இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினெட்டாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...         முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்

தமிழ்ச் சிந்தனை மரபுகள் - பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

      

79.மலைபடுகடாம் - நன்னனின் அறச்சிந்தனை


ம. மணிமேகலை
முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்,
கந்தசாமிக் கண்டர் கல்லூரி, வேலூர், நாமக்கல் மாவட்டம்.

முன்னுரை

பழுமரம் நாடிச் செல்லும் பறவைகள் போல் வள்ளல்களை நாடிப் பரிசில் பெற்று மகிழ்வோடு திரும்பிய பாணரும், கூத்தரும், பொருநரும், விறலியரும் தம்மைஒத்த கலைஞர்கள் எதிர்ப்பட்டபோது அன்னோரும் தாம் பெற்ற இன்பத்தைப் பெறவேண்டுமென்று விழைந்து தமக்குப் பரிசில் நல்கிய வள்ளல்களை அடைவதற்குரிய வழியையும் பாராட்ட வேண்டிய முறைகளையும் அவர் பரிசில் நல்கும் பான்மையினையும் பிற செய்திகளையும் எடுத்துக் கூறுவது வழக்கம். வாழ்க்கையிலிருந்து முகிழ்ப்பதே உண்மையான இலக்கியம் என்பதற்கேற்ப, அந்நாட்டு கலைஞர் தம் வாழ்க்கையினின்றும் முகிழ்த்தது இவ்வாறுப்படை இலக்கியமாகும்.

நன்னனின் பண்பு நலன்

மலைபடுகடாமில் நன்னனின் பண்பு நலன் கூறும்பொழுது நன்னன் தானிருக்கும் நாள், கொடைப் புகழோடேயே கழிய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு கலைஞர்கட்கு மகிழ்ந்த நெஞ்சத்தோடே முகத்தானமர்ந்து இனிது நோக்கிக் கொடை செய்யும் பண்புடையவன் என்று பெருங்கௌசிகனார் கூறுகின்றார்.

மேலும் நன்னன்பால் செல்லும் நெறிக்கண் உளவாகிய நலம் தீங்குகளும், பிறர் நாட்டில் கிடைக்கப் பெறாத செல்வத்தை மாறாமல் அளிக்கும் அவன் நாட்டின் உணவுகளும், அவன் நாட்டிலுள்ள மயலயம், சோலையும் விலங்குகள் திரியும் காடும் நல்ல புகழ் என்றும் நிற்றற்கரியதாய்ப் பகைவர் பலரையும் புறங்கண்டு அவர் திறையாகத் தரும் பொருளை வரையாமல் புலவர்க்கு வழங்கும் அவன் வண்மைச் சிறப்பும் தன்னை இகழ்வாரைத் தன் ஆட்சியில அகப்படுத்தும் அவன் அறிவாற்றலும் தன்னைப் புகழும் சூதர் முதலியோர்க்கு தான் வென்ற பகைவருடைய அரசு முழுதும் கொடுத்தும் அமையாத உள்ளத்தோடு பருவமழை பொழிவதைப் போல் பின்னரும் மாறாமல் சொரியும் அவன் நல்ஒழுக்கச் சிறப்பும் கூறப்படுகின்றன.

நன்னனின் வீரம்

கலைஞர்களைப் பேணிய மன்னர்களின் வீரம்பற்றிய குறிப்பு அனைத்து ஆற்றுப்படைகளிலும் காணப்படுகிறது. நன்னனின் வீரத்தைப்பற்றி மலைப்படுகடாம் அழகாகக் குறிப்பிடுகின்றது. நன்னன் வேல் வில் ஆகியவற்றில் சிறந்து விளங்கினான். அவனை அழிக்கவந்த பகைவர்களை ஓடஓட விரட்டினான். பிறநாட்டு மன்னன் தன்னை இழிவுபடுத்தினாலும், கோபம் கொள்ளாமல் அறிவினால் திருத்தினான்.

