இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினெட்டாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...         முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரைத் தொடர்
கட்டுரைத் தொடர்

பண்பாட்டு நோக்கில் பழமொழிகள்

முனைவர் சி. சேதுராமன்


51. இனம்

இனம் என்பது உலகிலுள்ள அ​னைத்து உயிரினங்க​ளையும் குறிக்கும் ​பொதுச் ​சொல்லாகும். விலங்கினம், பூச்சியினம், மீனினம், தாவர இனம், மாந்தரினம் என்று பல்​வேறு வ​கைகளில் இவ்வினம் என்ற ​சொல்லானது பயின்று வருவது ​நோக்கத்தக்கது. மாந்த​ரைக் குறிக்கின்ற​ போது மாந்தரில் உள்ள சமூகப் (சாதிப்) பிரிவுக​ளைக் குறிப்பதாகத் தற்​போது வழங்கப் ​பெற்று வருகிறது.

அ​னைத்து உயிரிக​ளையும் குறிப்பிடுவதற்கு வழங்கப்பட்டு வந்த ​சொல்லானது நாள​டைவில் சாதிப் பிரிவுக​ளைக் குறிக்க வழங்கி வருவது காலத்தின் மாற்றமாகக் ​கொள்ளலாம். இவ்வினம் என்பது குறித்து நமது முன்​னோர்கள் பழ​மொழிகளிலும் பதிவு ​செய்து ​வைத்துள்ளனர். பழ​மொழிகளில் பயின்று வரும் இவ்வினம் எனும் ​சொல்லானது சாதிப் பிரிவுக​ளைக் குறிக்க வழங்கிய ​பொதுச் ​சொல்லாக அமைந்துள்ளது.இனமும் ​சேர்தலும்

ஒவ்​வொருவரும் அவரவர் இனத்​தோடு ​சேர்ந்​தே வாழ்வர். இனம் விட்டு இனம் ​சேர்ந்து வாழ மாட்டார். ஏ​னெனில் பிற இனத்தார், மற்​றொரு இனத்தா​ரைத் தம்முடன் ​சேர்த்துக் ​கொண்டு வாழ மாட்டார்கள். மாறி மாறிச் ​சேர்ந்து வாழ்ந்தால் வாழ்க்​​கையில் பிரச்ச​னைகள் ஏற்படும் என்று கருதியதனா​லே​யே தனித்தனித்தனியாக வாழ்ந்தனர். இவ்வினங்கள் தனித்தனிக் குழுவாக வாழ்ந்தனர். இ​வை இனக்குழுக்கள் என வழங்கப்பட்டன.

பழந்தமிழகத்தில் இனக்குழு சமுதாய வாழ்க்​​கை​யே ​மே​லோங்கி இருந்தது என்பது ​நோக்கத்தக்கது. ஒவ்​வொரு இனக்குழுவிற்கும் அடையாளப்படுத்தக் கூடிய இனக்குழுப் ​பெயர்கள் இருந்தன. அந்தப் ​பெயர்களா​லே​யே அவ்வினமக்கள் அ​ழைக்கப் ​பெற்றனர். இவ்வின மக்கள் தங்களுக்குள் ப​கைத்துக் ​கொண்டு ​போரிட்டனர். எனினும் ​பொதுப்ப​கை என்று வரும் ​போது ஒன்று ​சேர்ந்து ப​கை முடித்தனர்.

ஆனால் இன்று ​பொருள் ​வைத்திருப்​போர் ஓரினமாகவும், ​பொருளற்​​​றோர் ஓரினமாகவும் கருதப்பட்டுச் சமுதாயத்தில் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இம்மக்கள் அவரவர் இனங்களுட​னே​​யே அவரவர்கள் ​சேர்ந்தனர். அந்தந்த சாதிக்குழு இனமக்களுடன் அந்தந்த இனக்குழு மக்கள் இ​​ணைந்து வாழ்ந்தனர். எக்காரணங்கள் ​கொண்டும் பிற இனக்குழு​வோடு ​சேர மாட்டார்கள். இத்த​கைய இனக்குழு மக்களின் பண்பு நி​லையி​னை,

“பணம் பணத்​தோடு ​சேரும்
இனம் இனத்​தோடு ​சேரும்”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது.பணம் ப​டைத்​தோர் தமக்கு ஏ​தேனும் சிக்கல்கள் ஏற்படுமானால் தம்​மை​யொத்த பணம் ப​டைத்​தோருடன் ​சேர்ந்து ​கொள்வர். பிறர்க்கு உதவ ​வேண்டும் என்ற நி​லை ஏற்படுகின்ற ​போதும் அல்லது சிறப்புச் ​செய்ய ​வேண்டும் என்ற நி​லை ஏற்படும்​ போதும் ​​பெரும்பாலும் அவர்கள் தன்​னொத்த பணம் ப​டைத்​தோருக்​கே அவ்வுதவிக​ளைச் ​செய்வர். தம்​மை விடக் கீழ்நி​லையில் உள்ளவர்களுக்குக் ​கை​​கொடுத்து உதவி அவர்க​ளை ​மேல்நி​லைக்குக் ​கொண்டு வரமாட்டார். இது உலக உண்​மை. இதனையே பணம் பணத்​தோடு ​சேரும் என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது.

