இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினெட்டாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...         முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்

தமிழ்ச் சிறுகதைகளின் பன்முகத்தன்மை


5. “அறியாமை” சிறுகதை - மொழியாய்வு

அ. முபாரக் அலி

முன்னுரை

உலக மக்களின் வாழ்விலும், வளார்ச்சியிலும் கதைகள் பெரும் பங்காற்றி வருகின்றன. இக்கதைகள் வரலாற்றுக் கதைகள், தெய்வத்தோற்றக் கதைகள், காப்பியக் கதைகள், இதிகாசக் கதைகள், புராணக் கதைகள், நாயன்மார் கதைகள், ஆழ்வார் கதைகள், சித்தர் கதைகள், பஞ்சதந்திரக் கதைகள், நாட்டுப்புற வழக்காறு கதைகள், பாடடிக் கதைகள், அறநெறிக் கதைகள், புதினக் கதைகள், தொடர் கதைகள், திரைப்பட, நாடகக் கதைகள், மொழிபெயர்ப்புக் கதைகள், அறிவியல் கதைகள், சிறுகதைகள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இக்கட்டுரை ஜெயப்பிரியா முரசு, டிசம்பர்,15 இதழில் பக்கம் 78-79ல் “அறியாமை” எனும் தலைப்பில் வெளிவந்த பரிசு பெற்ற சிறுகதையின் மொழியை ஆய்வதனை நோக்கமாகக் கொண்டதாகும். இச்சிறுகதை “பணத்தை வைத்துக் கொண்டு எதையும் சாதிக்கலாம்” என்ற எண்ணம் கொள்வது தவறானது என்பதனையும், மனித நேயமே சிறந்தது என்பதனையும் மானிடச் சமூகத்திற்கு எடுத்துரைப்பதாக அமைந்துள்ளது. பணம் இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம் என்ற எண்ணம் கொண்டவர் தனது அறியாமையை உணர்வதாக இச்சிறுகதையின் முடிவு அமைந்துள்ளது.

ஒலியன்

ஒரு மொழியில் பொருள் வேறுபாட்டை உண்டாக்குகிற ஒவ்வொரு ஒலியும் அந்த மொழியில் ஒலியன் என்று கொள்ளப்படும். தமிழில் அணி என்பதும் ஆணி என்பதும் வேறுவேறு பொருள் கொண்ட சொற்கள், அ, ஆ, ஆகிய இரண்டும் தனித்தனி ஒலியன்கள் என்று கொள்ளப்படும் (பொற்கோ 1997 P.18)

தமிழில் உயிர் ஒலியன்கள்

முன்னண்ண உயிர் இடையண்ண உயிர் பின்னண்ண உயிர்
உயர் இ, ஈ உ, ஊ
இடை எ, ஏ ஒ, ஓ
தாழ் அ, ஆ

தமிழில் வழங்கும் இப்பத்து உயிரொலியன்களையும் இக்கதையில் ஆசிரியர் பயன்படுத்தியுள்ளார்.கூட்டுயிர்

“ஐ” காரம் “ஓள” காரம் ஆகிய இரு ஒலிகளும் உயிரொலியன்களின் பட்டியலில் இணைக்கப்படவில்லை. அவற்றுள் “அ” உயிரும், “ய” கர மெய்யும் இணைந்து கூட்டொலியாக “ஐ” காரம் தோன்றுகிறது என்ற தொல்காப்பியர் விளக்கிச் சொல்வது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.

“அகரத்திம்பர் யகரப்புள்ளியும் ஐயென்
நெடுஞ்சினை மெய்பெறத் தோன்றும்”

என்பது தொல்காப்பிய நூற்பா

இவ்வாறே “அ” கர உயரும் “வ” கர மெய்யும் இணைந்த நிலையில் “ஔ” காரம் தோன்றுகிறது. எனவே இவ்விரு ஒலிகளையும் தனியொலியாகக் கருதாமல் கூட்டொலிகளாக கொள்ளவேண்டும்.

இச்சிறுகதையில் ஆசிரியர் “ஐ”, “ஔ” எனும் இரண்டு கூட்டுயிர்களில் “ஐ” காரத்தினைப் பயன்படுத்தியுள்ளார். ஆனால் “ஔ” காரம் பயன்படுத்தப்படவில்லை.

