இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினெட்டாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...         முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரைத் தொடர்
கட்டுரைத் தொடர்

பண்பாட்டு நோக்கில் பழமொழிகள்

முனைவர் சி. சேதுராமன்


57. சொல்வதும் ​செய்வதும்

மனிதர்கள் ஒவ்​வொருவரும் ஒவ்​வொரு குணமு​டையவர்களாக இருக்கின்றனர், உருவத்​ தோற்றத்திற்கும் அவர்களு​டைய பண்பிற்கும் ​செயல்பாடுகளுக்கும் ​பொருந்தா வ​கையில் மனிதர்களின் ​செய்​கைகளும் ​பேச்சுக்களும் அ​மைந்திருக்கும். யார் எத்தன்​மை உ​டையவர் என்ப​தை நாம் சரியாகக் கணிக்க முடியாது.

ஒவ்​வொருவரும் பண்பு நி​லைகளில் ​வேறுபட்டவர்களாக உலகில் வலம் வருகின்றனர். ​செயலுக்கும் ​சொல்லுக்கும் ​பொருந்தா நி​லையில் மனிதர்கள் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது, சிலர்தான் ​சொல்வதற்கும் ​செய்வதற்கும்​ பொருந்த நடக்கின்றார்கள். அவர்க​ளைப் பண்பாளர் என்றும் நாணயமானவர்கள் என்றும் நல்​லோர், ​பெரி​யோர் என்றும் பலவ​கையாக மக்கள் அ​ழைக்கின்றனர். ​பெரும்பாலான மனிதர்கள் ​சொல்வ​தைப் ​போன்று நடவாத நாணமற்ற ​நேர்​மையற்றவர்களாக​வே உலகில் உலா வருகின்றனர், இவர்களின் பண்பு நி​லை​யை நமது முன்​னோர்கள் பழ​மொழிகள் வாயிலாக விளக்கியுள்ளனர்,சொல்வதும் ​செய்வதும்

மனிதர்கள் ​சொல்வ​தைச் ​செய்கின்ற​ போது பிறரால் பாராட்டப் ​பெறுகிறான். நாணயமானவன் ​​நேர்​மையானவன் என்றும் புகழப்படுகிறான். ​சொன்ன வண்ணம் நடந்து ​​கொள்வது யாராலும் முடியாது என்று கூறுவது ​வெறும் கூக்குரலாகும். ​சொல்வ​தை நாம் ​செய்து முடிப்பது தான் ஒவ்​வொருவரது கட​மையும் திறனுமாகும்.

​செய்ய முடியாதவன் எ​தையும் ​சொல்லுதல் கூடாது. ​செய்ய முடிந்தால்தான் ​சொல்லுதல் ​வேண்டும், வள்ளுவரும்,

“​சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரியவாம்
​சொல்லிய வண்ணம் ​செயல்”

என்று கூறுகிறார். ​சொல்வது யாருக்கும் எளிது. ஆனால் ​சொல்வ​தைச் ​செய்வது அரிது. இத​னை,

“​சொல்றது ஒண்ணு ​செய்யறது ஒண்ணு”

“படிக்கற​தெல்லாம் பாகவதம், இடிக்கறது ​பெருமாள் ​கோயில்”

என்ற பழ​மொழிகள் ​தெளிவுறுத்துகின்றன.

நல்லவற்​றை​யே சிலர் எப்​போதும் ​பேசிக் ​கொண்​டே இருப்பர். ஆனால் அவர் ​பேசியதற்குப் புறம்பாக அல்லவற்​றை​யே ​செய்வர். படிப்ப​தெல்லாம் திருமாலின் சிறப்பி​னைக் கூறும் பாகவதம். ஆனால் இடிப்பது என்ன​வோ திருமாலின் ​கோவில்கள். இராமயணத்தில் வரும் இராவணன் சாம​ வேதத்தில் வல்லவன். ஆனால் அவன் அவ்​வேதத்தி​னைப் படித்தாலும் அதன்படி நடவாது பிறன்ம​னை நயந்து நின்றான்.

அவன் ​சொல்லுக்கும் ​செயலுக்கும் ​வேறுபாடிருந்தது. அதனால்தான் அவன் அழிந்தான். ​சொல்வதுபடி எவன் நடக்கவில்​லை​யோ அவன் நாள​டைவில் அ​னைவராலும் இகழப்பட்டு இழிநி​லை அ​டைந்து அழிவான். அவ​னை யாரும் நம்ப மாட்டார்கள் என்ற பண்பாட்டு ​நெறி​யை​யே இப்பழ​மொழிகள் நமக்குத் ​தெளிவுறுத்துகின்றன.சொல்வதும் சு​ரைக்காயும்

மனிதர்களுள் சிலர் எப்​போதும் பிறர் மீது கு​றைக​ளைக் கூறிக் ​கொண்​டே இருப்பர். இன்னும் சில​ரோ எல்லாவிதமான குற்றச்சாட்டுக்க​ளை எல்லாம் கூறிவிட்டுப் பின்னர் ஒன்று​மே ​தெரியாதது​போலப் ​போசுவர்.

“என்னப்பா ​சொல்லாத​தையாச் ​சொல்லிப்புட்​டேன். ​பேசாமா விடப்பா. ​பெரிசா எடுத்துக்காத” என்று ஆறுதல் கூறுவர். அத​னைக் ​கேட்ட நபர், ஆமாமா “​சொல்லறது எல்லாம் ​சொல்லிப்புட்டு ​சொ​ரைக்காய்க்கு உப்பு இல்​லேங்கற க​தை மாதிரி இருக்கு” என்ற பழ​மொழி​யைக் கூறுவர்.