பணவசதி வ​டைத்​தோர் பணவசதி ப​டைத்​தோருட​னே​யே நட்புக் ​கொள்வர். அது​போன்​றே ஒரு இனக்குழுவினர் தங்கள் இனக்குழு​வைச் சார்ந்​தோ​ரைப் பார்த்​தே உதவி ​செய்வர். தம் இனக்குழு​வைச் சார்ந்​தோர் இல்​லை எனில் மற்றவர்களுக்குச் ​செய்வர். இல்​லை எனில் ​பேசாதிருந்து விடுவர். இத​னை​யே இப்பழ​மொழி ​தெளிவுறுத்துகிறது.இனமும் வாழ்வும்

எத்த​னை வசதிகளிருப்பினும் எத்த​னை ஆள்பலம் இருப்பினும் தம்மினத்தாருட​னே​யே ​சேர்ந்து வாழ ​வேண்டும். அது​வே ஒருவருக்குப் ​​பெரு​மை தரும். அத​னை விடுத்துத் தம்மினத்​தை ​வெறுத்து ஒதுங்கி வாழ்ந்தால் அஃது ​வெறு​மையான வாழ்க்​கை​யே ஆகும். அவ்வாழ்க்​கை ​பேராபத்தி​லே​யே முடியும். இத​னை,

“இனத்​தோடு ​சேர்ந்து வாழாத வாழ்வு
கலத்​தோடு ​சேராத பதறு மாதிரி”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது.

நம் உறவினர்களுடன் ​சேர்ந்து வாழ்கின்ற வாழ்க்​கை உயர்ந்தது; சிறந்தது; அவ்வாறு வாழாத வாழ்க்​கை மகிழ்ச்சி​யைத் தராது. கலம் (​பெரிய அளவு) ​நெல் இருந்தாலும் அத​னோடு பதறி​னைச் ​சேர்த்து அளக்க மாட்டார்கள். அத​னைத் ​தே​வையற்றது என்று ஒதுக்கி ​வைத்​தோ அல்லது கீ​ழே​யோ ​கொட்டி விடுவார்கள். அத​னை ​நெல்​லோடு கலந்து அளக்க மாட்டார்கள். அது​போன்​றே இனத்​தோடு ​சேர்ந்து வாழாத வாழ்க்​கைப் பதறு ​போன்றதாகும். யாரும் பதறி​னை மதிக்க மாட்டார்கள்.

அது​ போன்​றே இனத்​தோடு ​சேர்ந்து வாழாதவர்க​ளை, “இனம் காய்ந்த பயல்” என்று கூறி மரியா​தை ​கொடுக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் வசதி வாய்ப்புகளுடன் வாழ்ந்தாலும் அவர்களுக்குச் சமுதாயத்தில் மதிப்பு இராது. அதனால் அவர்கள் வாழ்க்​கை அ​மைதியற்று இருக்கும். இத​னைப் பின்வரும் பஞ்சதந்திரக் க​தை ​தெளிவாகப் புலப்படுத்துவதாக அ​மைந்துள்ளது.

காட்டிலிருந்து வழிதவறி வந்த ஒரு நரியானது ஊருக்குள் புகுந்தது. அப்​போது ஊரிலிருந்த நாய்கள் ஒன்று ​சேர்ந்து நரி​யைத் துரத்தின. நாய்களிடமிருந்து தப்பி ஓ​டிய நரி சாயம் தயாரிப்பவனின் வீட்டிற்குள் புகுந்து ஓடிய​போது தடுமாறி நீலநிறச் சாயத் ​தொட்டிக்குள் தவறி விழுந்தது. விழுந்தவுடன் அது நீல நிறமாக மாறியது. மீண்டும் நரி காட்​டை ​நோக்கி ஓடியது. காட்டுக்குள் வந்த நரி​யைப் பார்த்த மற்ற விலங்குகள் ஏ​தோ புதுவ​கையான விலங்கு ஒன்று காட்டிற்குள் வந்திருக்கிறது என்று கருதி அஞ்சின. இத​னைக் கண்ட நரி எல்லா விலங்குக​ளையும் அச்சுறுத்தியது.தா​னே காட்டுக்கு ராஜா என்று அறிவித்தது. சிங்கமும் புலியும் கரடியும் நரிக்குச் ​சே​வை ​செய்தன. நரி​யோ தன் இனத்தா​ரை மட்டும்அருகில் வரவிட​வே இல்​லை. நரிக் கூட்டத்திற்கு மட்டும் இது புரியாத புதிராக இருந்தது. இருந்தாலும் இத​னைக் கண்டுபிடிக்க ​வேண்டும என்று முயன்று அத​னையும் கண்டுபிடித்து விட்டன. தம் இனத்​தை​யே ​வெறுக்கும் நரியின் தந்திரத்​தை ​வெளிப்படுத்தியாக ​வேண்டும் என்று காத்திருந்தன. ராஜாவாகி நிறமாறிய நரி சுக​போகத்தில் மூழ்கியது. ஆனால் தன்னினத்​தா​ரை மட்டும் ​நெருங்கவிடாது ​செய்து ​கொள்வதில் கவனமாக இருந்தது.

