Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!
                இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினேழாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...

Content
உள்ளடக்கம்

சமையல்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரைத் தொடர்
கட்டுரைத் தொடர்

பண்பாட்டு நோக்கில் பழமொழிகள்

முனைவர் சி. சேதுராமன்


43. போலி மதிப்பு​

ஒவ்​​வொருவருக்கும் மதிப்பு உண்டு. ஒவ்​வொரு ​பொருளுக்கும் ஒரு மரியா​தையும் மதிப்பும் உண்டு. உலகில் பிறந்த ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் மதிப்புக்குரிய​வைதான். ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கும் மதிப்புகள் அவரவர்களுக்குத் ​​தெரியாது. அவ்வாறு ​தெரிந்து​ கொள்வ​தைச் சிலர் விரும்புவதில்​லை. இருப்பினும், ஒவ்​வொரு மனிதரும் தனக்கு சமுதாயத்தில் உரிய மதிப்பு கி​டைக்க ​வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றனர்.

தன் மதிப்புக்கு ஊறு ​நேரும்​போது, தன் மதிப்​பை நி​லைநாட்ட மு​னைகின்றனர். தனக்குரிய மதிப்பு சமுதாயத்தில் கு​றைந்து விடக்கூடாது என்று கவனத்துடன் ஒவ்​வொரு மனிதனும் நடந்து ​கொள்கிறான்.

வழக்கில் மதிப்பு, மரியா​தை என்ற இரு ​சொற்கள் மக்களி​டை​யே வழங்கப்பட்டு வருவது ​நோக்கத்தக்கது. மரிய​தை என்றால் என்ன? மதிப்பு என்றால் என்ன? ஒருவர் இ​ளைவர்; மற்​றொருவர் முதியவர். இ​ளையவர் முதியவ​ரைப் பார்த்து “ஏய் நீ இங்க வா?” என்று அ​ழைக்கின்ற ​போது அம்முதியவர், இ​ளையவ​ரைப் பார்த்து, “தம்பி மரியா​தையா நடத்துக்குங்க. ஒங்க வய​​சென்ன? என்​னோட வய​சென்ன?” யாரிடம் எப்படி நடந்துக்கணும்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு. அது மாதிரி மரியா​தையா நடக்கப் பழகிக்கங்க” என்று ​கோபத்துடன் கூறுகின்றார். இங்கு ஒரு மனிதனின் நடத்​தை, ​பேச்சு, ​சொல், ​செயல் ஆகிய​வை மரியா​தை​யைக் குறிக்கின்ற ஒழுங்கு மு​றைகளாக அ​மைகின்றன.

வயது முதிர்ந்த ஒருவ​ர் உதவி ​கேட்ப​தைப் பார்த்த இ​ளைஞன், “ஐயா நான் ​செய்ய​றேன். நீங்க எதுக்கும் கவ​லைப்படாதீங்க” என்று கூறும் ​போது அப்​பெரியவர் மனம் ​நெகிழ்ந்து, “​ரொம்ப மரியா​தை உள்ள ​பையனா இருக்கற. நீ நல்லா இருப்பா!” என்று வாழ்த்துவ​தைப் பார்க்கி​றோம். இங்கும் ​பேச்சு, ​செயல் உள்ளிட்ட நன்​னெறி சார்ந்த ஒழுக்க மு​றைக​ளை​யே மரியா​தை என்பது குறிக்கின்றது.

சிலரது வீட்டிற்குப் ​போகும் ​போது அவர்கள் நம்​மை ‘வாங்க’ என்று அ​ழைக்க மாட்டார்கள். நமக்கு வருத்தமாகப் ​போய்விடும். நாம் திரும்ப வந்து, நமது நண்பர்களிடம், “அவ​னெல்லாம் அடுத்தவன மதிக்கத் ​தெரியாதவன்” என்று கூறுவதுண்டு. இங்கு ஒருவரது சுயமதிப்​பைப் புலப்படுத்துவதாக மதிப்பு என்பது அ​மைந்துள்ளது.

சிலரு​டைய வீட்டிற்கு நாம் ​செல்கின்ற ​போது வாயிற்படியரு​கே வந்து, “வாங்க வாங்க” என்று அகமும் முகமும் மலர வர​வேற்பார்கள். நாம் மனதிற்குள் எப்படி மதிப்​போடு நம்​மை வர​வேற்கிறார் என்று வியந்து நம் நண்பர்களிடம் “அடுத்தவங்கள மதிக்கத் ​தெரிஞ்சவரு” என்று ​பெரு​மையாகக் கூறுவ​தை மதிப்பு என்பதும் மரியா​தை என்பது ​போன்று அ​மைந்திருப்பது ​நோக்கத்தக்கது.

