Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!
                1-6-2006 முதல் இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினாறாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...

Content
உள்ளடக்கம்

சமையல்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரைத் தொடர்
கட்டுரைத் தொடர்

பண்பாட்டு நோக்கில் பழமொழிகள்

முனைவர் சி. சேதுராமன்


59. வேலை

மனிதர்கள் உலகில் உயிர்ப்புள்ளவர்களாக வாழ்வதற்கு ​வே​லை இன்றிய​மையாத ஒன்றாகும், ஒவ்​வொரு மனிதனும்அவரவர் தகுதிக்​கேற்பவும் வாய்ப்பிற்​கேற்பவும் ​வே​லைக​ளைச் ​செய்து வாழ்ந்து வருகின்றான். ​தேவாரத்தில் நாவுக்கரசர், “என் கடன் பணி ​செய்து கிடப்ப​தே” என்று குறிப்பிடுவது ​நோக்கத்தக்கது. ​பெரும்பாலும் ​வே​லை என்பது தனி மனிதரின் ​செயலி​னைக் குறிக்கும். தனிமனிதன் வாழ்வதற்காக எந்தெந்த வ​கைகளில் எல்லாம் ​செயல்படுகிறான் என்ப​தை​யே ​வே​லை எனும் ​சொல் குறிப்பிடுகின்றது. மனிதன் வயிற்றுப் பி​ழைப்பிற்காகவும் உலகில் உயிர் வாழ்க்​கை​யைத் தக்க ​வைத்துக் ​கொள்வதற்காகவும் பல்​வேறு விதமான ​வே​லைக​ளைச் ​செய்கின்றான்.

​ ஒருவருக்கு ​கேடு ​செய்வதற்குத் தீய வழியில் ​செயல்பட்டால் அத​னைத் தீய ​வே​லையில் இறங்கா​தே என்று கூறி ​பெரி​யோர்கள் கண்டிப்ப​தை வழக்கில் நாம் பார்க்கின்​றோம், மனிதனின் ​செயல்பாடுக​ளையும் ​வே​லை என்பது உணர்த்துகின்றது. நம் முன்​னோர்கள் ​வே​லை என்பது குறித்துப் பல்​வேறு பண்பாட்டு ​நெறிக​ளை நமக்குப் பழ​மொழிகள் வாயிலாக எடுத்து​ரைத்துள்ளனர்.

வே​லையும் காரணமும்

சிலர் எந்த ​வே​லையும் ​​செய்யாது ​சோம்​பேறியாக இருப்பர். அதிலும் சிலரிடம் ஏதாவது ஒரு ​வே​லை​யைத் தந்தால் அவர்கள் அத​னைச் செய்யாது ஏ​தேனும் ஒரு காரணத்​தைக் கூறி அந்த ​வே​லை​யைத் தட்டிக் கழிப்பர். எந்தச் சூழலிலும் அவர்கள் மனம் இறங்கி ஒரு ​வே​லை​யைச் ​செய்யமாட்டார்கள். உப்புச் சப்பில்லாத காரணங்க​ளைக் காட்டி அவ்​வே​லை​யைச் ​செய்வதிலிருந்து தப்பித்துக் ​கொள்வர். இத்தகையவர்க​ளை,

“​வே​லை ​சொன்னாப் ​பேல வரும்”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது.

அந்த ​வே​லை​யைச் ​செய் என்று கூறும்​ போது, அத​னைச் ​செய்யாது எனக்கு மலங்கழிக்கும் நி​லை வந்துவிட்டது. என்னால் ​செய்ய முடியாது என்று கூறிவிட்டுச் ​சென்றுவிடுவார். இது வழக்குத் ​தொடர் ​போன்று காணப்படினும் மனிதர்களின் மாண்பி​னை உணர்த்தும் பழ​மொழியாக அ​மைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.வே​லையும் கூலியும்

​வே​லை ​செய்யாது எதுவும் உலகில் கி​டைக்காது. அதாவது உ​ழைக்காமல் யாரும் எந்தப் பல​னையும் ​பெற முடியாது. உ​ழைத்தால் மட்டு​மே ​பொருள் கி​டைக்கும். உ​ழைக்காதிருந்தால் ​பொருளின்றி முன்​​னேற்றமின்றி வாழ்வில் துன்புற ​​நேரிடும். ​வே​லை ​செய்தால்தான் வாழ்க்​கையில் மலர்ச்சி​யைக் காண முடியும். இத​னை,

“​வே​லை பார்த்தாக் காசு ​வேசம் ​போட்டாக் கூலி”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது.

