Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!
                இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினேழாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...

Content
உள்ளடக்கம்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரைத் தொடர்
கட்டுரைத் தொடர்

பண்பாட்டு நோக்கில் பழமொழிகள்

முனைவர் சி. சேதுராமன்


62. கணவன் ம​னைவி

மன​மொன்றிய கணவன் ம​னைவியின் வாழ்க்​கை​யே சிறந்த வாழ்க்​கையாகும், அதிலும் ஒத்த அன்பு​டையவர்களின் இல்லறம் நல்லறமாக விளங்கும் அவர்களின் வாழ்க்​கை எல்லாவிதத்திலும் உயர்ந்ததாக அ​மையும். கணவன் ம​னைவி இருவரும் ​பேருக்கு வாழாமல் ஒருவ​ரை ஒருவர் புரிந்து ​கொண்டு வாழ்வது வாழ்க்​கை​யைச் ​சொர்க்கமாக்கும்.

மேலும் உறவுகளில் உன்னதமானது கணவன் ம​னைவி உறவு, ஆயிரம் உறவுகள் வரலாம்; ​போகலாம். ஆனால், கணவன் ம​னைவி உறவு என்பது புனிதமானதும், இறுதிவ​ரை ​தொடர்ந்து வருவதும் ஆகும். இத்த​கைய உறவுகளின் தன்​மை குறித்துப் பழ​மொழிகள் வாயிலாக நம் முன்​​னோர்கள் சிறப்புற பல்​வேறு கருத்துக்க​ளைச் சு​வைபடக் கூறிச் ​சென்றுள்ளனர்.

கணவன் - ம​னைவி

கணவ​னை ந​டைமு​றையில் புருஷன், ​கொண்டவன், வீட்டுக்காரன் என்றும், ம​னைவி​யைப் ​பெண்டாட்டி, இல்லாள், தாரம், வீட்டுக்காரி என்றும் குறிப்பிடுவர். கணவனும் ம​னைவியும் ஒற்று​மையுடன் இ​ணைந்து வாழ்ந்தால்தான் அவர்க​ளைச் சமுதாயம் மதிக்கும். இல்​லை​யெனில், அவர்க​ளை இழிவாகக் கருதி ஒதுக்கும், ​கை​கொட்டிச் சிரிக்கும். அதனால்தான் கண்ணதாசனும்,

“புரிந்தவன் து​ணையாக ​வேண்டும்”

என்று ​தெளிவுறுத்துகிறார்.

கணவன் ம​னைவி இருவரும் ஒருவ​ரை ஒருவர் புரிந்து ​கொண்டு வாழ்க்​கை நடத்துதல் ​வேண்டும். இருவரில் ஒருவர் பிரிந்​தோ, தனித்​தோ வாழ்ந்தால் அவர்க​ளை மற்றவர்கள் மதிக்க மாட்டார்கள், ம​னைவி தனித்துக் கணவ​னை விட்டுப் பிரிந்து வாழ்ந்தால் அவ​ளை வாழா​வெட்டி என்றும் வாழ்க்​கை​யை வாழத் ​தெரியாதவள் என்றும் கூறி ஏளனம் ​செய்வார்கள்.

இல்லத்தில் கணவன் ஒழுங்கானவனாகவும், ​நேர்​மையானவனாகவும் இருந்தால் மட்டு​மே வாழ்க்​கை சிறக்கும். ம​னைவியும் மகிழ்ச்சியுடனும் ​பெரு​மையுடனும் பிறர் ​போற்ற வாழ முடியும். மற்றவர்க​ளோ பிற உறவுக​ளோ இழிவாக நடத்தும் ​போது அவர்களது தவறுக​ளை மன வலி​மையுடன் சுட்டிக் காட்டி ம​னைவியானவள் ​பேசலாம். கணவன் இழிகுணக் ​கேடனாக இருந்தால் ம​னைவி அவமானப்படுவாள். மனஉறுதியுடன் அவளால் எ​தையும் ​செய்ய முடியாது. கணவன் குடும்பத்தில் நற்குணமு​டையவனாகக் குடும்பத்​தைக் காப்பவனாக இருத்தல் ​வேண்டும் என்ப​தை,

“​கொண்டவன் சரியா இருந்தா
கூ​ரை ஏறிச் சண்​டைக்குப் ​போகலாம்”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது.