நரிகள் எதிர்பார்த்த நாளும் வந்தது. பயங்கர ம​ழை​ ​பெய்தது. நரி உறங்கிக் ​கொண்டிருந்தது. அப்​போது இடிச்சத்தம் ​கேட்டது நரிகள் ஒன்று ​சேர்ந்து நரி தங்கி இருக்கும் கு​​கையின் அருகில் வந்து ஊ​ளையிட்டன. நன்கு தூக்கத்திலிருந்த நரி கு​கை​யைவிட்டு ​வெளியில் வந்து தன்​மை மறந்து ஊ​ளையிட்டது. ​மேலும் ம​​ழையில் ந​னைந்ததால் அதன் நிறம் ​வெளுத்துப் ​போய்விட்டது.

இத​னைக் கண்ட சிங்கம், புலி ஆகிய விலங்குகள் அட நரி நம்​மை ஏமாற்றி விட்ட​தே என்று ​கோபத்துடன் அத​னைக் ​கொல்ல விரட்டியது. ​​வெளுத்துப் ​போன நரி தன்னினத்தாரிடம் ​சென்று என்​னைக் காப்பாற்றுங்கள் என்று ​கெஞ்சியது. அதற்கு அந்த நரிகள், “ஒன்​றை நி​னைவில் ​வைத்துக் ​கொள். இனத்​தோடு ​சேர்ந்து வாழாத வாழ்க்​கைக் கலத்​தோடு ​சேராத பதறு மாதிரி, அதனால் நீ எங்களுடன் ​சேர்ந்து வாழவில்​லை. தற்​போது ஆபத்து என்று வந்தவுடன் உனக்கு இனத்தின் நி​னைவு வந்துவிட்டது. இத்த​கைய சுயநலத்துடன் இருக்கா​தே எங்கள் முன் நிற்கா​தே! உன் தயவு எங்களுக்குத் ​தே​வையில்​லை. இங்கு நின்றால் உன்​னை நாங்க​ளே ​கொன்றுவிடு​வோம் என்று கூறி அடித்து விரட்டி விட்டன. அவமானப்பட்டுத் திரும்பிய நரி தனது மதியீனத்​தை நி​னைத்து வருந்தியது. தன்​னை விரட்டி வந்த சிங்கத்திடம் அகப்பட்டு உயிரிழந்தது.இக்க​தை இனத்​தோடு ​சேராத வாழ்க்​கை அழிந்துவிடும் என்ப​தை நன்கு புலப்படுத்தி நிற்கிறது. பதரி​னை யாரும் பயன்படுத்தாததால் அது அழிந்து வீணாகிவிடும். அது ​போன்​றே இனத்தா​ரோடு ​சேர்ந்து வாழாதவரு​டைய வாழ்வும் ஆகும் என்ற ​சேர்ந்து வாழும் வாழ்க்​கை ​நெறி​யை இப்பழ​மொழி நவில்கிறது.

இப்பழ​மொழி​யை, “இனத்​தோடு ​சேர்ந்து வாழாத வாழ்க்​கை களத்​தோடு ​சேராத பதரு மாதிரி” என்று வழங்குவர். களம் என்பது ​நெல்கதிரடிக்கும் இடத்​தைக் குறிக்கும் களத்​தை விட்டு ​வெளி​யே பதரி​னைத் தூற்றிக் கூட்டித் தள்ளிவிடுவர். அப்பதறானது யாருக்கும் பயன்படாது அங்​கே​யே கிடந்து மக்கி அழிந்து ​போகும். (கலம் – அளவு, களம் – இடம், அறுவ​டை ​செய்து தானியங்க​ளைப் பதர் நீக்கி ஒன்று ​சேர்க்கும் இடம்). இனத்துடன் ​சேர்ந்து இன்னல் நீக்கித் ​தோழ​மையுடன் நம் முன்​னோர்கள் கூறிய ​நெறிப்படி இ​ணைந்து வாழ்​வோம். வாழ்வு இனி​மையுறும்.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/serial/p5ay.html


  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                     


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License