சிலர் இயல்பாக இருப்ப​தை மதிப்பு என்றும் அத​னை ​வெளிப்படுத்திக் காட்டுவ​தை மரியா​தை என்றும் குறிப்பிடுவர். பழ​மொழிகளில் இம்மதிப்பு குறித்த ​செய்திகள் இடம்​ பெற்று நமது பண்பாட்டு ​நெறிக​ளை விளக்குவனவாக உள்ளன.மரியா​தையுள்ளவர்

மரியா​தை ​தெரிந்தவர்தான் பிறருக்கு உரிய மரியா​தையி​னை வழங்குவர். மரியா​தை ​தெரியாதவர் பிறருக்கு எந்தவிதமான மரியா​தை​யையும் வழங்க மாட்டார். பிற​ரை இழிவுபடுத்துவதி​லே​யே கண்ணுங் கருத்துமாக இருப்பர். அறிவுள்ளவர்க​ளைப் பற்றி அறிவுள்ளவர்களுக்கு மட்டு​மே ​தெரியும். பாம்புக்குக் கால் இருப்பது இன்​னொரு பாம்பிற்கு மட்டு​மே ​தெரியும் என்று பழ​மொழி நானூறு குறிப்பிடுகின்றது. பழ​மொழி குறிப்பிடுவது ​போன்​றே மதிப்பு மிக்கவ​ரை மதிப்பு மிக்கவர்களால்தான் அறிந்து​ கொள்ள இயலும். இத​னை,

“கழு​தைக்குத் ​தெரியுமா கற்பூர வாச​னை?”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது.

கற்பூரத்தின் நறுமணத்​தை கழு​தை உணர முடியாது. அது​ போன்​றே மரியா​தைக்குரியவர்க​ளை மரியா​தை இல்லாதவர்கள் உணர்ந்து ​கொள்ள முடியாது என்ப​தை இப்பழபமாழி ​தெளிவுறுத்துகிறது.போலி மரியா​தை (​போலி ​கெளரவம்)

தங்களுக்கு மதிப்பு இருக்கிற​தோ? இல்​லை​யோ? சிலர் தங்களுக்கு மதிப்பு இருப்பது போல் வெளியில் ​போலியாக மதிப்புள்ளவர்களாகக் காட்டிக் ​கொள்வர். தங்களுக்கு அதிகமான மதிப்புள்ளது என்று கருதிக் ​கொண்டு சிலர் ​போலித்தனமான வாழ்க்​கை வாழ்வர். பணமில்லதவர்கள் பணமிருப்பவ​ரைப் ​போன்றும், வீரமில்லாதவர்கள் வீரமு​டையவர்கள் ​போன்றும், கல்வியறிவில்லாதவர்கள் கல்வி ​கேள்விகளில் சிறந்தவர்க​ளைப் ​போன்றும் பிறரிடம் நடித்துக் ​கொண்டு ​போலி வாழ்க்​கை வாழ்வர். இவ்வாறு இருப்பது தவறான வாழ்க்​கையாகும், இத்த​கைய வாழ்க்​கை பின்னர் பிறருக்குத் ​தெரிந்து விட்டால் அவர்களுக்குள்ள கு​றைந்த பட்ச மதிப்பு கூட இல்லாது ​போய்விடும். இத்த​கைய ​போலி மரியா​தையுடன் ​போலி வாழ்க்​கை வாழக்கூடாது என்ப​தை,

“மதிப்பு மசால்வ​டை
தட்டிப்பார்த்தா ஊசவ​டை”

“ஒய்யாரக் ​கொண்​டையாம் தாழம்பூவாம்
அதுல உள்​ளே இருக்கறது ஈறும்​பேனாம்”

என்பது போனற பழ​மொழிகள் எடுத்து​ரைக்கின்றன.

சிலர் பார்ப்பதற்கு ​வெளித்​தோற்றத்தில் அழகுறத் தோன்றினாலும் உள்ளத்துள் நயவஞ்சகத்தன்​மையுடன் இருப்பர். அந்த நயவஞ்சக எண்ணம் ​வெளியில் ​வெளிப்படாதவாறு பகட்டுச் சிரிப்புடன் நடந்து ​கொள்வர். நம்​மை மதிப்பது ​போல் ​வெளியில் ​தெரிந்தாலும் அவர் நம்​மை மனதளவில் ஏளனப்படுத்தும் ​நோக்கத்துட​னே​யே நடந்து ​கொள்வர்.

மசாலாப் ​பொருள்க​ளைச் ​சேர்த்துச் ​செய்யப்பட்ட உண்ணக்கூடிய வ​டையானது மணமாக இருந்தாலும் அ​தை உண்பதற்காகப் பிட்டுப் பார்த்தால் ​கெட்டுப் ​போயிருக்கும். அது ​போன்​றே, அழகான நீண்ட கூந்தலில் தாழம்பூ​வை ​வைத்து அது நறுமணம் கமழ்ந்தாலும், அ​தை அவிழ்த்துப் பார்க்கும்​போது தலை முழுக்க ஈறும்​ பேனுமாகக் காட்சியளிக்கும். இ​தைப்​ போன்று ​போலியாகப் பிற​ரை மதிப்பது ​போன்று நடந்து ​கொள்பவர்கள் உள்ளத்தில் கர​வொழுக்கத்துடன் இருப்பர். ​போலியான மதிப்புட​னே​யே பிற​ரை நடத்துவர்.

