இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் பன்னாட்டுத் தமிழ் மின்னிதழின் படைப்புகளைப் பார்வையிடத் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம்...!        முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...!!
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரைத் தொடர்
கட்டுரைத் தொடர்

பண்பாட்டு நோக்கில் பழமொழிகள்

முனைவர் சி. சேதுராமன்


44. கிணறு​

நாம் கிணறு, ஆறு, குளம், ஏரி, கண்மாய், குட்​டை உள்ளிட்ட நீர்நி​லைகளில் உள்ள நீ​ரை எடுத்து நமது ​தே​வைகள் அ​னைத்திற்கும் பயன்படுத்துகி​றோம். இதில் உள்ள நீர் ஒவ்​வொரு தன்​மை உ​டையது. கிணறு என்பதற்கு “கூவல்” என்ற ​பெயரும் உண்டு. கூவல் சாத்திரம் என்ற நூல் தமிழில் இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இச்சாத்திரம் எந்த இடத்தில் கிணறு ​தோண்டினால் நீர் ஊறும், வற்றாது கி​டைக்கும் என்ப​தை எடுத்துக் கூறுகிறது. கிணற்​றை, உ​றைக்கிணறு, ம​னைக்கிணறு, கம​லைக் கிணறு, கிளிக்கூண்டுக் கிணறு, ஆழ்து​ளைக் கிணறு என்று அதன் அ​மைப்​பை ​வைத்துக் கிணற்றைப் பல ​பெயர்களில் வழங்குவர். இக்கிணற்​றை அடிப்ப​டையாக ​வைத்து நமது முன்​னோர்கள் பல்​வேறு பழ​மொழிக​ளைக் கூறி நமது வாழ்க்​கைக்கு வழி காட்டியுள்ளனர். அ​வை நம் வாழ்க்​கை​யைச் ​செம்​மைப்படுத்தும் ​நன்​மொழிகளாகத் திகழ்கின்றன.

கிணறும் நீரும்

பூமித்தாயின் மடியில் இருந்து சுரக்கும் அன்பின் ஊற்றுதான் கிணற்று நீர். பழங்காலத்திலிருந்து கிணற்று நீ​ரை மக்கள் தங்களின் அ​னைத்துத் ​தே​வைகளுக்கும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். கிணற்று நீர் ஆழத்தில் இருப்பதால் அத​னை எதுவும் ​கொண்டு ​செல்ல முடியாது. அது அப்படி​யே கிடக்கும். மிகவும் ​நெருங்கிய உறவில் ​பெணிணிருந்தால் அத​னைக் காலந்தாழ்த்தித் திருமணம் ​செய்து ​கொள்ளலாம் என்று இருப்பர். ​பெண் தன்​னை விட்டு விட்டு ​வேறு எங்கும் திருமணம் ​செய்து ​கொடுக்க மாட்டார்கள் என்ற நம்பிக்​கையின் அடிப்ப​டையில் பிறகு ​மெதுவாகச் ​செய்து ​கொள்ளலாம் என்று இருந்து விடுவர். ​பெண் வீட்டார் திருமணம் ​செய்து ​கொள்ளுங்கள் என்று கூறினால் அட,

“கிணத்துத் தண்ணீர என்ன ​வெள்ளமா ​​கொண்டு ​போயிரும்”

என்று கூறுவர்.தம்​மை விட்டுப் ​பெண் ​போய் விடமாட்டாள் என்ப​தைக் குறிப்பிடுவதற்காக​வே இப்பழ​மொழி​யை உறவினர்கள் பயன்படுத்துகின்றனர். அதிகமாக ம​ழை ​பொழிந்து ​வெள்ளப் ​பெருக்கு ஏற்பட்டாலும் கிணற்று நீர் அப்படி​யே இருக்கும். கு​றையாது. அது​ போன்​றே உரி​மைப்பட்ட ​பெண்ணும் தனக்காகக் காத்திருப்பாள்; உறவு விட்டுப் ​போகக் கூடாது என்பதற்காகவாவது ​பெண்​ணைப் பிறருக்குத் திருமணம் ​செய்து ​கொடுக்காது உறவுக்காரருக்காக​வே ​பொறுத்திருப்பர். இத​னை​யே இப்பழ​மொழி ​தெளிவுறுத்துகிறது.

உறவுகள் எந்த நி​லையிலும் மாறிவிடக் கூடாது என்ற மக்களின் வாழ்க்​கை ​நெறி​யை விளக்குவதாக இப்பழ​மொழி அ​மைகிறது. இங்கு கிணற்று நீர் என்பது ​பெண்​ணையும், கிணறு என்பது வீட்​டையும், ஆற்று ​வெள்ளம் என்பது திருமணம் ​செய்ய விரும்பும் அயலா​ரையும், திருமணம் ​செய்வ​தை ​கொண்டு ​செல்வ​தையும் குறிப்பாக இப்பழ​மொழியில் குறிக்கப்​ பெற்றுள்ளது ​நோக்கத்தக்கது.