மெய்யொலியன்கள்

தமிழ் மொழியில் பதினெட்டு மெய்யொலியன்கள் வழங்கி வருகின்றன. அவைகள்

இணை
இதழ்
ஒலி
இதழ்சார்
பல்
ஒலி
பல்
ஒலி
அண்பல்
ஒலி
அண்ண
ஒலி
நாவலை/
வளைநா
ஒலி
பின்
அண்ண
ஒலி
நிறுத்தொலி ப் த் ற் ட் க்
நிறுத்துரசொலி ச்
மூக்கொலி ம் ந் ன் ஞ் ண் ங்
மருங்கொலி ல் ள்
உரசலில்லாத்
தொடரொலி
ழ்
வருடொலி
அல்லது
ஆடொலி
ர்
ஊரசொலி வ் ய்

இச்சிறுகதையில் ஆசிரியர் தமிழில் பயின்று வரும் பதினெட்டு மெய்யொலியன்களையும் பயன்படுத்தியுள்ளார். வடமொழி மெய்களான “ஸ்” மற்றும் “ஷ்” ஆகியவைகளை ”சாஸ்திரி”, “கஷ்டமான” எனும் வடமொழிச் சொற்களில் கையாண்டுள்ளார்.மெய்யொலியன் கொத்துகள்

தமிழில் இரண்டு மெய்யொலியன்களைக் கொண்ட கொத்துக்கள், மூன்று மெய்யொலியன்களைக் கொண்ட கொத்துக்கள் பயின்று வருகின்றன. அவைகள்

ப்ப், த்த், ற்ப், ற்ற, ற்ச், ற்க், ட்ப், ட்ட், ட்ச், ட்க், க்க், ச்ச், ம்ப், ம்ம், ந்த், ந்ந், ன்ப், ன்ற், ன்க், ன்ச், ன்ம், ன்ன், ண்ப், ண்ட், ண்க், ண்ம், ண்ண், ஞ்ச், ஞ்ஞ், ஞ்க், ங்ங், ல்ப், ல்க், ல்ச், ல்ல், ல்வ், ல்ய், ள்ப், ள்க், ள்ள், ள்வ், ழ்ப், ழ்த், ழ்க், ழ்ச், ழ்ம், ழ்ங், ழ்வ், ர்ப், ர்த், ர்க், ர்ச், ர்ம், ர்ங், ர்வ், வ்வ், ய்ப், ய்த், ய்க், ய்ச், ய்ம், ய்ந், ய்ஞ், ய்வ், ய்ய்.

இவைகளுள்

ற்ச், ற்க், ட்ப், க்ச், ந்ந், ன்ப், ன்க், ன்ச், ன்ம், ண்ப், ண்ம், ஞ்ஞ், ங்ங், ல்க், ல்ச், ல்வ், ள்ப், ள்க், ழ்ப், ழ்த், ழ்க், ழ்ச், ழ்ங், ழ்ம், ழ்வ், ர்ப், ர்ச், ர்ம், ர்ங், ர்வ், வ்வ், ய்ப், ய்க், ய்ச், ய்ம், ய்ந், ய்ஞ், ய்வ்

ஆகியவைகள் இச்சிறுகதையில் பயன்படுத்தப்படவில்லை.

மூன்று மெய்யொலியன் கொத்துகள்

ய்ம்ம், ய்ம்ப், ய்ந்ந், ய்ஞ்ஞ், ய்ஞ்ச், ய்ங்க், ய்ப்ப், ய்த்த், ய்க்க், ர்ம்ம், ர்ம்ப், ர்ந்த், ர்ஞ்ஞ், ர்ஞ்ச், ர்ங்க், ர்ப்ப், ர்த்த், ர்க்க், ர்ச்ச், ழ்ம்ம், ழ்ம்ப், ழ்ந்ந், ழ்ந்த், ழ்ஞ்ஞ், ழ்ஞ்ச், ழ்ங்க், ழ்ப்ப், ழ்த்த், ழ்க்க், ழ்ச்ச்,

இவைகளில்

ர்ப்ப், ர்ந்த், ர்க்க், ர்ச்ச், ர்த்த், ழ்க்க்

ஆகிய மூன்று மெய்யொலிக் கொத்துக்கள் மட்டுமே இச்சிறுகதையில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.இருநிலை வழக்கு

“ஒரு மொழியின் இரு கிளை மொழிகள் ஒரு சமுதாயத்தில் நிரந்தரமாக ஒன்றுக்கொன்று துணையாகவும், தனித்தனி சமூகச் சூழ்நிலைகளில் பயன்படுமானால் அந்த நிலையை “இருநிலை வழக்கு” (Diglossia) எனலாம்.

