இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினெட்டாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...         முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரைத் தொடர்
கட்டுரைத் தொடர்

பண்பாட்டு நோக்கில் பழமொழிகள்

முனைவர் சி. சேதுராமன்


42. தாய்​

உலகில் உன்னதமான உறவு தாய்தான். எத்த​னை​யோ உறவுகள் வரலாம், ​போகலாம், ஆனால் தாய் எனும் உறவு ஒன்​றே எப்​போதும் இதயத்துடன் உறவாடும் உறவாகும். எந்த இடத்திலும், எந்தச் சூழலிலும் மாறாத எ​தையும் ​போறு​மையாக ஏற்றுக் ​கொள்கின்ற உற​வே தாய் எனும் புனிதமான உறவாகும். ஒவ்​வொரு உயிருக்கும் இ​றைவ​னே தாயாக விளங்குகிறான். தாய்தான் உலகில் ஒவ்​வொருவருக்கும் உயர்வான உறவாக விளங்குகிறாள். இத்தாய்​மையின் சிறப்பி​னைக் குறித்து சில பழ​மொழிகள் வழக்கில் மக்களால் வழங்கப்படுகின்றன. அ​வை தாய்​மையின் ​பெரு​மை​யை எடுத்து​ரைப்பனவாக உள்ளன.

தாய் – ஒரு ​கோவில்

நீ எங்கு வசிக்கிறாய்? என்று ஒருவ​​​னைப் பார்த்துக் ​கேட்டால் அவன் நான் இல்லத்தில் வசிக்கி​றேன் என்பான். சிலர் எனது தாய் தந்​தையருடன் வசிக்கி​றேன் என்பான், தாய் தந்​தையருடன் அன்​போடு வசிப்பவன் ​கோவிலுள் இ​றைவனுடன் வாழ்கிறான் என்று ​பொருள். தாய் தந்​தை​யே உலகம். அதுதான் ​கோவில். தா​யைவிடச் சிறந்த ​கோவில் எதுவும் இல்​லை. அவள், நாம் ஒவ்​வொருவரும் குடியிருக்கும் ​கோவிலாக, குடியிருந்த ​கோவிலாக விளங்குகிறாள். இத்தாயின் ​பெரு​மையி​னை,

“தாயின் காலடியி​லேதான் ​சொர்க்கம் உள்ளது”

என்றார் நபிகள் நாயகம்.

இத​னை​யே,

“தாயிற் சிறந்த ​கோவிலுமில்​லை”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது.

தாய் நம்​மைப் ​பேணிப் பாதுகாக்கின்ற கடவுளாக விளங்குகிறாள், அதனால்தான் தா​​யைக் குடியிருந்த ​கோவில் என்று கூறுகின்றனர். தாயின் சிறப்பி​னையும், ​தெய்வீகத்​தையும் விளக்குவதாக இப்பழ​மொழி அ​மைந்துள்ளது எனலாம்.தாய் ​சொல்லும் ​சொல்

தாய் ​​சொல்வ​தை என்றும் ​கேட்க ​வேண்டும், இல்​லை என்றால் துன்புற ​நேரிடும்.

ஒரு காட்டில் ஒரு ​கோழி தனது குடும்பத்துடன் வசித்து வந்தது. அது தனது கணவனுடன் இ​ரை​ தேடிச் ​சென்றபின் மா​லை ​நேரத்தில் தனது இருப்பிடத்திற்குத் திரும்பும். இ​ரை​​ தேடப் ​போகும்​போது தனது குஞ்சுகளிடம் தாய்க்​கோழியானது, “குழந்​தைக​​ளே நீங்கள் இந்த இடத்​தைவிட்டுச் ​சென்று விடாதீர்கள்! அவ்வாறு ​சென்றால் துன்பம் அ​டைவீர்கள்” என்று கூறிவிட்டுச் ​செல்லும்.

அதில் இருந்த குஞ்சுகளுள் ஒ​ரே ஒரு சிறிய குஞ்சிற்குக் காட்டின் பிற பகுதிக​ளைப் பார்க்க ​வேண்டும் என்று ஆ​சை. தனது தாய் ​சென்றவுடன் அக்குஞ்சு யாரிடமும் ​​சொல்லாமல் காட்​டைச் சுற்றிப் பார்க்கக் கிளம்பி விட்டது. மற்ற குஞ்சுகள் எவ்வள​வோ அதனிடம் கூறியும் அக்குஞ்சு ​கேட்காது ​சென்றுவிட்டது.

அன்று இ​ரை​தேடிவிட்டு வி​ரைவில் திரும்பி வந்த ​தாய்க்கோழி சிறிய குஞ்​சைக் காணாது தவித்தது. மற்ற குஞ்சுகளிடம் ​கேட்டுவிட்டுச் சிறிய குஞ்​சைத் ​தேடிச் ​சென்றது. காட்​டைச் சுற்றிப் பார்க்கச் ​சென்ற சிறிய குஞ்சு ஓரிடத்தில் இருந்த கண்ணியில் சிக்கிக் ​கொண்டு கால்க​ளை எடுக்க முடியாது கத்தியது.கதறியது. ஐ​யோ! எனது அம்மாவின் ​பேச்​சைக் ​கேட்காது வந்து இங்கு அகப்பட்டுக் ​கொண்​டே​னே! கடவு​ளே! என்​னை உடனடியாகக் காப்பாற்று! என்று கடவுளிடம் மன்றாடிக் ​கொண்டு அழுது ​கொண்டிருந்தது.

