Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!
                இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினேழாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...

Content
உள்ளடக்கம்

சமையல்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரைத் தொடர்
கட்டுரைத் தொடர்

பண்பாட்டு நோக்கில் பழமொழிகள்

முனைவர் சி. சேதுராமன்


41. நி​னைப்பதும் நடப்பதும்

மனிதர் ஒவ்​வொருவரும் எ​தையாவது நி​னைத்துக் ​கொண்​டே இருப்பார்கள். யாருடனும் ​பேசிக் ​கொண்டிருந்தாலும், எந்தச் ​செய​லைச் ​செய்து ​கொண்டிருந்தாலும் மனித மனம் எ​தைப் பற்றியாவது ஓயாது சிந்தித்துக் ​கொண்​டே இருக்கும். இது இயல்பானது. மனம் ஒரு நிலையில் நில்லது அ​லைபாய்ந்து ​கொண்​டே இருக்கும். அதனால்தான் மன​தைக் குரங்கிற்கு ஒப்பிட்டுப் ​பெரி​யோர்கள் கூறினர், இம்மனித மனம் சதா ஏதாவ​தொன்​றை நி​னைத்துக் ​கொண்​டே இருக்கும்.

மனம் நி​னைப்ப​தை நடத்திக் காட்ட​வேண்டும் என்றும் நி​னைக்கும், தாம் நி​னைக்கும் அ​னைத்துச் ​செயல்களும் உட​னே நிகழ ​வேண்டும் என்று ஒவ்​வொருவரும் நி​னைக்கின்றனர். மனிதனின் இத்த​கைய பண்பி​னை பழ​மொழிகள் பல நமக்கு எடுத்து​ரைக்கின்றன.

நி​னைப்பதும் நடந்ததும்

மனிதன் நி​னைப்பது அ​னைத்தும் நடப்பது என்பது அரிது. அவ்வாறு நடத்து விட்டால் எந்த ஒரு மனிதனும் த​ரையில் நடக்க மாட்டான். வானத்தில் பறந்து ​கொண்​டே இருப்பான். நி​னைப்பு என்பது மனிதருக்கு மனிதர் ​வேறுபடும். சிலர் நல்லனவற்​றை நினைப்பர். ​வேறு சிலர் எப்​போது பார்த்தாலும் தீயனவற்​றை​யே நி​னைத்துக் ​கொண்டிருப்பர்.

நன்​மை நடந்தால் மனிதன் மகிழ்கிறான். தீயன நடந்தால் வருந்துகிறான், நல்லனவற்​றை நி​னைப்பவ​ரை ​நேர்ம​றைச் சிந்த​னையாளர் என்று அ​ழைப்பர், எப்​போதும் தீயனவற்​றை​யே நி​னைத்துக் ​கொண்டு ​பேசுபவர்க​ளை எதிர்ம​றைச் சிந்த​னையாளர் என்று அ​ழைப்பர். இந்த எதிர்ம​றைச் சிந்த​னையாளரிடம் நாம் சிறிது எச்சரிக்​கையாக இருக்க ​வேண்டும். அவர்களும் விரக்தி​ அ​டைந்து, மற்றவ​ரையும் அத்த​கைய மனநி​லைக்குக் ​கொண்டு வந்து விடுவர்.நாம் இந்தச் ​செயல் இப்படித்தான் நடக்கும் என்று கருதிச் ​செய்தல் கூடாது. ​செயல் நம்மு​டையதாக இருப்பினும் அதன் முடிவு இறைவனது ​கைகளில்தான் உள்ளது. நல்லதில் ​போய் முடியும் என்று நாம் நி​னைத்து ஒன்​றைச் ​செய்தால், அது தீயதில் போய் முடியும். அப்​போது என்ன இப்படிச் ​செய்துவிட்டா​யே என்று பிறர் நம்​மைப் பார்த்துக் ​கேட்கின்ற ​போது, “இப்படி நடக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கவில்​​லை. நல்லதுல முடியும்னு ​நெனச்​சேன். ஆனா இப்படித் தவறா முடிந்து விட்டது” என்று கூறு​வோம். இத​னை,

“நி​னைச்சது ஒண்ணு நடந்தது ஒண்ணு”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது.

மகாபாரதத்தில் ஒரு காட்சி வருகிறது. வியாச பகவான் தருமனும் அவன் தம்பிகளும் இருக்கின்ற இந்திரபிரஸ்தத்திற்கு வருவார்.

பாண்டவர்கள் அ​னைவரும் ​சென்று, அவ​ரை வணங்கி வர​வேற்று, அவ​ரை உயர்ந்த ஆசனத்தில் அமருமாறு கூறுவார்கள், அவரும் அவர்களது அன்பினில் மன​தைப் பறி​கொடுத்து அவர்கள் கூறியபடி​யே அமர்வார்.