“இருநிலை வழக்குகளில் உயர் வழக்கிற்கும், தாழ்ந்த வழக்கிற்கும் எல்லா நிலைகளிலும் வேறுபாடு காணலாம் என்றாலும்கூட, சொற்கோவையில் (vocabulary) அதிக வேறுபாடுகளைக் காணமுடிகிறது” (சீனிவாசவர்மா, 1980, ப.92)

இக்கூற்றுகளை நோக்குவோமானால் இச்சிறு கதையில் இருநிலை வழக்கு கையாளப்பட்டுள்ளதை அறிய முடிகிறது.

“நம்ப மனசை பக்தியோட வச்சுக்கிட்டு,
வேண்டுதலை சாமிகாதுல போட்டுட்டு கிளம்பிடணும்”

“தப்பு பண்ணுறவங்கள ஏன் கடவுள் தண்டிக்கலை?”

“காலநேரம் வரும்போது ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க பாவங்களுக்கான தண்டனையை அனுபவிப்பாங்க”

இது போன்ற பல தொடர்கள் இக்கதையில் கையாளப்பட்டுள்ளன. இத்தொடர்களில் பொதுப்பேச்சு மொழியோடு கொச்சை மொழியையும் ஆசிரியர் பயன்படுத்தியுள்ளார்


சொல்கலப்பு

மொழிகளுள் பரஸ்பர தாக்கம் ஏற்படும் பொழுது, மொழிக்கலப்பு மற்றும் மொழித்தாவலுக்கான சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. மொழிக்கலப்பு என்பது இரண்டாம் மொழியிலிருந்து, ஒரு சொல்லைமட்டும் முதல் மொழியில் கலப்பதாகும். இச்சிறுகதையில்

“அமைதியா இரு ! இது ஹாஸ்பிட்டல்...”

“அமைதிப்படுத்தினாள் துளசி”

“பேஷண்டோட உறவினர்கள்கிட்ட சொல்லி உடனே ரெடி பண்ணுங்க”

போன்ற தொடர்களில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள ஹாஸ்பிட்டல், பேஷண்ட், ரெடி போன்றவைகளே மொழிக்கலப்பாகும். மேலும் இச்சிறு கதையில் ஆங்கில மொழிச்சொற்கள் அதிக அளவில் கலந்துள்ளன. வடமொழிச்சொற்கள் மிகக் குறைவாகவே இடம் பெற்றுள்ளன. இச்சொற்களை நோக்கும் போது இவைகள் அனைத்தும் தமிழில் நிலைபெற்ற சொற்களாகவே உள்ளன.

ஆங்கிலச்சொற்கள்

டவுட், ஆக்ஸிடென்ட், மொபைல், போன், சைரன், ஆம்புலன்ஸ், லவ், ஹாஸ்பிட்டல், டாக்டர், நர்ஸ், ஆபரேஷன், பேஷன்ட், ஸ்டாக், சிஸ்டர், குரூப், தாங்ஸ், இமிடியட்டா

வடமொழிச்சொற்கள்

பக்தி, கஷ்டம், ரத்தம்

ஆய்வுரை

இச்சிறுகதையில் இடம்பெற்றுள்ள தமிழில் பயின்று வரும் ஒலியன்கள், இரட்டைநிலை வழக்கு, பிறமொழிச்சொல் கலப்பு ஆகிய மொழியியல் கூறுகள் இச்சிறுகதை சிறந்த உயிரோட்டத்துடன் அமைந்து ஆசிரியர் கூறும் “ பணத்தை வைத்து எதையும் வாங்கிவிடலாம்” என்பது தவறான கருத்து என்பதனை இச்சமூகத்திற்கு மிக அழகாகவும் எளிமையாகவும் கொண்டு செல்லும் அறிவூட்டும் கதையாக உள்ளது. இச்சிறுகதையில் ஆசிரியரின் மொழிப்பயன்பாடு பாராட்டுதலுக்குரியதாகும்.

உதவிய நூல்கள்

1. சீனிவாச வர்மா. கோ.1980 “இருமொழியம்” அனைத்திந்நிய தமிழ் மொழியியற் கழகம், அண்ணாமலைநகர்.

2. பொற்கோ.1997 “பொது மொழியியல்” பூம்பொழில், சென்னை.

3. ஜான் சாமுவேல்.ஜி.2008 “திராவிட மொழிகளின் ஓப்பாய்வு, முல்லை நிலையம், சென்னை.

4. கலைவேந்தன்.மு 2015 “கதைகதையாம் காரணமாம்” தமிழ் ஐயா வெளியீட்டகம், திருவையாறு. ப.1-9.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/seminar/s2/p5.html


  2024
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017


வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                     


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License