​வெகு​நேரம் ​சென்ற பிறகு தனது குஞ்​சைத் ​தேடிவந்த ​கோழிஅதன் நி​லை கண்டு வருந்தியது. குஞ்​சைக் கண்ணியிலிருந்து விடுவித்த​ போது ​வேடன் வர​வே தனது குஞ்​சை அ​ழைத்துக் ​​கொண்டு ​வேகமாகத் தனது இருப்பிடத்திற்குச் ​சென்று ​சேர்ந்தது. தாய்க்​கோழியிடம் தனது தவ​றைக் கூறி குஞ்சு மன்னிப்புக் ​கோரி வருந்தியது. தாயின் ​பேச்​சைக் ​கேட்காததால்தான் தான் துன்புற ​நேர்ந்தது என்று வருந்தியது. பின்னர் தனது தாயின் ​பேச்​சைக் ​கேட்டுக்​கொண்டு வாழ்ந்தது.

இக்க​தை தாயின் ​பேச்​சைக் ​கேட்காத சிறு ​கோழிக்குஞ்சு அ​டைந்த துன்பத்​தை நமக்கு எடுத்துக் காட்டுகிறது.தாய் என்ன கூறுகிறா​ளோ அத​னைக் ​கேட்டு நடந்து ​கொள்வது குழந்​தைகளுக்கு மகிழ்​வைத் தரும், தாயின் ​சொல்​லை ஏற்று, இராமன் கானகத்திற்குச் ​சென்று மீண்டது அ​னைவரும் அறிந்த ஒன்றாகும். தாய் ​சொல்லும் ​சொல்லின் ​பெரு​மை​யை,

“தாய் ​சொல்லு த​லையில
மாதா ​சொல்லு மடியில”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது.

தாய் ​சொல்வத​னை த​லையால் ஏற்று நடந்து ​கொள்ள ​வேண்டும். அது எப்​போதும் நமக்குப் ​பெரு​மை​யைத் தரும். மாதா என்பதும் தா​யைக் குறிக்கும் ​சொல்லாகும். இது வட​சொல்லாகும். தாய் ​சொல்லும் ​சொல் ஒருவனது வாழ்க்​கைப் பாதுகாப்பிற்கு உரியது. இத​னை உணர்ந்து தாய் கூறும் கருத்துக்க​ளைக் கேட்டு, அதனை மதித்து நடக்க ​வேண்டும் என்று இப்பழ​மொழி ​தெளிவுறுத்துகிறது.

இராமன் தன் தாய் ​கை​கேகியின் ​சொல்​லைத் தட்டாது ஏற்றுக் ​கொண்டதால் பல்​வேறு சிறப்புக​ளைப் ​பெற்றான். அரண்ம​னையி​லே​யே தங்கி இருந்திருந்தால் அவனால் வீரன் என்று ​பெயர் எடுத்திருக்க முடியாது. அவனுக்குப் பல நண்பர்கள் கி​டைத்திருக்க மாட்டார்கள். இத்த​கைய காரணங்களால்தான் தா​யை மிக உணர்வான இடத்தில் ​வைத்து நமது முன்​னோர்கள் ​போற்றினார்கள்.

தாய்​மைப் பண்பு மிகவும் உயர்வானது. தாய்​மை எப்​போதும் தனது குழந்​தைகள் நலமுடன் வாழ ​வேண்டும் என்​றே விரும்பும். அது​வே தாய்​மையின் குறிக்​கோளாகும். இ​றைவன் தாய்​மைப் பண்புடன் விளங்குவதால்தான் இ​றைவ​னை, “தாயுமானவன்” என்று அ​ழைக்கின்​றோம்.”அம்​மை அப்பன்” என்றும் குறிப்பிடுகின்​றோம். முதலில் அம்​மை​யையும் பின்னர் அப்ப​னையும் நமது முன்​னோர்கள் குறிப்பிடுவது ​நோக்கத்தக்கது.

தாய் தனது குழந்​தைகளுக்கு நல்லனவற்​றை​யே கூறுவாள். தீயனவற்​றைக் கூறமாட்டாள். ஆக​வே தாய் கூறுவ​தை மதித்து நடக்க ​வேண்டும். இத்த​கைய பண்பாட்டு ​நெறி​யை,

“தாய் ​சொல்​லைத் தட்டா​தே”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது.

இது வழக்குத் ​தொடர் ​போன்று காணப்பட்டாலும் வழக்குத் ​தொடரன்று. இது முன்​னோர் கூறிய ​பொன்​மொழியாம் பழ​மொழியாகும். தாய் ​தெய்வம் ​போன்றவள். ​தெய்வம் கூறுவ​தை மீறலாமா? மீறி நடத்தல் கூடாது. அவ்வாறு நடப்பின் இன்னல்க​ள் ஏற்படும்.

மகாபாரதத்தில் வரும் குந்தி​தேவி கூறிய வார்த்​தைக​ளைப் பாண்டவர்கள் ​கேட்டு நடந்தனர். அவள் கூறிய​ எ​தையும் மீறி நடக்கவில்​லை. அதனால் அவர்கள் வாழ்வில் வளம் ​கொழித்தது. துன்பங்கள் வந்தாலும் அவற்​றை எல்லாம் கடந்து ​​வெற்றி ​பெற்றனர். அதனால் ஒவ்​​வொருவரும் தாய் கூறுவ​தைக் ​கேட்டு நடத்தல் ​வேண்டும். அதனால்தான் ​வேதங்கள், “மாத்ரு ​தே​வோபவ” என்று குறிப்பிடுகின்றன.

தாய்​மை​யைப் ​போற்றி தாய் கூறும் நன்​னெறிப்படி வாழ்​வோம். அப்​போதுதான் நமது வாழ்வும் நம்​மைச் சார்ந்தவர்களின் வாழ்வும் வளமுறும். தாய்​மை​யைப் ​போற்றி தரணியில் உயர்​வோம்! வாழ்வும் மலரும்.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/serial/p5ap.html


  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                     


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License