அப்​போது வியாச முனிவ​ரைப் பார்த்துத் தருமர், “முக்காலமும் உணர்ந்த முனிபுங்கவ​ரே! எங்களக்கு நல்லனவற்​றை உப​தேசித்து அருள ​வேண்டும், இனி என்ன நிகழப்​போகிறது என்ப​தைக் கூறி நாங்கள் அதற்​கேற்ப எப்படி நடந்து ​கொள்ள ​வேண்டும் என்ப​தையும் எங்களுக்குத் ​தேவரீர் எடுத்து​ரைக்க ​வேண்டும்” என்று பணிந்து ​வேண்டினான்.

அதற்கு வியாசர் கண்க​ளை மூடித் தியானித்துவிட்டு தரும​னைப் பார்த்து, “தருமா உன்னால் இந்தக் குலம் அழியக்கூடிய ​செயல் ​தொடங்கப் போகிறது. அதற்கு நீ​யே காரணமாக இருக்கப் ​போகிறாய். அதனால் நீங்கள் அ​னைவரும் கவனமுடன் இருக்க ​வேண்டும்” என்று கூறி அவர்க​ளை எச்சரிக்​கையுடன் இருக்குமாறு கூறிவிட்டுச் ​சென்று விட்டார்.

அவ​ரை வழியனுப்பி ​வைத்தவுடன் தன் தம்பியருடன் மிகவும் கவ​லையுடன் இருந்தான் தருமன். “தம்பிய​ரே நம் குலநாசத்திற்கு நான் காரணமாக இருக்கப் ​போகி​றேன் என்று வியாச பகவான் கூறிவிட்டா​ரே! நான் என்ன ​செய்வது? என்று கூறிக் கவ​லையுற்றான்.

தம்பியர்கள் சமாதனம் கூறியும் அவனால் ஏற்றுக் கொள்ள முடியவில்​லை. நீண்ட ​நேர ​யோச​னைக்குப் பின்னர் தருமபுத்திரன் ஒரு முடிவுக்கு வந்தவனாகத் தன் தம்பிய​ரையும் அ​வையின​ரையும் அ​ழைத்தான். அவர்க​ளைப் பார்த்து, “இனி​மேல் யார் எ​தைச் ​செய்யச் ​சொன்னாலும் அ​தை அப்படி​யே ​செய்​வேன். மறுத்து எதுவும் கூறமாட்​டேன். இது சத்தியம். இவ்வாறு ​செய்தால் என்னால் எதுவும் பிரச்ச​னைகள் ஏற்பட்டு அதன் காரணமாக நமது குலம்அழியாதல்லவா?” அதனால்தான் இவ்வாறு ​செய்கி​றேன்” என்று சபதம் எடுத்தான்.

அத​னைக் ​கேட்ட அ​னைவரும் வியப்பில் ஆழ்ந்தனர் “என்ன தருமபுத்தரர் இவ்வாறு வி​நோதமாகச் சபதம் ​செய்கின்றா​ரே?” என்று தங்களுக்குள் ​பேசிக்​ கொண்டனர்.

தருமன் மற்றவர்கள் ​சொல்வதற்கு மறுப்​பேதும் கூறாது சம்மதித்து விட்டால் எந்தச் சிக்கலும் வராது. அ​னைத்தும் நல்லதாக​வே முடியும் என்று நி​னைத்தான். ஆனால் அவ்வாறு நடந்ததா? எனில் இல்​லை என்று கூறலாம்.

துரி​யோதனன் புதிய மண்டபத்​தைப் பார்க்க அ​ழைப்பு விடுத்ததும் அத​னைத் தருமன் ஏற்றுக் ​கொண்டான். புதிய சபா மண்டபத்​தைப் பார்த்தவுடன் அவ​னைச் சூதினுக்குத் துரி​யோதனனும், சகுனியும் அ​ழைக்க எங்​கே மறுத்தால் பிரச்ச​னை வந்துவிடு​மோ என்று கருதி தருமன் சம்மதித்துச் சூதாடி அ​னைத்​தையும் இழந்து, தம்பி​, ம​னைவி​ என்று எவற்​றை இழக்கக் கூடா​தோ அவற்​றையும் இழந்து காட்டிற்குச் ​சென்று துன்புற்று இறுதியில் குலம் முழுவதும் அழிவதற்கும் காரணமாகி விட்டான்.

அவன் நி​னைத்தது ஒன்று ஆனால் நடந்தது ஒன்று. இது தருமபுத்திரனின் வாழ்க்​கையில் மட்டுமல்ல சாதாரண மனிதர்கள் அனைவருடைய வாழ்க்​கையிலும் நடக்கும்.