நன்னனின் கொடைச்சிறப்பு

ஆற்றுப்படை நூல்களில் கொடைச்சிறப்பு அதிகமாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆற்றுப்படை நூல்களில் சிறுபாணாற்றுப்படை நூலில் நல்லியக் கோடன், கடையேழு வள்ளல்களின் கொடையைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றது. மலைபடுகடாமில் நன்னன் சிறப்பு, தனக்கென ஒரு பொருளும் பேணாத்தன்மை என்பது குறிப்பிடப்படுகின்றது.கொடைச்சிறப்பு

“தொலையா நல்லிசை உலகமொடு நிற்பப்
பலர் புறங் கண்டவர் அருங்காலம் தாஇப்
புலவோர்க்குச் சுரக்கும் அவன் ஈகை மாரியும்”

பகைவர் திறையாகத் தந்த பொருளைப் புலவர்கட்கு வழங்கி உலகம் உள்ளவம் நல்ல புகழை நிலைநாட்டியவன் நன்னன் ஆவான். மற்ற அரசர்கள் எல்லாம் கூத்தர்களுக்கும் பாணர்களுக்கும் பரிசில் தந்து சிறப்பிக்கின்றார்கள். ஆனால் நன்னன் புலவர்களுக்கு மும்மாரிப் பொழியும் மேகம்போல பரிசு வழங்கிச் சிறப்பித்தான்.

“புரைத்தோல் வரைப்பின் சேவனிழல் புலவோர்க்குக்
கொடைக்கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும்”

தான்வென்ற நாட்டையும், ஊரையும், அறிவுடையோர்க்குக் கொடுக்கும் மறக்குடி மறவர்க்குத் தலைவன் நன்னன் ஆவான்.

“தேம்பாய் கண்ணித் தேர்வீசு கவிகை
எள்ளறு சிறப்பின் வெள்ளரைக் கொள்இ
முடுவல் தந்த பைந்திணைத் தடியொடு
நெடுவெள் நெல்லின் அசிரிமுட் டாது”

தம்பால் இழைபோன இடம் காண்பார்க்குத் தெளியவராத நுண்ணிய நூலால் இயன்ற ஆடைகளை நுமது வறிய அரையில் உடுத்தி நீர் நும் மனத்திற்கு இசைதலான் ஆண்டுப் பலநாள் வெண்ணெல்லின் அரிசியும் வழங்குவதைக் காணலாம். இனி, நீயிர் ஆண்டுப் பலநாள் நில்லாமல் பொறுக்கும் முறையில் மெல்லெனச் சொன்னவுடன் நும்மில் தலைவன் ஆனவன் பொற்றாமரை சூடவும், விறலியர் விளங்கிய உயர்ந்த அணிகலன்களை அணியவும் செய்து பின்னர் ஒலியின்றி நீர் ஒழுக்குப் போன்று இயங்கும் தேர்களையும், மலை போன்ற யானைகளையும், ஒலிக்கும் மணிகள் ஆரவாரிக்கும் ஏறு குளையுடைய பல நிரைகளையும் பொன்னாலாகிய கலனை யணிந்த மயிர் கொய்த கழுத்தையுடைய குதிரைகளையும் மண்தின்னுமாறு கிடந்த பொருள்களோடு எல்லாப் பொருள்களையும் சேர்த்துத் தருவான் என்கிறார் புலவர்.

நன்னனின் பரிசில் நீட்டியாப் பண்புடைமை

ஆற்றுப்படை நூல்களில் சிறுபாணாற்றுப்படை, பெரும்பாணாற்றுப்படை, மலைபடுகடாம், பொன்ற நூல்களில் பரிசில் நீட்டியாப் பண்புடைமை கூறப்பட்டு உள்ளது.

சிறுபாணனுக்கு வேண்டும் பரிசில்களை நல்லியக் கோடன் நல்கி அவனை அன்றே விடுக்கிறான்.

பெரும்பாணனும் அவ்வாறே இளந்திரையானால் பரிசிலளிக்கப் பெற்ற அன்றே அனுப்பப் பெறுகிறான். பெரும்பாணாற்றுப்படையில் கரிகால் வளவன் மட்டும் பொருநன் பொருள் பெற்ற உடனே விடைபெறுவதை விரும்பாதவனாகக் காணப்படுகிறான். தன்னைவிட்டு விரைவில் நீங்குவதை விரும்பாது, செயிர்த்த நோக்கோடு, “வல்ல அகறிரே” எனக் கலைஞர்களை நோக்கிக் கூறியதால் பொருள் பெற்ற பொருநன் தன் அனுபவம் கூறும் வாயிலாகவும் குறிப்பிடுகிறான்.