கணவன் சரியாக அ​மையாத ​பெண்கள் வாழ்வில் துன்பங்க​ளை எதிர்​கொள்ள ​நேரிடும் என்ப​தையும் இப்பழ​மொழி ​தெளிவுறுத்துகிறது. ​கொண்டவன் என்பது கணவ​னைக் குறிக்கும். கூ​ரை ஏறி என்பது இழித்தும் பழித்தும் கூறுபவர்க​ளை எதிர்த்து ம​னைவி ​பேசுவ​தைக் குறிக்கும் என்ப​தை இப்பழ​மொழி ​தெளிவுறுத்தியுள்ளது. கணவன் ம​னைவி​யை எந்த நி​லையிலும் விட்டுக் ​கொடுக்காத குணமுள்ளவனாக இருத்தல் ​வேண்டும். அப்​போதுதான் ம​னைவி மகிழ்வுடன் இல்லறம் நடத்த இயலும் என்ப​தையும் இப்பழ​மொழி உள்ளீடாகக் ​கொண்டிலங்குகின்றது.கள்வனும், புல்லனும்

தன்​னை மணந்தவன் எத்த​கையவன் ஆனாலும், அவ​னை ம​னைவி விட்டுக் ​கொடுக்க மாட்டாள். இது ​பெண்களின் இயல்பு. கிராமப்புறங்களில் இத​னை நாம் கண்கூடாகக் காணலாம். கடு​மையாக ம​னைவி​யைப் ​போட்டுத் ​தெருவில் அடித்துத் துன்புறுத்துவான். அவ​னைப் பிறர் அடிக்க முற்பட்டால் ம​னைவியானவள், “ஏம்புருஷன் என்​னைய அடிப்பான் மிதிப்பான் அதக் ​கேக்குறதுக்கு நீ யாரு…? ஒன்​னோட ​வே​லையப் பாத்துக்கிட்டுப் ​போய்யா…?” என்று கூறிச் சண்​டைக்கு வந்துவிடுவர். இத்த​கைய ​​பெண்களின் குணத்​தை,

“கள்வனானாலும் கணவன் புல்லனானாலும் புருஷன்”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது.

திருடனாக​வோ, இழிவான குண​கேடனாக​வோ கணவன் இருந்தாலும் அவன் தன்​னை மணந்து ​கொண்டவன் என்ற ஒ​ரே காரணத்திற்காக ம​னைவியானவள் விட்டுக் ​கொடுக்க மாட்டாள். தன் கணவ​னை உயர்வாக மதிப்பாள் என்ப​தை​யே இப்பழ​மொழி நமக்குத் ​தெளிவுறுத்துகிறது. இப்பழ​மொழி​யை​யே,

“கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன்”

என்று ​வேறு வ​கையாகவும் வழக்கில் வழங்குவர். இவ்வாறு கூறுவது சரியான ​பொரு​ளைத் தராது. கள்வன் என்ப​தே கல்லானால் என்றும் புல்லன் என்ப​தே புல் என்றும் வழக்கில் மருவி வந்துள்ளது என்பது ​நோக்கத்தக்கது.

சிலப்பதிகாரக் கண்ணகி தன் கணவன் தன்​னை விட்டுப் பிரிந்து ​மாதவியுடன் வாழ்ந்தாலும், ​பொரு​ளை இழந்து வறியவனாகத் திரும்பி வந்த ​போதும் விட்டுக்​ கொடுக்காது அவனுட​னே​யே வாழ்ந்தாள். அவனது ​செயல்களுக்கு உறுது​ணையாக இருந்தாள். அவ​னை உயர்வாக மதித்தாள். கள்வன் என்று மன்னன் கூறிய​ போதும் அத​னை மறுத்து கணவன் கள்வன் அல்லன் என்று நி​லைநிறுத்தினாள். இப்பழமொழிக்குச் சிலப்பதிகாரக்க​தை உதாரணமாக அ​மைந்திலங்குவது குறிப்பிடத்தக்கது.பிள்​ளையும் புருஷனும்

குழந்​தை பிறந்தவுடன் ​பெண்கள் உணவுப் ​பொருள்க​ளை உண்ணும்​ போது கவனமாக இருத்தல் ​வேண்டும். அவ்வாறின்றி கண்ணில் பட்ட உணவுக​ளை​யெல்லாம் உண்டால் தாய்ப்பால் அருந்தும் குழந்​தைக்கு வாந்தி, ​பேதி ஏற்பட்டுக் குழந்​தையின் உயிருக்கு ஊறு ​நேர வாய்ப்பு ஏற்படும் என்பது ​முன்​னோர்களின் கருத்தாகும். பலாப்பழம், மாம்பழம், முட்​டை உள்ளிட்டவற்​றை மிதமிஞ்சி உண்டால் குழந்​தைக்கு வயிற்று வலியுடன் வயிற்றுப் ​போக்கும் ஏற்படும். அதனால்தான் வீட்டிலுள்ள வயதானவர்கள் பிள்​ளை ​வேணுமின்னா வாயக்கட்டுடி என்று குழந்​தை ​பெற்ற ​பெண்களிடம் கூறுவர்.