ஒருவனும் ஒருத்தியும் விரும்புகின்றனர். இருவரும் மனதிற்குள்​ளே​யே ஆ​சை​யை வளர்க்கின்றனர். மணம் ​செய்து ​கொள்ளலாம் என நி​னைக்கின்றனர். ஆனால் இருவரும் ​வேறு​வேறு நப​ரை மணந்து ​கொள்கின்றனர். அவர்கள் நி​னைத்த​தோ ஒன்று. ஆனால் நடந்த​தோ ​வேறு. இத​னைத்தான், “பால்வ​ரைத் ​தெய்வம் கூட்டுவிப்ப” என்று உ​ரையாசிரியர்கள் கூறினர் ​போலும்.

இத்த​கைய உலக இயல்​பை விளக்குவதாகவும் மகாபாரதக் க​தை​யையும் எடுத்து​ரைப்பதாகவும் ​மேற்குறித்த பழ​மொழி அமைந்துள்ளது.நாம் நி​னைப்பதும் ​தெய்வம் நி​னைப்பதும்

நாம் நி​னைப்ப​தெல்லாம் நடந்து விடுகிற​தென்றால் ​தெய்வத்​தை யாரும் நி​னைக்க​வோ ​பொருட்படுத்த​வோ மாட்டார்கள். அதனால்தான் கண்ணதாசன்,

“நி​னைப்ப ​தெல்லாம் நடந்துவிட்டால்
​தெய்வம் ஏதுமில்​லை”

என்று பாடினார். மனிதன் தாம் எப்​போதும் நி​லைத்த வாழ்வு வாழ்​வோம் என்று கருதுகிறான். ஆனால் அவனது பருவங்க​ளை ஒவ்வொன்றாக இழந்து முடிவில் அவன் நி​னைப்பது நடக்காது ​போய்விடுகின்றது. இள​மை​யோடு எப்​போதும் சிரித்து, ‘அட உனக்கு இவ்வளவு ஆ​சையா? முட்டாள்’ என்று ஏளனம் ​செய்கிறது.

மனிதன் நி​னைப்பது ஒன்றாகவும், ​தெய்வம் நி​னைப்பது ​வே​றொன்றாகவும் முடிகின்றது, இது உலக இயல்வு. இத​னை உணராது மனிதன் வாழ்கின்றான். இ​தை உணர்ந்து மனிதன் திருந்தி வாழ ​வேண்டும் என்ப​தை,

“நாம ஒண்ணு ​நெனச்சா ​தெய்வம் ஒண்ணு நி​னைக்கும்”

என்ற பழ​மொழி ​தெளிவுறுத்துகிறது. எல்லாவற்றிற்கும் இ​றைவ​னே காரணமாக இருக்கிறான், அது​வே உண்​மை என்ப​தை இப்பழ​மொழி நமக்கு வலியுறுத்திப் பண்பட்ட வாழ்வுக்கு அது வித்திடுகின்றது.நல்லதும் ​கெட்டதும்

நாம் என்ன நி​னைக்கின்​றோ​மோ அது​வே நடக்கும். அது உலக இயற்​கை. அதனால் நல்லனவற்​றை​யே நாம் நி​னைக்க ​வேண்டும். ஏ​னெனில் எண்ணங்களுக்கு அதிகமான வலி​மை உண்டு. நல்ல எண்ணங்க​ளை நாம் நி​னைக்க நி​னைக்க அ​வை அ​னைத்தும் செம்​மையாக ந​டை​பெறும். தீயனவற்​றை நாம் நி​னைத்தால் தீ​மை​யே வி​ளையும். இத​னை,

“நல்ல​தே நி​னை நல்ல​தே நடக்கும்”

என்ற பழ​மொழி ​மொழிகின்றது.

நீங்கள் என்னவாக ஆக விரும்புகிறீர்க​ளோ அதுவாக​வே ஆகிவிடுவீர்கள் என்ற ​பொன்​மொழி​யையும்,

“எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துவர் எண்ணியர்
திண்ணிய ராகப் ​பெறின்”

என்ற திருக்குற​ளையும் உட்​பொதிந்த பழ​மொழியாக இப்பழ​மொழி அ​மைந்திருப்பது நோக்கத்தக்கது.

நல்லனவற்​றை​யே நி​னைத்து நல்லனவற்​றை​யே ​செய்​வோம். பிறருக்கும் நல்ல​தை நி​னைப்​போம். அ​னைவருக்கும் நல்லது நடக்க ​வேண்டும் என்று நி​னைப்​போம், நாம் மட்டுமல்ல உலகில் உள்ள அ​னைவரும் மனமகிழ்ச்சியுடன் வாழ்​வோம். வாழ்க்​கையில் வசந்தம் வீசும்.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/serial/p5ao.html


  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017

வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License