். இவரிடம் இருந்து தகவல்களைப் பெற்றே இளங்கோவடிகள் காப்பியம் புனைகின்றார். இதன் காரணமாக, பழங்காலத்தில் போக்குவரவு வசதி இல்லாத காலத்தில் ஒரு நிலம் பற்றிய செய்திகளை அறிய புலவர்களே தூதுவர்களாக இருந்துள்ளனர். ஔவையார் தமிழகம் முழுவதும் சுற்றி வந்த படைப்பாளர். அதுபோல கபிலர் போன்ற பலரைக் குறிப்பிடலாம். இவ்வகையில் தமிழ்ப்புலவரான சாத்தனார் கண்ணகி, கோவலன் நிகழ்வைச் சொல்ல அதைக்கேட்ட இளங்கோ சிலப்பதிகாரம் படைக்கின்றார்.

மேலும் சாத்தானாரே மனமுவந்து

‘‘அடிகள் நீரே அருளக’’ என இளங்கோவடிகளிடம் கூற அருகிருந்து சாத்தனார் இக்காப்பியப் படைப்பினைக் கண்டு வந்துள்ளார்.இதன் காரணமாக சாத்தானருக்குப் படைப்புக்களத்தைச் சிலப்பதிகார ஆசான் இளங்கோவடிகள் விட்டுச் செல்கிறார்.

சாத்தனாருக்கு அரச பரம்பரைக் கதையைக் கூற வேண்டிய அவசியம் இல்லாது, கடைக்கோடியில் உள்ள மணிமேகலையைக் கதையைப் படைக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. மேலும் மணிமேகலையின் வாழ்க்கை சமயப் பின்புலம் சார்ந்தது என்பதால் சமயக் கருத்துகளை அறிந்து கொண்டிருந்த சாத்தனாருக்கு அது இன்னமும் வாய்ப்பாக அமைந்து விட்டது.

இதன் காரணமாக மெல்ல மணிமேகலையை வளர்த்து எடுத்து பெண் ஞானம் பெறலாம் என்ற கருத்தை வலியுறுத்தி அவர் காப்பியம் படைத்துள்ளார்.

மணிமேகலையின் பதிகத்தில்

இளங்கோ வேந்தன் அருளிக் கேட்ப
வளம்கெழு கூலவணிகன் சாத்தன்
மாவண் தமிழ்த்திறம் மணிமேகலை துறவு
ஆறுஐம் பாட்டினுள் அறியவைத் தனன் - என

என்ற குறிப்பு இடம்பெறுகிறது.

இக்குறிப்பின்வழியாக இளங்கோவடிகள் அருகிருந்து கேட்ப சாத்தனார் மணிமேகலையைப் படைத்தார் என்பது தெரியவருகிறது. இவ்வகையில் ஒருவர் எழுது மற்றவர் அருகிருக்க மிகச் சிறப்பான செயல்திட்டம் இரட்டைக்காப்பிய படைப்பாக்கத்தில் நடைபெற்றுள்ளது.

இரண்டும் முப்பது காதைகள் உடையன. கதைத்தொடர்வு உடையன. அறம் நிறுத்துவன. பெண்மை போற்றுவன. அரசனாயினும் மக்கள் கேள்விகளுக்கு உரிய பதில் அளித்தே தீரவேண்டும் என்ற கொள்கையின என்ற வழியில் இவ்விரு காப்பிய நடைமுறைகளுக்கும் காலத்தொடர்பும் பொருள் தொடர்பும், யாப்புத்தொடர்பும் பெருக்கமாய் அமைந்துள்ளன.

மணிமேகலையில் மணிமேகலையின் நிறைவுநிலை காட்டப்பெறவில்லை. அவள் நோன்பு நோற்ற திறத்துடன் முடிகிறது. இதன் காரணமாக சீத்தலைச் சாத்தனார் வரலாறு தழுவி இக்கதையை முடிக்காமல் விட்டுவிட்டார் எனக் கருதலாம். காஞ்சியில் தன் ஞானப்பயணத்தை முடிக்கும் மணிமேகலை அதற்குப் பிறகு என்ன ஆனாள் என்ற எல்லை சாத்தனாருக்கு அறியத்தக்கதாக இல்லை. அவளை வீடுபேறு அடைந்தவளாகக் காட்டுவதும், அல்லது அவள் வாழ்வு நிறைவு பெற்றது எனக்குறிப்பும் வரலாற்று மற்றும் காலப்பிழை எனக்கருதிய சாத்தனார் இக்காப்பியத்தை