ஓரிடத்திற்குச் ​சென்று ஒருவர் ​கொடுத்த ​வே​லை​யைச் ​செய்து முடித்தால் ​பொருள் கி​டைக்கும். அதாவது அதற்குரிய கூலி கி​டைக்கும். அது​ போன்​றே வாழ்க்​கையில் எந்த ​வே​லை​யையும் ​செய்தால் மட்டு​மே நமக்குப் ​பொருள் கி​டைக்கும். இத​னை உணர்ந்து நாம் வாழ்வில் உ​ழைத்துப் ​பொருளீட்ட ​வேண்டும். அவ்வாறு உ​ழைக்காதிருந்தால் எந்தப் ​பொருளும் கிட்டாது என்ப​தையும் இப்பழ​மொழி எடுத்துக் கூறி உ​ழைக்கின்ற எண்ணத்​தை மனதில் வி​தைக்கின்றது.

வே​லையற்றவனின் மனம்

எந்த ​வே​லையும் ​செய்யாமல் இருப்பவனின் உள்ளத்தில் சாத்தான் குடியிருப்பான் என்று இங்கர்சால் குறிப்பிடுவார். ​வே​லை ​​செய்யாது ​சோம்​பேறியாக இருப்பவனின் உள்ளம் அ​லைபாய்ந்து ​கொண்​டே இருக்கும். அவன் ஏதாவது தவறான ​செயல்களில் ஈடுபட்டு மன​நோயாளியாகவும் மாறும் நி​லை உருவாகும். அது மட்டுமல்லாது எது ​தே​வையற்ற​தோ அந்த ​வே​லை​யை அவன் ​செய்து ​கொண்டிருப்பான். அது மட்டுமல்லாது எது ​தே​வையற்ற​தோ அந்த ​வே​லை​யைச் ​செய்து ​கொண்டிருப்பான். வீணான ​வே​லை​க​ளைச் ​செய்யாது பலனுள்ள​ வே​லைக​ளைச் ​செய்ய ​வேண்டும் என்ப​தை,

​ “வே​லையத்த அம்பட்டன் எரு​மையப் புடுச்சுக்கிட்டுச் ​செரச்சானாம்”

என்ற பழ​மொழி ​தெளிவுறுத்துகிறது. முடிதிருத்தும் ​வே​லை பார்ப்பவர் ​வே​லை இல்லாமல் இருக்கும் ​போது முடியில்லாத எரு​மை மாட்​டைப் பிடித்துக் ​கொண்டு மழித்துக் ​கொண்டிருப்ப​தைப் ​போன்று எந்த ஒரு ​வே​லையும் ​செய்யாமல் சும்மா இருந்து ​தே​வையற்ற ​வே​லை​யை ஒருவர் ​செய்தல் கூடாது என்ப​தை இப்பழ​மொழி வாயிலாக நமது முன்​னோர்கள் ​மொழிந்துள்ளனர். ​தே​வையற்ற ​வே​லை​யைச் ​செய்யாது, எத​னைச் ​செய்தால் வாழ்க்​கை உயர்வ​டையு​மோ அத​னைச் ​செய்தல் ​வேண்டும் என்ற உயரிய எண்ணத்​தையும் ​இப்பழ​மொழி நமக்கு நல்குவது ​நோக்கத்தக்கது.வே​லை​யைக் கண்டு பயப்படு​வோர்