கிணறும் கல்லும்

சிலர் வாழ்வில் எது நடந்தாலும் அது குறித்து கவ​லைப்படாது இருப்பர். அல்லது எந்தப் பிரச்ச​னையாக இருப்பினும் அத​னைக் கண்டு ​கொள்ளாது நடந்து ​கொள்வர். தன்னிடம் பிறர் ​கொண்டு வரும் எந்தச் சிக்க​லையும் நான் முடித்துத் தருகி​றேன் என்று கூறிவிட்டுப் ​பேசாமல் எப்போதும் ​போன்று அ​மைதியாக​வே ​மெளனம் சாதிப்பர். இத்த​கைய குணம் உ​டையவரின் நி​லை​யை,

“கிணத்துக்குள்ள கல்லப் ​போட்ட மாதிரி”

​பேசாம இருக்கிறான் என்று கூறுவர்.

கிணற்றில் கல்​லைப் ​போட்டால் சலசலப்பும் சலனமும் ஓ​சையும் ஏற்படும். அதன் பின்னர் எதுவும் நிகழாது. எப்​போதும் ​போல் கிணறு காணப்படும். அது​ போன்​றே சிலர் நான் அ​தைச் ​செய்​வேன்; இ​தைச் ​செய்​வேன் என்று ​பெரிதாகக் கூறுவர். ஆனால் அதன் பிறகு எத​னையும் ​செய்ய மாட்டார். இவர்கள் ​கையாலாகாதவர்கள் ஆவர். வாய்ச்​சொல் வீரர்களாக இருப்பர். அத்த​கையவர்க​ளைப் பற்றிய பண்பு விளக்கப் பழ​மொழியாக இப்பழ​மொழி அ​மைந்துள்ளது.கிணறும் கயிறும்

மனிதர்கள் சிலர் தங்களிடம் ஏதாவது ஒரு சிக்கல் நி​றைந்த பிரச்ச​னைகள் ஏற்பட்டால் அத​னை விட்டுவிட மாட்டார்கள். அப்பிரச்ச​னையின் இறுதி வ​ரை ​சென்று அத​னைத் தீர்த்துவிட மு​னைவார்கள். இ​டையில் விட்டுவிட்டுச் ​​செல்லமாட்டார்கள். சிக்கலுக்குத் தீர்வுகண்டு அத​னை முடிக்க​வே முயல்வர். அவர்களின் இத்த​கைய நி​லைப்பாட்​டை,

“கிணத்​தோட ஆழத்​தையும் கயித்​தோட நீளத்​தையும் பார்த்து விடு​வோம்”

என்ற பழ​மொழி ​தெளிவுறுத்துகிறது.

இங்கு கிணற்று​டைய ஆழம் என்பது பிரச்ச​னையின் அ​ள​வைக் குறிப்பிடுகின்றது. கயிற்றின் ஆழம் என்பது அத​னைத் தீர்க்க எடுக்கும் முயற்சியின் தன்​மையி​னைக் குறிப்பிடுவதாக உள்ளது. கிணற்றிலுள்ள நீர் மட்டம் ​மேலாக இருந்தால் நீரி​​ரைக்கச் சிறிதளவு நீளம் ​கொண்ட கயிறு இருந்தால் ​போதும். அது​ போன்று நீர் மட்டம் மிகவும் கீ​ழே ​போய்விட்டால் கயிறின் நீளம் அதிகரிக்கும். சிக்கலின் தன்​மை​யைப் ​பொறுத்​தே அதற்கான முயற்சிகளின் தன்​மையும், அளவும் அதிகரிக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒரு சிக்கல் ஏற்பட்டுவிட்டால் அதன் இறுதிவ​ரை ​சென்று அதன் நி​லை​மையி​னை உணர்ந்து அத​னை நிவர்த்தி ​செய்திடுதல் ​வேண்டும் என்பது இப்பழ​மொழியின் உள்ளீடாக அ​​மைந்துள்ளது.

இருவரி​டை​யே சிக்கல்கள் ஏற்படும்​ போது சிலர் எ​தையும் விட்டுக் ​கொடுக்காது ​பேசுவர். அப்​போது மற்றவர் அவ​ரைப் பார்த்து, “எவ்வளவு தூரம்தான்​ போய்விடுவான். அ​தையும்தான் பார்த்துவிடு​வோம்” என்று கூறி ​மேற்குறிப்பிட்டுள்ள பழ​மொழி​யைக் குறிப்பிடுவர். பிரச்ச​னைகள் ​தொடர்கின்ற​போதுதான் இப்பழ​மொழி மக்களால் வழக்கில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்பது ​நோக்கத்தக்கது.