ஞானதீபம் நன்கனம் காட்ட
தவத்திறம் பூண்டு, தருமம் கேட்டு
பவத்திறம் அறுக என பாவை நோற்றனள்

என்றே முடிக்கின்றார்.இதன் காரணமாக ஞானத்தேடலுடன் இக்காப்பியம் முடிகிறது. இதன் காரணமாகவே மணிமேகலை துறவு என்ற பெயர் இக்காப்பியத்திற்குப் பொருந்துவதாக ஆயிற்று. வஞ்சிக்காண்டம் போல சாத்தனாருக்கு ஒரு காண்டம் அமைக்க வேண்டியத் தேவை இதனால் எழவில்லை.

குறிப்பாக, பெண் ஞானத்தை அடையலாம், சமுதாயத்தில் பின்தள்ளப் பெற்றவர்களை முன்னெடுத்து நிறுத்துவது பௌத்தம் போன்ற கருத்துகளை மையமாக வைத்து ஒரு காப்பியத்தைப் படைக்க நினைத்த சாத்தனார், அதற்கு உரிய ஆவணமாக மணிமேகலையை வரித்துக் கொண்டார். மணிமேகலைக் காப்பியத்தில் இடம்பெற்றுள்ள சமயக்கணக்கர் திறங்கள் அக்காலத்தில சமயக் கணக்கரின் நடைமுறைகளைக் காட்டுவதாக உள்ளது. இந்தியாவின் தத்துவ மரபு என்பது தமிழகத்தை விடுத்து அறிய இயலாததாக இருந்தது என்பதற்கு மணிமேகலைக் காப்பியம் ஒரு முக்கியமான காரணம் ஆகும்.

சமயக்கணக்கர் திறம் கேட்ட காதையைப் பின்னால் அமைப்பதற்கான முன்னோட்டமே இந்திரவிழாவில் பட்டி மண்டபம் பற்றிய விவரணைகள்.

ஒட்டிய சமயத்து ஊறுபொருள்வாதிகள்
பட்டி மண்டபத்து பாங்கு அறிந்து ஏறுமின்

என்ற அடிகள் பின்னால் வரும் சமயக்கணக்கர் திறம் கேட்ட காதையின் முன்னோட்டம் ஆகும்.

பசியும் பிணியும் பகையும் நீங்கி
வசியும் வளனும் சுரக்க

என்ற வாழ்த்தே உலக அறவி புக்ககாதையாக உருவெடுத்துள்ளது.சிறைக்கோட்டம், அறக்கோட்டமாக்கிய காதையே - இக்காப்பியத்தின் நடுப்பகுதியாகும். இதனுள் வருகிற மணிமேகலையின் வாசகமே இக்காப்பிய ஆசிரியன் இச்சமுதாயத்தை நோக்கும் நன்முறையாகும்,

வேந்தே நீநீடு வாழி
விஞ்சை மகள்யான் விழவுஅணி மூதூர
வஞ்சம் திரிந்தேன் வாழிய பெருந்தகை
வானம் வாய்க்க மண்வளம் பெருகுக
தீதுஇன் றாக கோமகற்கு ஈங்குஈது

ஐயக் கடிஞை அம்பலம் மருங்குஓர்
தெய்வம் தந்தது திப்பிய மாயது
யானைத் தீநோய் அரும்பசி கெடுத்தது
ஊன்உடை மாக்கட்கு உயிர்மருந்து இதுஎன,

உரையான்செயற் பாலதுஎன் இளங்கொடிக்கு என்று
வேந்தன் கூற மெல்இயல் உரைக்கும்
சிறையோர் கோட்டம் சீத்துஅருள் நெஞ்சத்து
அறவோர்க்கு ஆக்கும் அதுவா ழியர்என, உரை
அருஞ்சிறை விட்டுஆங்கு ஆயிழை உரைத்த
பெருந்தவர; தம்மால் பெரும்பொருள் எய்தக்
கறையோர் இல்லாச் சிறையோர் கோட்டம்
அறவோர்க்கு ஆக்கினன் அரசுஆள் வேந்துஎன்.

என்ற அடிகள் இக்காப்பியத்தின் கொள்கையாகவும் சாத்தனார் காண விரும்பிய அமைதிஉலகமாகவும் விளங்குகின்றது. இக்கருத்தை வலியுறுத்தவே இக்காப்பியம் எழுந்துள்ளது என்பது இக்காப்பியத் திட்டத்தின் வலிமையாகின்றது.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/seminar/s1/p40.html


  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017


வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                     


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License