மனிதர்களுள் சிலர் ​கொடுத்த ​வே​லை​யைச் சரியாகச் ​செய்ய மாட்டார்கள், அந்த ​வே​லை ​​தெரிந்தாலும் தவறாக​வே ​செய்வர். அவர்க​ளை ஏன் தவறாக ​வே​லை​யைச் ​செய்தீர்கள் என்று ​கேட்டால் ஏதாவ​தொரு காரணத்​தைக் கூறித் தப்பித்துச் ​சென்றுவிடுவர். இவர்க​ளை ​வே​லைக் களவாணி (​வே​லை​யைச் ​செய்யாது தப்பிக்கும் ​வே​லைத் திருடன்) என்று வழக்கில் கூறுவர். இத்த​கையவர்க​ளை,

“​வேலக்களவாணிக்கு ​நெத்தியில ​வேர்​வை”

என்ற பழ​மொழி படம் பிடித்துக் காட்டுகிறது.

புதிய மாடுக​ளை உழவுக்குப் பழக்கும் ​போது அடிக்கடி படுத்துக் ​கொள்ளும். அது வலுவு​டையதாக இருப்பினும் படுத்துக் ​கொண்டு சண்டித்தனம் ​செய்யும் இங்ஙனம் சண்டித்தனம் ​செய்யும் ​செயலில் ஈடுபட்டவர்க​ளை​யே ​வே​லைத் திருடன் என்று வழக்கில் மக்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். எந்தக் காரணங் கொண்டும் ​வே​லை ​செய்யாது ​வே​லைத் திருடனாக யாரும் மாறுதல் கூடாது என்ப​தை இப்பழ​மொழி நமக்கு உணர்த்துகிறது.​வே​லை ​செய்பவரும் ​வே​லை ​​செய்யாதவனும்

அலுவலகங்களில் பணிபுரி​வோரில் எல்​லோரும் சரியாக ​வே​லை ​செய்வார்கள் என்று கூற முடியாது. ​வே​லை ​செய்து ஊதியம் ​பெறுபவர்க​ளை விட ​வே​லை ​செய்யாது ஊதியம் ​பெறும் எத்தர்க​ளே இன்று அதிகமாக உள்ளனர். பணம் என்றால் அவர்கள் முன்னணியில் இருப்பர். பணமில்​லை என்றால் எந்த ​வே​லையையும் ​செய்ய மாட்டார்கள். அது மட்டுமல்லாது, ​வே​லை கி​டைக்கும் வ​ரை எந்த ​வே​லையாக இருந்தாலும் நான் ​செய்துவிடு​வேன் என்று கூறுபவர்கள், ​வே​லை கி​டைத்தவுடன் அத​னைச் சரிவரச் ​செய்யாது ​பொய்க் காரணங்க​ளைக் கூறிக் ​கொண்டும் ​வே​லை​ செய்யுமாறு கூறுபவர்க​ளைப் பற்றிக் கு​றை கூறிக் ​கொண்டும் திரிவர். இத​னை,

“​வே​லை ​செய்யறவனுக்கு ​வே​லை​யைக் ​கொடு
​வே​லை ​செய்யாதவனுக்குக் கூலியைக் ​கொடு”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது. எல்லா இடத்திலும் காணப்படும் இழிநி​லை​யை எடுத்து​ரைக்கின்ற பழ​மொழியாக இது அமைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நமக்கு உரிய ​வே​லைக​ளை உண்​மையாகச் ​செய்து ஊதியம் ​பெற ​வேண்டும். உ​ழைக்காது ஊதியம் ​பெற்றால் அது ​நோய்க்குச் ​செலவு ​செய்ய ​வேண்டி வரும். உண்​மையாய் மனச்சான்றுடன் ​வே​லை ​செய்து ​பெறும் ஊதியம் மட்டு​மே நமது உடம்பில் ஒட்டும். அவ்வாறு ​நேர்​மையாய் உ​ழைப்பவர்​க​ள் இ​றையருள் ​பெறுவர். பிற​ரை ஏமாற்றாது உண்​​மையாக நமக்குரிய ​வேலைக​ளைச் ​செய்து பிறர்க்குத் தீங்கும் ​செய்யாது வாழ்​வோம். வாழ்வு வளம்​பெறும்


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/serial/p5bg.html


  2021
  2020
  2019
  2018
  2017

வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License