அ​தைப் ​போன்​றே வீட்டில் இருக்கும் ​பெண்ணானவள் தன் கணவ​னை ​தே​வையறிந்து அவனுக்கு உணவிட்டு அவன் நலத்​தைப் ​பேண ​வேண்டும். உ​ழைத்துக் க​​ளைத்து வீட்டிற்கு வரும் கணவனுக்குச் சரிவர உணவிடாது தான் மட்டும் உண்டு களிப்புறும் ​பெண்களால் கணவனின் உடல்நலமும் உளநலமும் பாதிக்கப்பட்டு அவன் பிணியாளனாகி விடுவான். அதனால் கணவ​னுக்கு நல்ல உணவிட்டு அவனது உடல்நலத்​தைப் ​பேணுவதில் ம​னைவி கவனம் ​செலுத்த ​வேண்டும் என்ப​தை,

“வாயக்கட்டுனவளுக்குப் பிள்​ளை: வயித்தக் கட்டுனவளுக்குப் புருஷன்”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது.

கண்ணில் கண்ட உணவுப்​பொரு​​ளை​யெல்லாம் கண்டு உண்ணுவதற்கு ஆ​சைப்படாத வா​யை அடக்கியவ​ளே குழந்​தை​யை நன்கு வளர்க்க முடியும். இதற்கு தா​னே உண்ணாது குழந்​தை​யையும் கவனித்து குழந்​தைக்குத் ​தே​வையான​தைக் ​கொடுத்து வளர்த்தல் ​வேண்டும். கணவ​னைப் பட்டினி ​போடாது, அவ​னுக்கு உணவிட்டு அவ​னைப் பாதுகாத்தல் ​வேண்டும் என்ப​தைக் குறிப்பிட்டுக் குடும்ப நலம் ​பேணும் வ​கை நி​லை​யை இப்ப​ழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது. குழந்​தைக​ளை நிழல் என்பர்; கணவ​னை நிஜம் என்பர். நிஜம் நன்றாக இருந்தால்தால்தான் மற்ற​வை நலமாக இருக்க முடியும் என்ப​தையும் இப்பழ​மொழி குறிப்பிடுவது ​நோக்கத்தக்கது.கழுத்துப் புருஷனும் வயிற்றுப் புருஷனும்

​பொதுவாக ஆண்க​ளை வட​மொழியில் புருஷன் என்​றே அ​ழைப்பர். இது இன்றும் மக்கள் வழக்கில் வழங்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. ​பொதுவாக ஆண்க​ளைக் குறிக்க புருஷன் என்ற ​சொல் வழங்கப்பட்டாலும் ​பெரும்பான்​மையாக ஒரு ​பெண்ணின் கணவ​னை​யே இச்​சொல் அதிகம் குறிக்கின்றது.

கணவ​னை இழந்து துயரப்படும் ​பெண்​ணைப் பார்த்து,

“கழுத்துப் புருஷன் ​போனா என்ன வயித்துப்
புருஷன்தான் இருக்கான்ல"

என்று ஆறுதல் கூறுவர். இது வழக்கில் வழங்கப்படும் ​தொடர் ​போன்று காணப்பட்டாலும், இது ​பெண்களுக்கு நம்பிக்​கையூட்டும் நி​லையில் அ​மைந்த பழ​மொழி​யே ஆகும்.

கணவன் இறந்து ​போனால் இடிந்து ​போய்விடாது தன்​னை நம்பி இருக்கும் குழந்​தைக​ளைக் கவனித்தல் ​வேண்டும். அது​வே அவளின் கட​மையாகும் எனும் குடும்ப கட​மை​யையும் அ​தே​​வே​ளையில், நம்பிக்​கை​யையும் ​பெண்களுக்கு ஊட்டும் வ​கையில் இப்பழ​மொழி அ​மைந்துள்ளது. கணவன் இல்​லை​யென்றாலும் அவள் வயிற்றில் பிறந்த ஆண் குழந்​தை இருக்கின்ற ​போது அத​னை ​வைத்து வாழ்க்​கை​யை நடத்துதல் ​வேண்டும். கவ​லைப்படக் கூடாது என்ற நம்பிக்​கையூட்டும் பண்பாட்டு ​நெறி​யை இப்பழ​மொழி வழங்குகிறது. பழ​மொழி வழி நடந்து பண்பாடு காத்து பாரில் நன்கு உயர்​வோம்.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/serial/p5bj.html


  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017

வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License