Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!
                இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினேழாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...

Content
உள்ளடக்கம்

சமையல்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரைத் தொடர்
கட்டுரைத் தொடர்

பண்பாட்டு நோக்கில் பழமொழிகள்

முனைவர் சி. சேதுராமன்


55. ஆள்

மனிதர்க​ளைக் குறிகப் பல்​வேறு ​சொற்கள் வழக்கில் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. மாந்தன், மனிதன், ஆள் என்ற ​சொற்கள் ஆண், ​பெண் ஆகிய இருவ​ரையும் குறிப்பிடுவதற்கு மக்களால் பயன்படுத்தப்படுவது ​நோக்கத்தக்கது. ஆள் எனும் ​சொல் ஆண்,​பெண் இருவருக்கும் ​பொதுவானதாக இருந்தாலும் ஆ​ணைக் குறிக்கும்​போது ஆம்ப​ளை ஆள் என்றும், ​பெண்​ணைக் குறிக்கும்​ போது ​பொம்ப​ளை ஆள் என்றும் குறிப்பிட்டுக் கூறுவது இன்றும் ந​டைமு​றையில் உள்ளது. ஆள் என்ப​தை ​வைத்து மக்களி​டை​யே பல்​வேறு பழ​மொழிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

ஆளும்-இளக்காரமும் (தகுதியும்)

ஒவ்​வொருவருக்கும் ஒரு மதிப்பு உண்டு. அந்த மதிப்பு பணம், குணம், ஒழுக்கம் சார்ந்து அந்நபருக்குக் ​கொடுக்கப்படுகிறது. அதிலும் பணபலமின்றி இருப்பவர் ​பொருள் வசதி கு​றைவாக உள்ளவர்கள் சமுதாயத்தில் உள்ளவர்களால் மிகவும் இழிவாக நடத்தப்படுவார். ​பொருள் வளம் குன்றி​யோர், ​பொருள் வளம் மிக்கவர்களுக்கு அடங்கி நடக்க ​வேண்​யெ சூழல் இன்றும் உலகில் நடப்பில் உள்ளது. இதனை,

“ஆ​ளோட இளக்காரத்​தைப் பார்த்தா
ஆள்​மே​லேயும் பீ​பேளுவான்”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது.

இங்கு இளக்காரம் என்பது தகுதி, தரம் என்பனவற்​றைக் குறிக்கும். தன்​னை விடப் ​பொருளாதாரத்தி​லோ, வலி​மையி​லோ வளங்குன்றி இருந்தால் அவர்க​ளை இச்சமுதாயத்தில் இழிவாக நடத்துவர். மனிதனின் தகுதி​யைப் பார்த்து அவர் ​மே​லே​யே கழிவுக​ளைப் ​​போக்கிக் ​கொள்வான். அதாவது அவ​ரை இழிவிலும் இழிவாகக் கருதுவர். இவ்வாறு மனிதர்க​ளை நடத்துவது தவறாகும். அத​னைத் தவிர்த்து அனைவ​ரையும் சமமாக நடத்துதல் ​வேண்டும் என்ற பண்பாட்டு ​​நெறி​யை இப்ழ​மொழி நமக்கு வலியுறுத்துகிறது.ஆளும் நிழலும்

மனிதர்களுள் சிலர் தனித்து எந்தவிதமான ​செய​லைச் ​செய்ய மாட்டார்கள். அது​போன்று ஒருவ​ரைப் பற்றி எந்தவிதமான கருத்துக்க​ளையும் ​தெரிவிக்கத் தயங்குவர். ஆனால் அவர்க​ளே மற்றவர்கள் ஒருவ​ரைப் பற்றிக் கருத்துக்க​ளைக் கூறினால் அத​னை அடி​யொற்றி ஆமாமா…என்று ஒத்து, அ​தே கருத்​தை மீண்டும் கூறுவர். இவர்கள் தனித்தியங்கும் திறனற்றவர்களாக இருப்பர். இத்த​கையவர்களின் பண்பி​னை,

“ஆளுப்​போனா ஆ​ளோட நிழல்ல ​போவானாம்”

என்ற பழ​மொழி ​தெளிவுறுத்துகிறது.

நிழ​லே இல்லாத​ போது அதில் ஒருவர் நடந்து ​சென்றால் அவரு​டைய நிழலில் ஒருவர் நடந்து ​செல்வர். தாமாக எதுவும் கூறும், ​செய்யும் திறனற்றவர்களின் பண்பி​னை ​மேற்குறிப்பிட்ட பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது.

ஆளும் – கூலியும்

உண்​மையாக உ​ழைத்தாலும் சிலர் கூலி ​கொடுக்கும்​ போது கு​றைத்​தே ​கொடுப்பர். ஆளுக்குத் தகுந்தாற்​போன்று நடந்து ​கொள்வர். எதிர்த்துப் ​பேசுபவராக இருந்தால் அவருக்கு ஒரு மாதிரியாகவும் வாய்​ பேசாது சரிசரி என்று ​செல்பவர்களுக்கு ​வேறுமாதிரியாகவும் கூலியி​னைக் ​கொடுப்பர்.

அது ​போன்று சிலர் ஒவ்​வொருவரிடமும் ஆளுக்கு ஏற்றாற் ​போன்று ஒவ்​வொருவிதமாக நடந்து ​கொள்வர். அத்த​கையவர்களின் நடத்​தை ஒழுங்கி​னை,

“ஆளப் பாத்தான் கூலியக் ​கொடுத்தான்”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது.