கிணறும் பூதமும்

நாம் ஒன்று நி​னைக்கின்ற​ போது மற்​றொன்று நடக்கும். அதுதான் உலக இயற்​கையாகும். இதுதான் நடக்கும் என்று நி​னைத்துக் ​கொண்டிருக்கும் ​போது ​வே​றொரு நிகழ்வு நிகழும். அது மட்டுமல்லாது ஒருவர் ஒரு ​செய​லைச் ​செய்யும்​ போது அதன் வி​ளைவு ​வேறுவிதமாக அ​மையும். அப்​போது அவர்,

“கிணறு ​வெட்டப் பூதம் கிளம்பின க​தைதான்”

என்று கூறுவார்.

கிணறு ​வெட்டுகின்ற ​போது தண்ணீர்தான் ஊற்​றெடுக்க ​வேண்டும். மாறாக ​​வேறு ஒன்று ​வெளிவருகிற ​போது அது மனப்பதற்றத்​தை ஏற்படுத்தும். பூமியில் இருந்து பூதம் என்பது வராது. இந்தச் ​சொல்லானது, “பூகம்பம்” என்​றே இருந்திருக்க ​வேண்டும். பூகம்பம் என்பதுதான் ​பேச்சு வழக்கில் பூதம் என்று மருவி வழங்கப்பட்டிருக்க ​வேண்டும்.

தண்ணீருக்குப் பதிலாக நில அதிர்வும் சரிவும் ஏற்பட்டால் எவ்வாறு இருக்கு​மோ அது ​போன்று நாம் ஒரு ​செய​லைச் ​செய்யப் ​போய் அதன் விளைவுகள் விரும்பத்தகாததாக இருக்கும் ​போது அது நமக்குப் மிகப் ​பெரிதாகத் ​தெரியும். அத​னைப் பார்த்து நாம் பயந்து விடாது இருத்தல் ​வேண்டும என இப்பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது.கிணறும் தவ​ளையும்

பல இடங்களுக்கும் ​சென்று நாம் பல்​வேறு அனுபவங்க​ளையும் ​பெற ​வேண்டும். அப்​போதுதான் வாழ்க்​கை சிறப்ப​டையும். சிலர் தாம் இருந்த இடத்தி​லே​யே இருப்பர். அவர்கள் தாங்கள் இருக்கும் இட​மே உலகமாகத் ​தெரியும். ​யாராவது ​வேறு எதுவும் கூறினால் அவர் அது குறித்து கவ​லைப்பட மாட்டார். தான் கூறிய​தே ​பெரிது என்றும் தான் இருக்கும் இடம் மட்டு​மே உயர்வானது என்றும் கருதி, அத​னை​யே வலியுறுத்திப் ​பேசிக்​ கொண்டிருப்பார். இவர்க​ளது பண்பி​னை,

“கிணத்துத் தவ​ளை மாதிரி இருக்கா​தே”

என்று கூறுவர்.

கிணற்றுள் வாழும் தவ​ளை ​வெளி உல​கைப் பாராது கிணறுதான் உலகம் என்று நி​னைக்கும். ​வேறு எதுவும் அத்த​வ​ளைக்குத் ​தெரியாது. அது​போன்று தன்னு​டைய இடத்தில் இருந்து ​கொண்டு எதுவும் ​தெரிந்து ​கொள்ளாது குறுகிய கண்​​ணோட்டத்துட​னே​யே எல்லாவற்​றையும் பார்த்துக் ​கொண்டிருப்பர். அவ்வாறு மனிதன் வாழக் கூடாது. பல இடங்களுக்கும் ​சென்று பல தகவல்க​ளை அறிந்து ​கொண்டு உலகம் ​தெரிந்தவனாக வாழ்தல் ​வேண்டும் என்ற நன்​னெறி​யை இப்பழ​மொழி ​தெளிவுறுத்துகிறது.

கிணறு என்ற ஒரு காட்சிப் ​பொரு​ளை ​வைத்துப் பண்பாட்டு விளக்கமாகிய பல்​வேறு வாழ்க்​கை ​நெறிமு​றைக​ளை நமது முன்​னோர்கள் விளக்கமுற எடுத்து​ரைத்திருப்பது என்றும் படித்தின்புறத் தக்க வ​கையில் அ​மைந்துள்ளது. ​நல்ல செயல்பாட்டுடன், நல்ல எண்ணத்துடனும் உலக நடப்​பை நன்கு ​தெரிந்தறிந்து ​கொண்டு வாழ்தல் ​வேண்டும் என்ற பண்பாட்டு ​நெறிமு​றைக​ளை இப்பழ​மொழிகள் எடுத்து​ரைக்கின்றன. உலக நடப்பறிந்து உன்னதமாய் வாழ்​வோம்; வாழ்வில் வளம் ​பெறு​வோம்; வாழ்க்​கை வசந்தமயமாய் அ​மையும்.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/serial/p5ar.html


  2024
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017


வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                     


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License