இன்னும் சிலர் நான் அப்படிச் ​செய்​வேன்! இப்படிச் ​செய்​வேன்! என்னிடம் அது இருக்கிறது. இது இருக்கிறது என்று பகட்டிற்காக, ஆடம்பரமாகத் தம்​மைப் பற்றிக் கூறுவர். சரி இவ்வா​றெல்லாம் கூறிக் ​கொண்டிருக்கின்றார்க​ளே என்று அவரிடம் ​சென்று, ஏ​தேனும் உதவி​யொன்​றைக் ​கேட்​போம் என்று ​போனால் அவர் கூறியது ​போன்ற நி​லை அவரு​டைய இல்லத்தில் இராது, அ​னைத்தும் த​லைகீழாக இருக்கும், அவர் கூற்று உண்​மையில்​லை என்பது ​தெரிந்துவிடும். அவர் ​போலியான மதிப்பிற்கு ஆ​சைப்பட்​டே பல ​பொய்க​ளைக் கூறி இருக்கிறார் என்பது ​தெரியவரும். இவ்வாறு சமுதாயத்தில் ​போலி ​கெளரவம் பார்க்கும் சிற்றினத்​தோரின் பண்பி​னை ​வெளிப்படுத்துவதாக ​மேற்குறித்த பழ​மொழிகள் அ​மைந்துள்ளன.

​ போலி ​கெளரவத்துக்கு ஆ​​சைப்பட்டுப் ​போலியான வாழ்க்​கை​யை ஒருவன் வாழ முற்படக் கூடாது. அங்ஙனம் வழ முற்படும்​போது அது ​வெளிப்படத்​ தெரியும்​ போது அ​னைவராலும் அத்த​கையவர்கள் இகழ்ந்து​ரைக்கப்படுவார்கள். உண்​மைத்தன்​மையு​டைய வாழ்க்கை​யே ஒருவருக்கு உண்​மையான சமூக மதிப்​பைத் தரும் என்ற பண்பாட்டு ​நெறி​யையும் இப்பழ​மொழிகள் ​தெளிவுறுத்துகின்றன.போலியான மதிப்பு

சிலரிடம் பாரியம் சாதித்துக் ​கொள்ள ​வேண்டும் என்பதற்காகக் கீழான ஒழுக்கமு​டையவர்களுக்கு மரியா​தை ​கொடுப்பர். இத​னை உண்​மை என்று கருதும் இழிநடத்​தை உ​டையவர்கள் அத​னைத் தனக்குக் கி​டைத்த ​பெரிய மதிப்பு என்று கருதுவர். தங்களுக்குரிய ​செயல் ந​டை​பெற ​வேண்டு​மென்பதற்காகப் பிறர் ​போலியாகச் ​செலுத்துகின்ற மரியா​தை உண்​மையான மதிப்பு கி​டையாது. தன்காரியம் ​வெற்றி ​பெற ​வேண்டு​மெனில் ஒழுக்கமில்லாதவரிடத்தும் ​போலியான மரியா​தை​யைக் காட்டுதல் ​வேண்டும் என்ப​தை,

“காரியம் முடியற வ​ரைக்கும் கழு​தையைக் கூடக் கா​லைப் பிடின்னானாம்”

என்ற பழ​மொழி ​தெளிவுறுத்துகிறது.

கயவர்களுக்குக் காட்டும் மரியா​தை ​போலியான மதிப்பாகும். அ.து உண்​மையானதன்று. இத்த​கைய ​போலிகளிடம் ​போலியான மதிப்​பைக் காடடி​யே தமது காரியங்க​ளைச் சாதித்துக் ​கொள்ள ​வேண்டும் என்ற உலக ந​டைமு​றையி​னை இப்பழ​மொழி நமக்கு எடுத்து​ரைக்கின்றது.

​போலி மதிப்பால் பலர் வாழ்​வை இழந்துள்ளனர். ​போலி மதிப்பு அப்​போ​தைக்கு நமக்குப் ​பெரு​மை தருவதாக இருந்தாலும் அது நீர்க்குமிழி ​போன்ற ஒன்றாக​வே இருக்கும். உண்​மையாக நடந்து, உண்​மையான வாழ்க்​கை வாழ்தல் ​வேண்டும். அது​வே என்றும் நி​லைத்திருக்கும். ​போலி ம​றைந்து விடும். பகட்டான வாழ்க்​கை வாழாது, பண்பாடான வாழ்க்​கை​யை வாழ்​வோம். நாமும் வாழ்ந்து நம்​மைச் சார்ந்​தோ​ரையும் வாழ ​வைப்​போம். வாழ்க்​கை வசப்படும்.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/serial/p5aq.html


  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017

வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License