அதேபோல் நன்னனும் கூத்தர்களுக்குப் பரிசில் வழங்கி முதல்நாளே அவர்களைப் போக விடுகிறான் என்பதை மலைபடுகடாம் கூறுகின்றது.பெறும் பரிசில்

நீவிர் மன்னனிடம் சென்றால் உங்கட்கு இன்னின்ன பரிசில் மன்னன் தருவான் என விரிவாகக் கூறி பொருள்பெற்ற கலைஞன் பெறாத கலைஞர்களை ஆற்றுப்படுத்துவதுண்டு.

வறுமைக் கலைஞனுக்குப் பொருள் அளிக்கும் விதத்தை ஆற்றுப்படை நூல்கள் சிறப்பாக எடுத்துரைக்கின்றன. பெரும்பாணாற்றுப்படையில் கரிகாலனின் சிறப்பைப் பொருநன் குறிப்பிடும் பொழுது, பொன்னாலாகிய தாமரை மலரைப் பொருநன் தலையில் மன்னன் முதலிற் சூட்டுவான். பொன்னரி மாலையோடு முத்துமாலையைப் பாடினி சூடத்தருவான். யாழ்ப்பாணர்களுக்குக் கொடுப்பனவற்றை முறைப்படி கொடுப்பான் யானைக்கொம்பால் செய்த கொடிஞ்சியை உடைய தேரில், பொருநனை இங்ஙனமாக ஏற்றி அனுப்புவான். யானைகளைப் பரிசிலாகக் கலைஞர்கட்கு அளிப்பான்.

விருந்தோம்பல்

ஆற்றுப்படை நூல்களில் சிறுபாணாற்றுப்படை, பெரும்பாணாற்றுப்படை, மலைபடுகடாம் ஆகிய நூல்களில் விருந்தோம்பல்பற்றிக் கூறுப்படுகின்றது.

பொன்கலன்களில் அருச்சுனனின் தமையனாகிய வீமன் எழுதிய மடைநூல் நெறியில் தப்பாதவாறு சமைத்துப்பல்வேறு சுவையுடைய அடிசிலை இட்டுக் கலைஞர் உண்ணும் சுவையறிந்து விருப்பமுடன் தான் நின்று உண்ணச் செய்கிறான். விண்மீன் போன்ற வெள்ளிக் கலங்களில் இறைச்சி, பொறுக்கரிசியாலான சோறு அமிழ்தத்தையொத்த பிற உண்டிகள் ஆகியவற்றை நிரப்பி, தாய் பிள்ளையைப் பார்க்குமாறு பார்த்து, விருப்பமுடன் தானே நின்று உபசரித்துப் பெரும்பாணனை, உண்ணச் செய்கிறான் இளந்திரையன்.

ஓங்கிய மதில்களையுடையதாய், பழைய குடிமக்கள் நிறைந்தாய் மக்கள் நிறைந்த பெரிய அங்காடித் தெருக்களையுடையதாய்ப் பேரியாறுகள் கிடந்தாற்போன்று அகன்று நீண்டு கிடக்கும் பெருந்தெருக்களையும் திருவிழாவிப் போன்று எப்போதும் மக்கள் திரண்டு விளங்குவனவும், நன்னனை இகழுவோர் செல்ல அஞ்சும் குறுந்தெருக்களையும் உடையதாய், முழக்கம் உடையதாய், உயர்ந்த மாடங்களை உடையதாய், அங்கு உறையோர், விருப்பத்தோடு எஞ்ஞான்றும் இனிதமர்ந்து வாழ்வதற்குரிய பண்புடையதாய், பழைய வெற்றிமிக்க மூதூர் அச்சேயாற்றின் அணித்தே உள்ளது.

முடிவுரை

நன்னன் மக்களிடத்தில், கலைஞர்களிடத்தில் என்றென்றும் தம்மிடமுள்ள பொருள்களனைத்தும் பிறருக்கும் நலன் சேர்க்க வேண்டுமென்ற உயரிய நோக்கோடு வாழ்ந்தான். ஆதலால் அவனும், அவனுடைய நாடும் நாட்டில் வாழ்வோரும் துன்பம் என்றும் அறியார். இவை நன்னனின் அறச்செயல்களால் நடந்தனவேயாகும் என்பதை இனிது அறிய முடிகிறது.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/seminar/s3/p79.html


  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017


வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                     


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License