பணமும் பலமும் இருப்பவர்க​ளை ஒரு மாதிரியாகவும் வசதி வலி​மை கு​​றைந்​தோ​ரை ​வேறு மாதிரியாகவும் நடத்துதல் கூடாது. அவ்வாறு நடத்துவது மனிதர்க​ளை இழிவுபடுத்தும் தன்​மையாகும். மனித​ரை மனிதர் இழிவுபடுத்தும் நி​லை உருவாகக் கூடாது என்ப​தை இப்பழமொழி வாயிலாக நமது முன்​னோர்கள் எடுத்து​ரைத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.ஆளும் – ஓவாச்சியும்

உலகம் ​செயல்படும் ​போது நாமும் ​செயல்பட ​வேண்டும். அதற்கு மாறாக நாம் நடந்தால் நம்​மை யாரும் மதிக்க மாட்டார்கள். பிறர் ​செயல்படும்​ போது நாம் மட்டும் வாளாவிருந்தால் அது ​ ​கேலிக்குரியதாக ஆகிவிடும். எல்​லோருடனும் ஒத்திருந்து நாம் ஒரு ​செய​லைச் ​செய்கின்ற​ போதுதான் நமக்கும் அச்​செயலுக்கும் மரியா​தை ஏற்படும். இத​னை,

“ஆ​ளோட ஆளா அழுதாளாம் ஓவாச்சி”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது.

இறந்தவர்க​ளைச் சுற்றி அமர்ந்து ஒப்பாரி ​வைத்து அழுவர். பல்லில்லாது ஓவாயாக உள்ளவள் ஒப்புச் ​சொல்லி அழுதாலும் என்ன ​சொல்கிறாள் என்று புரியாது. அதனால் பிறர் அழும் ​போது அவர்களுடன் ​சேர்ந்து அழும் ​போது அவள் என்ன பி​ழை ​செய்கிறாள் என்ப​தை யாரும் கவனிக்க முடியாது. பிறர் ​வே​லை ​செய்யும் ​போது நாமும் அவ்வா​றே ​வே​லை ​செய்ய ​வேண்டும் அது​வே நம்​மை முன்​னேற்றும். இத்த​கைய கருத்தி​னை ​மேற்குறித்த பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கிறது.

கஞ்சியும் கச்​சையும்

வாழும் ​போது சிலர் தம் உறவுக​ளை ஒதுக்கி ​வைத்து வாழ்வர். அவர் வழியச் ​சென்று உறவாடினாலும் அத​னை அவர்கள் வர​வேற்று உறவு ​கொண்டாட மாட்டார்கள். துன்பப்படும் ​போதும் உதவுவதற்கு வர மாட்டார்கள். ஆனால் இன்பத்திலிருக்கும் ​போது நான், நீ என்று வருவர். இது உலக இயல்பாகும், இத்த​கைய உலக இயல்பி​னை,

“கஞ்சி ஊத்த ஆளில்லாட்டியும்
கச்​சைகட்டுவதற்கு ஆளுருக்குல்ல”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கிறது.

கஞ்சி ஊத்த ஆள் என்பது உதவுவதற்கு ஆள் இல்​லை என்றாலும், சண்​டையிடுவதற்கு அல்லது ​சொத்தில் உரி​மை ​​கொண்டாடுவதற்கு ஆள் இருக்கும் (கச்​சை என்பது சண்​டையிட​லைக் குறிக்கும்) என்று உலக இயல்​பை எடுத்து​ரைக்கின்றது.ஒருவருக்கு நாலு பிள்​ளைகளிருந்தாலும் அவருக்கு உணவிட்டுப் பராமரிக்க ஆள் இருக்க மாட்டார்கள். அவர் இறந்து ​போனவுடன் அவரது ​சொத்துக்களுக்கு உரி​மை ​கொண்டாடுவதற்கு வருவர். இருக்கும் ​போது உதவுவதற்கு வராதவர்கள் இறந்தவுடன் மா​லையுடன் ​சொத்துக்க​ளைப் பிரிப்பதற்கு வருவர். இத்த​கைய கய​மைத் தன்​மை ஒழிதல் ​வேண்டும்.

உயிருடன் இருக்கும் ​போது ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி ​​செய்து துன்பத்தில் பங்கு ​​கொண்டு வாழ்வ​தே உண்​மையான மனித ​நேய வாழ்க்கையாகும். அத்த​கைய மனித ​நேயப் பண்புடன் வாழ ​வேண்டும் என்ப​தை ​மேற்குறித்த பழ​மொழி நமக்குத் ​தெளிவுறுத்துகிறது.

ஆள் குறித்த பழ​மொழிகள் மனித இயல்பி​னையும், மனித உள்ளங்க​ளையும் புலப்படுத்தி நிற்பதுடன் எவ்வாறு பிறர் ​மேல் அன்புகாட்டி வாழ ​வேண்டும் என்பன ​போன்ற பண்பாட்டு ​நெறிக​ளையும் நமக்கு எடுதது​ரைப்பனவாக உள்ளன. முன்​னோர் வழி நடப்​போம் முழு​மையான அன்பு வாழ்க்​கை வாழ​வோம். வாழ்வு வளமானதாக அ​மையும்.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/serial/p5bc.html


  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017

வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License