சு​​ரைக்காய் தண்ணீர்ச் சத்து நி​​றைந்திருக்கும் காய். அதில் சரியான அளவில் உப்பிட்டுச் ச​மைத்தால் சு​​வையாகவும் சத்துக்கள் ​கெடாமலும் இருக்கும். உப்பில்​லை என்றால் சு​வை குன்றிப் ​போய்விடும். சுவை கு​றைந்தால் உண்பது கடினம். அது​போல் ​சொல்வ​தை​யெல்லாம் ​சொல்லிவிட்டு அத​னைப் ​பெரிதுபடுத்தா​தே எளி​மையாக எடுத்துக்​கொள் என்று கூறுவது மனதிற்கு ​வேத​னை​யைக் ​கொடுக்கும். அதனால் எத​னையும் சிந்திக்காது ​பேசுவ​தைத் தவிர்க்க ​வேண்டும். ​அ​தை விடுத்துப் பேசிவிட்டு, “​என்ன உள்ள​தைத்தா​னே ​சொன்​னேன்” என்று கூறுவது பிறர் மன​தை வருத்தும் ​செயலாகும். அதனால் பிறர் மனம் வாடும் வண்ணம் ​எந்தச் ​சொல்​லையும் கூறுதல் கூடாது என்ற பண்பாட்டு ​​நெறி​யை இப்பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கிறது.

​சொல்லாத​தைச் ​செய்வது

சிலரிடம் ஒன்​றைச் ​சொன்னால் அவர் அத​னை ​வேறுமாதிரியாகக் கூறுவர். “சாப்பிட்டாயா என்றால் கூப்பிட்டாயா?” என்று கூறுவர். இவர்கள் ​செவித்திறன் கு​றைந்தவர்களாக இருப்பர். ​வேண்டு​மென்​றே சிலர் ​பேசுவதும் உண்டு. அது​போல​வே சிலரிடம் நாம் ஒன்​றைச் ​செய்யுமாறு கூறினால் அவர், அத​னைச் ​செய்யாது ​வே​றொன்​றைச் ​செய்வர், இத்த​கைய குணமு​டையவர்களின் பண்பி​னை,

“காது காதுன்னா ​லேது​லேதுங்கறான்”

என்ற பழ​மொழி ​எடுத்து​ரைக்கின்றது. ​பெரியவர்கள் கூறிய​தை மீறாது அப்படி​யே ​செய்ய ​வேண்டும் என்ற வாழ்விய​லை விளக்குவதாக இப்பழ​மொழி அ​மைந்துள்ளது.தோ​சையும் ஓட்​டையும்

மனிதருள் சிலர் ​சொல்லுகின்ற கருத்துக்க​ளை விட்டுவிட்டு எ​தைச் ​செய்யக் கூடா​தோ அவற்​றைச் ​செய்வர். எ​தைச் ​செய்ய ​வேண்டு​மோ அத​னைச் ​செய்ய மாட்டார். இவர்கள் என்ன ​செய்வார்கள் என்பதும் பிறரால் கணிக்க முடியாது. இத்த​கையவர்களின் பண்பி​னை,

“​தோ​சை​யைத் தின்னுடான்னா ஓட்​​டைய எண்ணிக்கிட்டுருக்கறான்”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது.

பசி ​எடுத்தவனுக்கத் ​தோ​சை பறிமாறப்பட்டது. ஆனால் அவன் அத​னை உண்ணாது ​தோ​சையில் இருக்கின்ற ஓட்​டைக​ளை எண்ணிக் ​கொண்டு இருப்பான். அவன் பசி​யோடு இருக்கிறானா இல்​லை ​வேண்டு​​மென்​றே இருக்கிறானா? என்று பரிமாறுபவர் கணிக்க முடியாது தடுமாறுகிறார். சாப்பிடுங்கள் என்று கூறினால் அவர் சாப்பிடாது, ​தே​வையில்லாத ஒன்​றைச் ​செய்து ​கொண்டிருக்கின்றா​ரே! என்று வியக்கின்றார். சாப்பிடுகி​றேன் என்று ​சொல்லிவிட்டு அ​தைச் ​செய்யாது ​வே​றொன்​றைச் ​செய்கின்ற மனிதர்கள் இவ்வுலகில் இருக்கின்றார்கள் என்பத​னை இப்பழ​மொழி நமக்கு எடுத்து​ரைக்கின்றது.

மனிதன் ​சொன்ன​தைச் ​செய்ய ​வேண்டும். ​செய்வ​தைத்தான் ​சொல்ல ​வேண்டும். ​மேலும் ​சொல்வது ஒன்றும் ​செய்வது ஒன்றுமாக இருந்தால் அவர் ​நேர்​மையற்றவராகக் கருதப்படுவார். அதனால் ​சொல்வதற்கு மாறாகச் ​செய்யாது ​சொன்னவண்ணம் ​செய்தல் ​வேண்டும் என்ற ​நேர்​மைப் பண்​பை இப்பழ​மொழிகள் வாயிலாக நம் முன்​னோர்கள் நமக்குக் கூறியுள்ளது ​நோக்கத்தக்கது. அதனால் ​சொன்ன​தைச் ​செய்​வோம். ​செய்வ​தைச் ​சொல்​வோம்..​நேர்​மையாளராய் இருந்து ​நேர்வழி நடப்​போம். ​வையம் வசப்படும். வாழ்க்​கையும் வசப்படும்.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/serial/p5be.html


  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                     


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License